News and events Tilburg University

Casper van Ewijk benoemd op Gak-leerstoel Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen

Published: 16 december 2015 Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022

PERSBERICHT 16 dec. 2015 - Casper van Ewijk is benoemd op de Gak-leerstoel Kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen aan Tilburg University. Hij volgt daarmee Lans Bovenberg op die de leerstoel sinds juni 2013 bekleedde. Deze leerstoel en bijbehorend onderzoek op het gebied van pensioeninnovatie wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

Doelstelling van de leerstoel is het bestuderen van kapitaalgedekte pensioenen vanuit een internationaal perspectief om een bijdrage te leveren aan de gedachtevorming over de toekomst van de aanvullende pensioenen in Nederland. Het onderzoek wordt ingebed in het onderzoeksprogramma van pensioennetwerk en denktank Netspar. Er wordt in het kader van deze leerstoel specifiek onderzoek gedaan naar de afweging tussen kosten, ambitie en risico in pensioencontracten.

Casper van Ewijk (1953) is hoogleraar Macro-economie aan Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam en tevens algemeen directeur van Netspar. Tot oktober 2013 was hij plaatsvervangend directeur van het CPB. Van Ewijk heeft gestudeerd aan de UvA en is gepromoveerd in Tilburg. Van 1998 tot 2013 was hij plaatsvervangend SER-kroonlid. Daarnaast was hij lid van de Raad van Advies van de NZa en lid van diverse commissies op het gebied van pensioenen. Van Ewijk is academic partner CPB, voorzitter Adviescommissie Lange Termijn Discontovoet, lid van de SER-werkgroep Toekomst Pensioenstelsel en editor voor De Economist. Hij heeft gepubliceerd op het gebied van vergrijzing, pensioen, zorg en budgettair beleid.

Instituut Gak

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl

Netspar

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar stimuleert een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Netspar draagt via kennisontwikkeling door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, evenementen en onderwijs actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen beleidsmakers, academici en de pensioen- en verzekeringspraktijk.

Noot voor de pers

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Netspar. E- mail: info@netspar.nl, Tel. 013-4662685