Nieuws en agenda

Meer transparantie in de vennootschapsbelasting

Dubbeloratie Stan Stevens en Ton Stevens

PERSBERICHT 10 september 2018 - De Panamapapers brachten veel misstanden aan het licht over vennootschappen die hun geld wegsluizen naar belastingparadijzen. Steeds luider klinkt de roep om meer transparantie. Daarnaast wordt ook steeds vaker de vraag opgeworpen of de tijd niet rijp is om de heffing van vennootschapsbelasting van vennootschappen aan te passen. Stan Stevens en Ton Stevens zullen op 14 september tijdens hun oratie over deze twee invalshoeken van ‘fiscale transparantie’ spreken.

Enerzijds transparantie in de betekenis van openbaarheid van informatie over belastingen, het fiscale beleid van de overheid en de fiscale strategie van ondernemingen. Anderzijds transparantie in de zin dat fiscaal door een rechtsvorm heen wordt gekeken en fiscaal slechts de achterliggende belanghebbenden in aanmerking worden genomen. In beide gevallen zal de vraag worden behandeld of meer fiscale transparantie wenselijk is.

Meer inzicht

Stan Stevens behandelt in zijn rede de vraag welke rol transparantie in het belastingrecht speelt. Transparantie wordt vaak gezien als een goed instrument om agressieve belastingontwijking te bestrijden. Aan transparantie over belastingen zijn echter ook risico's en nadelen verbonden. Andere waarden, zoals bijvoorbeeld het recht op privacy, moeten ook worden beschermd. De discussie over een goede balans tussen die waarden is nog onvoldoende gevoerd. In zijn rede doet hij een aantal aanbevelingen om de transparantie over belastingen te vergroten. Zo stelt hij voor dat ondernemingen zelf meer inzicht geven in de belastingen die zij betalen door per land aan te geven hoeveel belasting zij betalen (public country-by-country reporting). En hij pleit voor het anoniem beschikbaar stellen van gegevens die in de aangiften vennootschapsbelasting zijn opgenomen.

Grensoverschrijdend

Ton Stevens benadert het begrip ‘fiscale transparantie’ fiscaaltechnisch. Met het beginsel van rechtsvormneutraliteit als leidend principe komt hij tot een drietal aanbevelingen om de heffing van vennootschapsbelasting aan te passen. Zo pleit hij voor afschaffing van de open commanditaire vennootschap, de invoering van een optiestelsel alsmede de introductie van een grensoverschrijdende fiscale eenheidsregime. Als gevolg van recente jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie dreigt er namelijk juist een inperking van dit regime.

Stan Stevens en Ton Stevens zijn per 1 oktober 2017 benoemd tot hoogleraar vennootschapsbelasting aan de Tilburg School of Economics and Management. Zij volgen samen prof. dr. Jan van der Geld op, die eind 2016 met emeritaat ging.

Prof. dr. S.A. (Stan) Stevens (1970) studeerde fiscale economie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (nu: Tilburg University) te Tilburg. In 2003 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op het onderwerp ‘De belaste overheid'. Een onderzoek naar de belastingheffing van overheidsorganisaties. Sinds 2010 is hij bijzonder hoogleraar Fiscale aspecten van maatschappelijke ondernemingen bij TIAS. Naast zijn hoogleraarschap is Stan Stevens tevens werkzaam als belastingadviseur en partner bij HVK Stevens te Amsterdam. Tot slot is hij lid van het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voorzitter van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs.

 Prof. dr. A.J.A. (Ton) Stevens (1966) studeerde fiscaal recht aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (nu: Tilburg University) te Tilburg. In 2002 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op het onderwerp ‘Fiscale aspecten van de Commanditaire Vennootschap. Een knelpuntenoplossing vanuit rechtsvergelijkend perspectief.’ In de periode 2005 – 2017 was hij als hoogleraar internationaal belastingrecht verbonden aan de Erasmus School of Law (Erasmus Universiteit Rotterdam). Naast zijn hoogleraarschap is hij tevens werkzaam als belastingadviseur in de rol van counsel bij Loyens & Loeff N.V. te Rotterdam. Daarnaast treedt hij regelmatig op als gastdocent aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten.

Noot voor de pers

Prof. dr. Stan Stevens en prof. dr. Ton Stevens houden hun oratie op 14 september om 16.15 uur in de aula van Tilburg University, Warandelaan 2. Titel: ‘Meer transparantie in de vennootschapsbelasting?’ Beide redes zijn onder embargo op te vragen bij: persvoorlichters@tilburguniversity.edu, tel 013-466 4000. Nadere informatie kan worden verkregen bij persvoorlichter Annemeike Tan, tel. 013 466 2596, e-mail a.m.tan@tilburguniversity.edu, bij Stan Stevens, tel. 06 12 29 91 64 e-mail s.a.stevens@tilburguniversity.edu of bij Ton Stevens, tel. 013-466 3583, e-mail a.j.a.stevens@tilburguniversity.edu.