Aanmelden tentamen regeling II / Registration exam regulation II

 • 1 Current Persoonlijke gegevens / Personal details
 • 2 Betreft tentamengelegenheden / Concerns exam opportunities
 • 3 Complete

Tentamen van online naar on-campus door COVID-19 / Exam from online to on-campus due to COVID-19

Vermeld een nummer waarop je goed bereikbaar bent.
State a number where you can be easily reached.

Toelichting categorieën / Explanation categories

IIA: Technische omstandigheden / Technical circumstances
Dit kan je alleen aankruisen als je problemen niet kunnen worden opgelost door IT-support, of als de juiste soft- en hardware niet leverbaar is bij SURF-spot,
Onder technische bezwaren worden verstaan:

 • Geen of slechte wifi verbinding
 • Geen of slechte laptop/pc

You can only tick this if your problems cannot be solved by IT support, or if the right soft- and hardware is not available at SURF-spot. Technical objections are defined as:

 • No or bad Wi-Fi connection
 • No or bad laptop/pc

IIB: Bezwaren in verband met privacy bij online geproctord tentamen / Privacy concerns about online proctored exams

Studenten, die in verband met privacy redenen bezwaar hebben tegen een online geproctord tentamen, kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan een online geproctord tentamen. / 

Students, who object to an online proctored exam for privacy reasons, cannot be required to participate in an online proctored exam.

IIC: Bijzondere persoonlijke omstandigheden / Special personal circumstances

Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan:

 • Een mentale of fysieke beperking
 • Bijzondere familieomstandigheden
 • Geluidsoverlast of thuis geen geschikte plek om (afgezonderd) een tentamen te maken (en je kan ook niet tijdelijk bij familie, vrienden, hotel of bibliotheek terecht)

Special personal circumstances are defined as:

 • A mental or physical disability
 • Special family circumstances
 • Noise nuisance or no suitable (isolated) place at home to make an exam (and you can't temporarily go to family, friends, hotel or library)
Reden van dit verzoek / Reason for this request
Is de studentendecaan op de hoogte van je omstandigheden? / Did you inform the Dean of Students about your circumstances?

Dank voor je aanmelding. Lees in het door jouw aangegeven e-mailadres de verdere procedure. 

Thank you for registering. Please read the further procedure in the e-mail address you provided. 

Stuur een mail aan studentendecaan@tilburguniversity.edu met een korte omschrijving van je omstandigheden en voeg een medische verklaring of bewijsstuk(ken) toe. Als je die (nog) niet hebt, vermeld dan waarom niet. Je aanmelding wordt in behandeling genomen en lees hiervoor de verdere procedure in het door jouw aangegeven e-mailadres.
LET OP: via dit mailadres kun je alleen aanvragen doen als je bijzondere omstandigheden hebt en aanvragen vanwege privacy en technische bezwaren worden niet in behandeling genomen via de mailadres.
 

Send an e-mail to studentendecaan@tilburguniversity.edu with a short description of your circumstances and add written (medical) proof. If you don't have this (yet), please mention why. Your application will be processed and please read the further procedure in the e-mail address you provided.
PLEASE NOTE: via this e-mail address you can only make requests if you have special circumstances and requests due to privacy and technical objections will not be processed via the e-mail address.