woman with camera

Dr. Sander Bax benoemd tot hoogleraar Onderwijs en Cultuur

Published: 15 december 2022 Laatst bijgewerkt: 15 december 2022

54 stemmen.


Het College van Bestuur van Tilburg University benoemt dr. Sander Bax per 1 januari 2023 tot hoogleraar Onderwijs en Cultuur. De leeropdracht omvat onderzoek naar de invloed van onze digitale en globale mediacultuur op de ontwikkeling van cultuur en literatuur, naar het cultuur- en literatuuronderwijs en naar het ontwerpen van onderwijs in brede zin. Naast zijn hoogleraarschap gaat Bax tevens aan de slag als departementsvoorzitter van het Tilburg Center of the Learning Sciences aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences.

Sander Bax: “In het onderzoek dat ik vanuit mijn leerstoel zou willen initiëren, staat de impact van de mediacultuur op het culturele veld en op het onderwijs centraal. Dat betekent dat er onderzoek gedaan zal worden naar hoe schrijvers, kunstenaars en andere publieke intellectuelen hun persoonlijkheid vormgeven in wat ze doen en wat ze maken en hoe zij met werk en optreden interveniëren in publieke debatten over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen (in heden en verleden).”

Daarnaast zal het onderzoek betrekking hebben op de effecten van die mediacultuur op het onderwijs. Ons onderwijs verandert indringend door digitalisering en globalisering, en de Covid 19-pandemie heeft dat versterkt. Nieuwe technologieën hebben nieuwe vormen van onderwijs mogelijk gemaakt, maar hebben ook laten zien wat de waarde is van de vormen van onderwijs die al bestonden. Voor de komende jaren is er behoefte aan exploratief onderzoek dat de mogelijkheden en uitdagingen daarvan tegen het licht houdt en aan gedegen educational design research waarin nieuwe technieken en nieuwe vragen beproefd worden.

Cultuur- en literatuuronderwijs

Binnen dit educational design research zal er specifieke aandacht zijn voor het cultuur- en literatuuronderwijs en voor het schoolvak Nederlands (dat sterk in ontwikkeling is). Welke effecten hebben globalisering en digitalisering op veranderende vormen van lezen en schrijven? 
Vanaf 1 januari wordt het Tilburg Center of the Learning Sciences (TICELS) gepositioneerd als departement binnen TSHD. Samen met de reeds aanwezige staf van het departement zal Bax vanuit zijn nieuwe rol een impuls geven aan het onderwijsonderzoek binnen Tilburg University. Het onderwijsonderzoek binnen TICELS heeft betrekking op de verschillende lagen van het onderwijs (po, vo en ho) en is geconcentreerd rondom vier brede thema’s: digitalisering (inclusief blended learning), geletterdheid (inclusief digitale en mediale geletterdheid), burgerschap en identiteit (inclusief character building) en het leren van docenten. 

Boudewijn Haverkort, decaan van de faculteit TSHD: “Wij zijn bijzonder verheugd met de benoeming van Sander Bax als hoogleraar in onze faculteit. Sander Bax is een uitstekend onderzoeker en docent, die heeft aangetoond zowel binnen als buiten de universiteit belangrijke doelen te realiseren op het voor onze samenleving en onze studenten cruciale kruispunt van literatuur, cultuur, leren en onderwijs, met veel kennis van zaken, maar bovenal ook met oog voor de noden van de huidige tijd.”

Biografie

Sander Bax (1977) studeerde Moderne Nederlandse Letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2007 aan Tilburg University met de studie: De taak van de schrijver. Het poëticale debat in de Nederlandse literatuur (1968-1985). Sinds 2007 werkt hij als universitair (hoofd)docent bij het Departement Cultuurwetenschappen, waar hij onderwijs verzorgt op het terrein van de literatuurwetenschap en de cultuurgeschiedenis en onderzoek doet naar de manier waarop literaire schrijvers zich manifesteren in een steeds complexer wordende mediacultuur. Bax publiceerde verschillende boeken, waaronder De Mulisch Mythe (2015) en De literatuur draait door (2019). In 2023 zal bij Uitgeverij Prometheus zijn geschiedenis van het auteurschap tussen 1880 en 2020 verschijnen. Momenteel werkt Bax aan de biografie van Bernlef en aan een handboek voor het literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs.  

Sinds 2011 maakt Bax als vakdidacticus Nederlands deel uit van het docententeam van de Universitaire Lerarenopleidingen Tilburg. In die hoedanigheid zet hij zich sterk in voor verbetering en verdieping van het schoolvak Nederlands. Hij doet dat als lid van het Meesterschapsteam Nederlands en van de Raad van de Neerlandistiek, als mede-organisator van docentontwikkelteams over literatuurgeschiedenisonderwijs en kunstvakonderwijs en door het initiëren van vakdidactisch onderzoek op het terrein van het redeneren over cultuur en literatuur.

Bax heeft veel bestuurlijke ervaring. Tussen 2011 en 2016 was hij opleidingsdirecteur van de bachelor- en masteropleidingen van het Departement Cultuurwetenschappen en vanaf 2020 werkt hij als vice-decaan onderwijs bij TSHD, een functie die hij per 1-1-2023 neerlegt. 

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met  wetenschapsredacteur Tineke Bennema, tel. 013-4668998 of via persvoorlichters@tilburguniversity.edu.