News and events Tilburg University

Johan Wolswinkel benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht, markt en data

Gepubliceerd: 05 november 2018 Laatst bijgewerkt: 11 april 2019

PERSBERICHT 5 nov. 2018 - Tilburg University heeft mr. dr. Johan Wolswinkel met ingang van 1 november 2018 benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht, markt en data bij Tilburg Law School. Wolswinkel gaat de rol van het bestuursrecht onderzoeken in tijden van economisering, digitalisering en dataficering.

De leerstoel Bestuursrecht, markt en data bevindt zich op het grensvlak van het economisch bestuursrecht en het bestuurlijk informatierecht. Wolswinkel wil zich in zijn onderzoek richten op de dynamiek en complexiteit van nieuwe vormen van overheidsoptreden, zoals ‘market driven’ en ‘data driven’ bestuur, en de wijze waarop het bestuursrecht dergelijk overheidsoptreden faciliteert en normeert. Informatie en onderliggende data blijken in dit verband cruciaal voor het ordenen van markten en het verdelen van schaarse rechten door de overheid. Zo wordt veel belang gehecht aan transparantie met het oog op het creëren van gelijke kansen tussen marktdeelnemers, maar blijft de vraag welke informatie of data moet worden verstrekt om die gelijke kansen te waarborgen.

Daarnaast is Wolswinkel geïnteresseerd in de wisselwerking tussen deze terreinen van het bestuursrecht en het overige bestuursrecht. De (markt)ordenende of verdelende functie van het bestuursrecht vraagt deels om andere regels dan elders in het bestuursrecht gelden. Ook rijst de vraag of nieuw ontwikkelde regels in het ‘digitale’ bestuursrecht, bijvoorbeeld ten aanzien van transparantie en inzichtelijkheid van geautomatiseerde besluitvorming door de overheid, ook zouden moeten gelden in het overige, ‘analoge’ bestuursrecht. Daarmee beoogt de leerstoel niet alleen bij te dragen aan de ontwikkeling van het economisch bestuursrecht en het bestuurlijk informatierecht tot data-georiënteerd bestuursrecht, maar ook aan de samenhang van het bestuursrecht als geheel. 

Prof. mr. dr. C.J. (Johan) Wolswinkel (1982) studeerde Rechtsgeleerdheid en Wiskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde daar in 2013 cum laude op het proefschrift ‘De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten. Op zoek naar algemene regels van verdelingsrecht’ met een NWO-Toptalent subsidie. Voor dit proefschrift ontving hij in 2017 de VAR-prijs voor beste publicatie op bestuursrechtelijk terrein in de periode 2013-2016. Sinds oktober 2015 is hij werkzaam bij Tilburg Law School als hoofddocent bestuursrecht. Met prof. dr. Anne Meuwese geeft hij leiding aan het NWO-MVI onderzoeksproject ‘Burgervriendelijke datacommunicatie door overheden’. Verder richt zijn onderzoek zich op de verdelende functie van het bestuursrecht, onder meer bij de verdeling van schaarse rechten door de overheid. Naast zijn werk in Tilburg is hij onder meer werkzaam als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam en research partner bij de Kansspelautoriteit. 

Noot voor de pers