News and events Tilburg University

Verwijtbaar onzorgvuldig handelen bij schrijven proefschrift

Gepubliceerd: 26 maart 2020 Laatst bijgewerkt: 27 maart 2020

Het College van Bestuur neemt het advies over van de externe Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) onder leiding van de Utrechtse hoogleraar prof.mr. Ton Hol aangaande het proefschrift van dr. Jonathan Malagón González. Deze commissie is ingesteld om de inhoud en de totstandkoming te onderzoeken van het op 1 december 2017 door dr. J. Malagón verdedigde proefschrift “Four essays on central banking in Latin America under balance of payments dominance”.

Het College van Bestuur heeft in zijn vergadering van 23 maart 2020 in navolging van het CWI advies geoordeeld dat Malagón verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld. De CWI beoordeelt het handelen van betrokkene als verwijtbaar onzorgvuldig in het licht van de in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2014 vermelde principes van eerlijkheid en zorgvuldigheid. Hij heeft zijn promotoren niet gemeld dat zijn studenten toestemming hadden gekregen om over een deel van het promotieonderwerp een masterscriptie te schrijven. Hij heeft evenmin zowel aan zijn promotoren als in zijn proefschrift (expliciet) aangegeven dat hij bij de voorbereiding van zijn proefschrift intensief samenwerkte met studenten. Betrokkene heeft volgens het advies van de CWI ook erkend dat hij bij nader inzien in zijn proefschrift explicieter melding had moeten maken dat de studenten onder zijn begeleiding masterscripties hebben geschreven die zijn gebaseerd op het proefschrift.

De CWI heeft op verzoek van het College van Bestuur ook het vermoeden van plagiaat en miskenning van het (co-)auteurschap van anderen onderzocht. De CWI constateert dat er een overlap bestaat tussen het proefschrift van betrokkene en de in het onderzoek van de CWI betrokken masterscripties van de studenten. Diverse tekstalinea’s, tabellen en grafieken komen overeen. De CWI heeft echter niet kunnen vaststellen wie welke tekst heeft geschreven, wie welke tabellen en grafieken heeft gemaakt en wie welk aandeel daarbij heeft gehad. Hierdoor kan plagiaat niet worden vastgesteld en aangetoond. Het CWI geeft in dit verband ook aan dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor miskenning van auteurschap van de voormalig studenten of anderen. Het College van Bestuur neemt het advies van de CWI op dit punt over. Het College van Bestuur neemt daarbij in overweging dat het advies van de CWI voor een belangrijk deel is gebaseerd op verklaringen van betrokkene en de betreffende studenten. Het College van Bestuur behoort uit te gaan van de getrouwheid van die verklaringen.

Maatregelen

Het College van Bestuur heeft Betrokkene opgedragen om in een bijlage bij het proefschrift een expliciete verwijzing naar het adviesrapport van de CWI van 15 januari 2020 op te nemen en een vermelding per hoofdstuk van de namen van de studenten die betrokken zijn geweest bij de inhoudelijke voorbereiding van (dat deel van) het proefschrift.

Het College van Bestuur heeft meerdere vragen ontvangen over wanneer wel of geen sprake is van plagiaat. Het College van Bestuur is zich ervan bewust dat hierover een internationale en landelijke discussie gaande is en is als altijd bereid hierover in breder verband actief het gesprek aan te gaan. Het is voornemens een commissie hierover in te stellen.

Noot voor de pers