woman with camera

Tilburg University betrokken bij grote multidisciplinaire onderzoeken naar energietransitie

Published: 13 december 2019 Laatst bijgewerkt: 14 juni 2022

De Europese Commissie presenteerde onlangs de European Green Deal, waaruit ambitieuze doelstellingen en maatregelen spreken om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De omschakeling naar een duurzame CO2-neutrale energievoorziening is hierin een belangrijk speerpunt. De Tilburgse hoogleraren Martijn Groenleer en Saskia Lavrijssen zijn beiden mede-aanvrager van twee grootschalige multidisciplinaire onderzoeksprojecten die beogen de energietransitie te versnellen en die door NWO worden gesteund met een subsidie van ruim 10 miljoen euro per project.

De Tilburgse inbreng zorgt ervoor dat niet alleen de technologische kanten van de energietransitie worden onderzocht, maar dat ook goed wordt nagedacht over de governance-arrangementen, regels en instituties om technologische innovaties op verantwoorde wijze te kunnen faciliteren en bevorderen.

1. Project NEON: New Energy and mobility Outlook for the Netherlands

Saskia Lavrijssen is mede-aanvrager in NEON (New Energy and mobility Outlook for the Netherlands.). De TU Eindhoven is de hoofdaanvrager en verschillende andere instellingen zijn betrokken, zoals de Erasmus Universiteit, de Universiteit Twente en de Hogeschool van Amsterdam.

Binnen NEON werken ingenieurs nauw samen met sociale wetenschappers, NGO’s en bedrijven om economische, juridische en sociale barrières voor de uitrol en opschaling van veelbelovende technologieën op het gebied van duurzame opwek en opslag van energie, smart grids en elektrisch vervoer het hoofd te bieden.

Daarbij is aandacht voor de volgende drie problemen:

  • Investeringen gaan vaak niet naar de technologieën met de grootste impact, maar naar oplossingen die het snelst geld opleveren;
  • Veelbelovende oplossingen stranden vaak op het verzet van burgers of institutionele problemen zodra ze grootschalig worden uitgerold;
  • De transitiewetenschap ontbeert momenteel cijfermatige modellen die als basis kunnen dienen voor praktisch klimaat- en mobiliteitsbeleid

2. Project RELEASE: Reversible Large-scale Energy Storage

Martijn Groenleer is mede-aanvrager in RELEASE. Dit project werkt aan nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied van energieopslag waarbij elektrische energie opgeslagen wordt en vervolgens weer gebruikt kan worden. Het project concentreert zich op verschillende technologieën voor de korte (2030) en lange termijn (2050).

Het consortium bestaat uit universiteiten, hogescholen, bedrijven, field-labs en overheden, in een ongeëvenaarde alliantie. Ruim 40 onderzoekers van zeven universiteiten en 25 partners kunnen binnen dit consortium met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen.

Het doel van het consortium is om, met wetenschappers uit sterk uiteenlopende disciplines en publieke en private partners, de handen ineen te slaan op het gebied van energieopslag en versnelling van de verduurzaming. Voor het bereiken van wetenschappelijke doorbraken op dit gebied is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Voor 2030 en 2050 zullen door het consortium zowel technologische oplossingen als beleidsmaatregelen en nieuwe businessmodellen worden gerealiseerd die essentieel zijn voor het verbeteren van de prestaties en het verlagen van de kosten van grootschalige energieopslag, en die rekening houden met de complexe multi-actor en multi-level setting waarin dit moet gebeuren.

Crossover-programma NWO

Het Crossover-programma is nieuw binnen NWO en onderdeel van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatie Contract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren, met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In vergelijking met de 'reguliere' publiek-private samenwerkingen bestrijken de projecten in het Crossover-programma een breder palet van topsectoren en andere onderzoeksagenda's. Lees het persbericht van NWO.

Noot voor de pers

Voor nadere informatie over de toekenningen gelieve contact op te nemen met resp. prof. Saskia Lavrijssen of prof. Martijn Groenleer.