News and events Tilburg University

Afscheid prof. Emile Aarts: Kunstmatige Intelligentie als aanjager van duurzame welvaart

Published: 16 juni 2022 Laatst bijgewerkt: 16 juni 2022

0 stemmen.


In zijn afscheidsrede op 24 juni schetst Aarts de geschiedenis en ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie (KI) sinds 1955, het geboortejaar ervan. Hij stelt dat KI systeemtechnologie is geworden die de maatschappij zal beïnvloeden in iedere dimensie: economisch, sociaal, maatschappelijk en cultureel. Daarom pleit hij voor een grootschalige systeemaanpak in alle lagen van de samenleving, zodat KI kan worden vermaakt tot gemeengoed voor de bevordering van onze duurzame welvaart. Hij voorziet hierin een leidende rol voor de kennisinstellingen.

Aarts stelt dat er drie voorwaarden voor deze systeemaanpak zijn. In de eerste plaats moet er gezorgd worden voor voldoende en structurele ondersteuning van het AI-innovatiesysteem. ‘Te vaak nemen activiteiten af als de financiering na een bepaalde periode wegvalt. In mei van dit jaar heeft het Nationale Groeifonds ruim 200 miljoen € uitgetrokken voor AI-innovaties.  Daarmee gaan we het verschil niet maken en als deze subsidieperiode dan weer is afgelopen, dan ruimen we alles op en begint het hele spel weer opnieuw. Laten we dat voorkomen door continuïteit te borgen in middelen en activiteiten’, stelt hij.

Sustainability Goals van de VN

In de tweede plaats pleit hij voor langdurig en diepgaande experimentatie met AI-oplossingen die getoetst worden aan de hand van inzichten in een sociaal-maatschappelijke context. ‘Zoek daarbij naar aansluiting met de Sustainability Goals van de VN. Aan ieder van de 17 doelen kan AI bijdragen. Gebruik het concept van de ELSA Labs (voor het opheffen van armoede en schuld) om de aansluiting met de maatschappij te realiseren. Dat kan in quadruple-helix verband: private ondernemingen, overheid, kennisinstellingen en inwoners.’ 

Tot slot stelt hij dat Nederlanders bij het debat over KI in de meest brede zin betrokken moeten worden. ‘Laat zien wat AI is, jaag het debat aan, bespreek de verwachte AI-welvaart. Laat kinderen en scholieren al vroeg kennismaken met AI en stimuleer beleidsmakers en uitvoerders in de publieke sector om digitalisering te omarmen en tot een nieuw gereedschap te maken; dat gaat hun werk zeker spannender maken.’

Rol kennisinstellingen

Als aanjagers van innovatie-ecosystemen kunnen kennisinstellingen zelf bijdragen aan een structurele ondersteuning van het KI-innovatielandschap. De financiële ondersteuning kan dan gekanaliseerd worden vanuit verschillende bronnen: lokaal, regionaal, nationaal en Europees.  

Emile Aarts (1955, Roermond) rondde zijn studie natuurkunde in Nijmegen cum laude af en promoveerde in 1983 in Groningen op wis- en natuurkunde. In dat jaar trad hij in dienst bij Philips Research Laboratories als onderzoeker, waar hij hoofd research en management zou worden. In 1990 werd Aarts hoogleraar Computing Science aan de TU/e. Van 2015 tot 2019 was hij rector magnificus aan Tilburg University. En daarna werd hij hier hoogleraar Computer Science. 

Meer informatie
Op 24 juni neemt Emile Aarts afscheid met het uitspreken van zijn afscheidsrede ‘Kunstmatige Intelligentie: tot hier … en weer verder’ om 16.15 uur in de aula van Tilburg University. Voorafgaand aan de afscheidsrede wordt een symposium georganiseerd. Voor persvragen kunt u contact opnemen met persvoorlichters@tilburguniversity.edu of tel. 013 4664000.