Campus Tilburg University hoogleraren

Promotie J.K. Verschoor MSc

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Aula

Beyond organizational boundaries: HR policies and practices aiming to secure employment

  • Locatie: Cobbenhagen building, Aula
  • Promotores: prof. dr. A.C.J.M. Wilthagen, prof. dr. I.W.C.M. Borghouts-van de Pas

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream

Publiekssamenvatting

Wereldwijde ontwikkelingen, waaronder economische en gezondheidscrises, technologische ontwikkelingen en demografische veranderingen zorgen voor een zeer dynamische en moeilijk te voorspellen arbeidsmarkt. Zo wordt een deel van de beroepsbevolking op den duur verwacht, gevraagd of gedwongen om de huidige baan te verlaten. Een inhaalslag in herstructureringen en faillissementen, en bijkomende banenverliezen en werkloosheid, wordt in Nederland verwacht als gevolg van COVID-19 met het einde van de financiële steunpakketten voor banen en economie (CPB, 2021). Het zoveel mogelijk aan het werk houden van werknemers wordt nog relevanter in het licht van de huidige structurele krapte op de arbeidsmarkt. Het doel van dit proefschrift is om het werkgeversperspectief te verbreden naar een verantwoordelijkheid om werknemers met een risico op werkloosheid aan het werk te houden en om de verschillende manieren (hoe), contextuele factoren (wanneer) en overwegingen (waarom) te ontdekken die hieraan ten grondslag liggen. De onderzoeksvraag is: Welk HR-beleid en -maatregelen beogen werkzekerheid voor werknemers met risico's op werkloosheid als gevolg van reorganisaties, en onder welke omstandigheden en om welke redenen worden deze beleidslijnen gevolgd en maatregelen geïmplementeerd (of niet) door werkgevers?

Op basis van de literatuur is een schematisch overzicht ontwikkeld van HR-maatregelen dat laat zien hoe werkgevers op meerdere manieren kunnen bijdragen aan werkzekerheid. Om te onderzoeken hoe factoren die samenhangen met de interne en externe organisatiecontext zich verhouden tot het toepassen van HR-beleid en -maatregelen, is een groot onderzoek opgezet en uitgevoerd onder meer dan 7000 werkgevers in de regio Noord-Brabant. Organisaties waarin het toepassen van dergelijke HR-maatregelen en -beleid het meest voorkomt zijn grootschalig, hebben een sociaal plan, zien de HR-functie als een 'strategisch partner' van de directie, opereren in de (semi)publieke sector en nemen deel aan regionale samenwerking met andere organisaties. Verder zijn er interviews gehouden om meer inzicht te krijgen in de motieven achter de toepassing van HR-beleid en -maatregelen die werkzekerheid beogen. De motieven zijn vaak sterk economisch georiënteerd en het bereiken van gelukkige en gezonde werknemers en sociale legitimiteit worden vooral overwogen wanneer ze gekoppeld zijn aan het bereiken van organisatieprestaties, zoals arbeidsproductiviteit en winstmaximalisatie. Het bereiken van doelen op individueel en maatschappelijk niveau speelt geen belangrijke rol, tenzij de organisatie de tijd en middelen heeft voor een langetermijnstrategie.

Om de werkzekerheid van kwetsbare werknemers veilig te stellen, kunnen organisaties slimmer gebruik maken van HR-beleid en -maatregelen door ze bewust op te nemen in een breder, meer inclusief HRM-beleid. Het ontwikkelde schematisch overzicht van HR-maatregelen kan als kader dienen voor het formuleren of verder uitwerken hiervan. Daarnaast kunnen beleidsmakers bijdragen aan het bereiken van meer werkzekerheid onder de beroepsbevolking door zich met name te richten op boventallige werknemers, die zeer kwetsbaar zijn voor werkloosheid, en door het faciliteren van soepele transities van werk naar werk (VWNW). Hoewel werknemers en werkgevers gezien kunnen worden als primair verantwoordelijk voor het voorkomen van werkloosheid en daarmee voor het bereiken van werkzekerheid ten tijde van reorganisaties, kunnen beleidsmakers een cruciale rol spelen als facilitators van deze transities.