woman with camera

Tien wetenschappers van Tilburg University ontvangen NWO-beurs voor onderzoek naar vraagstukken coronacrisis

Published: 16 april 2020 Laatst bijgewerkt: 26 september 2023

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft een call ‘fast-track data’ in het leven geroepen voor het vergaren van data die alleen tijdens de COVID-19 crisis kunnen worden verzameld en voor vraagstukken die zich tijdens de coronacrisis in de samenleving voordoen. Maar liefst tien aanvragen van wetenschappers van Tilburg University zijn gehonoreerd.

Hieronder een overzicht van de gehonoreerde aanvragen.

Child, Conflict & Crisis: a comparative study across the globe on the impact of COVID-19 containment measures on family life

Prof. dr. H.J.A. van Bakel (Tilburg School of Social and Behavioral Science, TSB)

De COVID-19-pandemie heeft het gezinsleven drastisch veranderd door het werken op afstand, sluiting van scholen/kinderopvang en sociale isolatiemaatregelen. Er is niets bekend over effecten van beperkende overheidsmaatregelen op het gezin. Dit unieke project onderzoekt en vergelijkt de effecten van COVID-19-beperkingen op gedrag van ouders en de rol van individuele, gezins- en contextuele factoren in 40 westerse en niet-westerse landen. Het biedt inzicht in factoren die negatieve gevolgen voor het gezin verminderen of versterken (veerkracht, conflict en geweld).

Intelligent Unlock: Business Resilience during and after the COVID-19 pandemic

Dr. N.R. Barros de Oliveira (TSB)

De COVID-19-pandemie ging over het stoppen van het virus, maar we moeten nu de pols van de economie en de maatschappij voelen om beleidsmakers te helpen bij het identificeren van "intelligente ontgrendelingsstrategieën" in het bedrijfsleven. Dit onderzoeksvoorstel heeft tot doel de verspreiding van innovatie (werkpraktijken) en aandachtsgebieden (stress) te volgen. Met behulp van een app zal dit project innovaties die tijdens de lockdown zijn gemaakt, oogsten om een veerkrachtige economie en maatschappij in Nederland snel te kunnen volgen.

Why do people (not) adhere to COVID-19 preventive measures? Studying the temporal influence of risk perceptions and media use in a representative sample of the Dutch population

Dr. N. Bol (Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, TSHD)

De COVID-19-pandemie vereist drastische maatregelen om een onbeheersbare verspreiding van het virus te voorkomen. We weten echter niet goed hoe mensen op dergelijke maatregelen reageren. Dit project bestudeert de impact van factoren die verband houden met risicoperceptie en mediagebruik op de naleving van preventieve maatregelen. We identificeren clusters van de Nederlandse bevolking die bijzonder risico lopen op niet-naleving, hetgeen essentieel is voor het bedenken van adequate, op maat gesneden communicatiestrategieën voor deze en toekomstige pandemische gezondheidscrises.

Parenting in the time of COVID-19

Dr. M.M.E. Hendricx-Riem (TSB)

De COVID-19 uitbraak heeft het gezinsleven flink ontregeld. Schoolsluitingen, thuiswerken, social distancing: dit is vooral voor ouders een zware taak. Waarom zijn sommige ouders in staat hun gezin goed te laten functioneren en andere niet? Deze studie zoekt antwoord op deze vraag door ouderschap tijdens COVID-19 te bestuderen in drie landen: China, Italie en Nederland. De studie resulteert in kennis over factoren die de kans op problematisch ouderschap verhogen. Deze kennis is nodig om probleemgezinnen tijdens COVID-19 te helpen.

Psychosocial aspects of the Corona virus 2019-2020 epidemic (PSYCOR)

Prof. dr. W.J. Kop (TSB)

De COVID-19-pandemie is niet alleen een bedreiging voor de fysieke gezondheid, maar heeft ook enorme sociaaleconomische gevolgen. Deze gevolgen leiden tot hoge angst-niveaus en andere vormen van psychische stress. Dit project onderzoekt wie er risico loopt op COVID-19-gerelateerde problemen tijdens en in de nasleep van de epidemie. Voortbouwend op gegevens die vlak voor de COVID-19-uitbraak zijn verzameld, zal dit project psychosociale risicofactoren identificeren voor: 1) latere COVID-gerelateerde symptomen; en 2) psychologische problemen (gezondheids- en COVID-specifieke angst) en gezondheidsgedrag.

