News and events Tilburg University

Advies Externe Commissie van prof. Ton Hol over promovendi prof. John Rijsman

Gepubliceerd: 12 juli 2019 Laatst bijgewerkt: 12 mei 2020

De Externe Commissie onder leiding van de Utrechtse hoogleraar prof.mr. A.M. Hol heeft op 5 juli 2019 naar aanleiding van het verzoek van het College van Bestuur van Tilburg University om een onderzoek uit te voeren naar de promoties in de periode 2010 – 2016 van prof. dr. J.B. Rijsman advies uitgebracht. De Externe Commissie concludeert dat de promotieprocedures van de 76 beoordeelde promoties voldeden aan de toen geldende promotiereglementen, dat de procedures zijn gevolgd en dat er wat betreft de diversiteit in de samenstelling van de promotiecommissies sprake was van 177 leden op het totaal van 76 promoties.

Het College van Bestuur van Tilburg University verzocht op 8 januari 2019 de Externe Commissie onderzoek te doen naar de vraag of bij de 76 promoties was voldaan aan de procedure rond de promotieregels en naar de samenstelling van de promotiecommissies.  Aanleiding daartoe waren berichten in de media en Kamervragen over het hoge aantal promoties bij één hoogleraar van Tilburg University. De Externe Commissie bevestigt in haar advies dat uit het feitenonderzoek blijkt dat de promotieprocedures van de 76 beoordeelde promoties voldeden aan de op het moment van de promoties geldende promotiereglementen.

De Externe Commissie is ook verzocht te reflecteren op de uitkomsten van het feitenonderzoek. Die reflectie geeft de Externe Commissie aanleiding enkele aanbevelingen te doen aan het College van Bestuur om extra aandacht te besteden aan de samenstelling van de promotiecommissie en de beoordeling van de voortgang van het promotietraject en het manuscript.

Aanbevelingen overgenomen

Het College van Bestuur van Tilburg University onderschrijft de bevindingen en aanbevelingen van de commissie. Tilburg University heeft naar aanleiding van eerdere interne onderzoeken al vanaf 2015 maatregelen geïmplementeerd en zal de extra  aanbevelingen opnemen in het nieuwe promotiereglement. Het College van Bestuur hecht grote waarde aan het bewaken van de promotieprocedure en het borgen van de ruimte voor deskundige, onafhankelijke en kritische beoordeling in samenhang met zorg voor de begeleiding van de promovendi. Daarbij vindt het College van Bestuur het verder versterken van het bewustzijn binnen de universiteit over de waarde van de promotieregels en goede begeleiding van promovendi van groot belang. 

Het College voor Promoties heeft in zijn vergadering van 11 juli 2019 de wens geuit alle aanbevelingen over te nemen en op te nemen in het nieuwe promotiereglement dat – na het doorlopen van een consultatietraject bij alle interne stakeholders - in het najaar van 2019 door het College voor Promoties formeel wordt vastgesteld.

Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema, tel. 06 19678521 en via e-mail persvoorlichters@tilburguniversity.edu