News and events Tilburg University

Nieuwe ‘Uitleg van de Grondwet’ overhandigd aan premier Rutte

Published: 14 oktober 2021 Laatst bijgewerkt: 15 december 2021

Rechtswetenschappers van Tilburg University hebben op 13 oktober een bijna 1400 pagina’s tellende nieuwe Uitleg van de Grondwet overhandigd aan premier Mark Rutte. Het boekwerk is een geheel herziene editie van eerder verschenen commentaren op de grondwet vanaf 1987. De commentaren vormen een leidraad om onze Grondwet niet alleen te interpreteren, maar ook verder te ontwikkelen in wetgeving, rechtspraak en beleid.

De Nederlandse Grondwet is een levend document dat steeds opnieuw wordt geïnterpreteerd door iedereen die ermee te maken heeft, zowel burgers als ambtsdragers. De Grondwet biedt bindende constitutionele gezichtspunten bij de besluitvorming over wetten, rechtszaken en bestuurlijke aangelegenheden en de verbinding tussen de grondwettelijke principes en actuele vraagstukken vraagt ook om uitleg.  

De Grondwet uitleggen is echter meer dan het zoeken naar de ‘bedoelingen van de grondwetgever’; het omvat ook het verder ontwikkelen van constitutionele principes in wetgeving, rechtspraak en beleid. Wie een rol speelt in het staatsbestel – politieke en rechterlijke functionarissen, bestuurders, journalisten, opiniemakers, staatsburgers – zoekt steun voor een goede beoordeling en tracht anderen die in dat proces een rol spelen, te overtuigen. Dit vereist aansluiting zoeken bij wat er al over de Grondwet is gezegd. De ‘Uitleg van de Grondwet’ bevat systematisch en artikelsgewijs commentaren die dienen als bron van informatie en inspiratie om de Grondwet goed te onderhouden. 

uitleg van de grondwet cover

Actueel

Actueel in deze editie is bijvoorbeeld de uitleg over artikel 120, dat bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. Tijdens de huidige formatiebesprekingen is gebleken dat het afschaffen van dat verbod hoog op de agenda staat in Den Haag. Ook het staatsnoodrecht uit artikel 103 lid 1, waarover in de coronacrisis het nodige te doen is geweest, wordt uitgebreid behandeld.

Dit nieuwe en actuele commentaar is een geheel herziene editie van het veel geraadpleegde commentaar op de Grondwet van de constitutionele website www.NederlandRechtsstaat.nl, onder redactie van Gert-Jan Leenknegt en Ernst Hirsch Ballin van Tilburg University en Eric Janse de Jonge, lid van het Adviescollege toetsing regeldruk en voormalig lid van onder meer de Eerste Kamer en de Staatscommissie Parlementair stelsel. Het boek zet de traditie voort van de van 1987 tot 2000 gepubliceerde commentaren op de Grondwet onder redactie van prof. mr. P.W.C. Akkermans (1942-2002) en prof. mr. A.K. Koekkoek (1945-2005).

Noot voor de pers

Voor meer informatie over ‘Uitleg van de Grondwet’ kunt u contact opnemen met co-redacteur Eric Janse de Jonge, tel. 06-15619179 e-mail e.jansedejonge@outlook.com.  Het boek is uitgegeven door Boom juridisch en overal verkrijgbaar (ook als e-boek).