News and events Tilburg University

Stigma zit werkzoekende met psychische problemen in de weg

Published: 19 september 2022 Laatst bijgewerkt: 19 september 2022

“Werk is belangrijk voor ons allemaal en in huidige tijden met grote personeelstekorten verdient iedereen die wil werken, een kans om te werken. Ook als je psychische problemen hebt, of hebt gehad. Met mijn onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de arbeidskansen voor mensen met psychische problemen.” Kim Janssens schreef haar proefschrift over hoe stigma en discriminatie de arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen kan beïnvloeden, en over de keuze om wel of niet open te zijn hierover op de werkvloer.

Ondanks dat 43% van de Nederlanders ooit in het leven een psychische aandoening krijgt, zijn er nog veel negatieve vooroordelen over mensen met psychische problemen, blijkt uit het onderzoek. De meerderheid (64%) van de leidinggevenden blijkt terughoudend om mensen met huidige psychische problemen aan te nemen en een derde is zelfs terughoudend om mensen aan te nemen die in het verleden psychische problemen hebben gehad. Dit geeft een spanningsveld, want uit onderzoek is gebleken dat driekwart van de Nederlandse werkenden open is (of open wil zijn) over zijn of haar psychische aandoening op het werk.

Er is ook hoopvol nieuws: een relatief eenvoudige en betaalbare interventie, gericht op bewustwording van het stigma, kan al leiden tot sterk verbeterde arbeidskansen én een grotere kans op een duurzame arbeidsrelatie. Hiervoor zijn 153 werkzoekenden met (eerdere) psychische problemen gedurende 12 maanden gevolgd. Het deel van de groep dat met de interventie werkte, vond bijna twee keer zo vaak werk dan deelnemers uit de controlegroep (51% versus 26%). Daarnaast had 49% van de experimentele groep na 12 maanden betaald werk behouden, in vergelijking met 23% van de controlegroep.

Kim Janssens

“Dit is de eerste studie die bewijs levert dat stigmatisering de duurzame inzetbaarheid van mensen met psychische problemen negatief beïnvloedt. Als onze resultaten in vervolgstudies bevestigd worden, kan dit betekenen dat twee keer zoveel werkzoekenden met psychische problemen betaald werk kunnen vinden én behouden met behulp van de stigma bewustwordingsinterventie. Dit zou mensen in kwetsbare posities enorm ten goede komen, onder meer op het gebied van gezondheid en welzijn, maar ook de samenleving als geheel.”