Tracking levels of fear for the coronavirus

Dr. G. Mertens (TSB)

Veel mensen ervaren angst voor het coronavirus (COVID-19). Angst is een gepaste emotie zolang de pandemie duurt. Echter, zodra deze pandemie onder controle is, is het van belang dat angst en gerelateerd veiligheidsgedrag afnemen. Zo niet, dan kan deze voortdurende angst ongewenste gevolgen hebben, zoals mentale problemen (op het individuele niveau) en economische recessie (op het niveau van landen). In dit project willen we de mate van angst voor het coronavirus meten in de tijd.

The impact of the COVID-19 pandemic on perinatal mental health: the C-19—Pandemic Perinatal Project (C19-PP-p), an extension of the Brabant Study

Prof. V.J.M. Pop MD PhD (TSB)

De lockdown als maatregel tegen de COVID-19-pandemie heeft grote impact op het psycho-sociaal functioneren van de inwoners in het land, vooral bij zwangeren vanwege de zorgen voor het ongeboren kind. Wij willen focusgroep gesprekken opzetten met zwangeren + partners om uiteindelijk een C19-perinatale vragenlijst te ontwikkelen. De huidige aanvraag is een uitbreiding van de grote Brabant Studie waarin mentale gezondheid herhaaldelijk wordt gemeten in 4000 zwangeren, vanaf 12 weken zwangerschap tot 10 weken postpartum.

Values in Times of Corona. A Follow-Up of the European Values Study Amidst COVID-19

Dr. T. Reeskens (TSB)

COVID-19 en maatregelen om ze in te dijken confronteert de Nederlandse bevolking met onzekerheden die tot een verschuiving in relevante waarden en attitudes kunnen leiden. Bijvoorbeeld, onzekerheid zou doen verlangen naar meer autoriteit, en zou leiden tot meer solidariteit met de in-groep maar minder met buitenstaanders. Ons onderzoek breidt de European Values Study 2017 Netherlands uit met surveys gepland in mei en oktober om na te gaan (1) of waarden veranderen, en (2) hoe stabiel deze verschuiving is.

Incidence of COVID-19 and Movement among Migrants in the Central Mediterranean region

Prof. dr. M.E.H. van Reisen (TSHD)

Onderdetectie van COVID-19 infectie en migratie-verplaatsingen van kwetsbare gezondheidszwakke migranten, vormen een risico voor management van COV ID-19 in de Centrale Mediterrane regio. Vanwege oorlog en moeilijke omstandigheden, inclusief lock-down, is weinig informatie beschikbaar over infecties en verplaatsingen van migranten. Dit ondermijnt de controle van COVID-19. Het vormt een risico voor gezondheid van migranten en verspreiding naar Europa als bestemmingsregio. Open real-time data van (vermoedelijke) incidentie van COVID-19 infectie onder migranten, en hun bewegingen is belangrijk voor onderzoekers en beleidsmakers.

The early effects of the coronavirus crisis on health, attitudes, and behaviour, and their long-term consequences for Dutch households

Dr. B. Siflinger (Tilburg School of Economics and Management)

Tot nu toe zijn de huishoudens in het LISS-panel tweemaal ondervraagd over de impact van de Corona-crisis op het dagelijks leven in Nederland. Hierbij is onder meer in kaart gebracht hoe Nederlanders omgaan met arbeidsomstandigheden, kinderopvang en onzekere verwachtingen. We stellen voor dit onderzoek in het vervolg van de crisis voort te zetten in mei 2020 een derde keer te ondervragen. Dit zal het effect van de crisis op het arbeidsaanbod en de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking verduidelijken.