woman with camera

Tilburg University partner in Zwaartekrachtproject ‘De algoritmische samenleving’

Published: 02 mei 2022 Laatst bijgewerkt: 02 mei 2022

Minister Robbert Dijkgraaf van OCW heeft in het kader van het NWO-programma Zwaartekracht 21,3 miljoen euro toegekend aan het project ‘De algoritmische samenleving’ van een consortium van vijf universiteiten onder leiding van de Universiteit van Amsterdam. Tilburg Law School is mede-aanvrager en draagt binnen het project onder meer verantwoordelijkheid voor een van de drie domeinen van onderzoek, de rechtspraak.

Het gebruik van AI en digitale technologieën in de wereld om ons heen neemt steeds verder toe en dat heeft tal van juridische, ethische, maatschappelijke en democratische implicaties. In het project ‘De algoritmische samenleving’ (ALGOSOC) onderzoeken toponderzoekers van vijf universiteiten hoe we met de ontwikkeling van (semi-) geautomatiseerde processen, waaronder artificiële intelligentie, publieke waarden en mensenrechten kunnen blijven waarborgen. Drie maatschappelijke sectoren zijn daarbij onderwerp van onderzoek: de zorg, de media en de rechtspraak. Naast de Universiteit van Amsterdam en Tilburg University maken de Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft deel uit van het consortium.

Hoogleraar Recht en informatisering Corien Prins is in het consortium vanuit Tilburg University de aanvrager. Samen met collega-hoogleraar bij TILT, Linnet Taylor (International Data Governance), zal ze onder meer leiding geven aan het deelprogramma over artificiële intelligentie en rechtspraak. Ook de hoogleraren Esther Keymolen (Digital Technology Regulation), Johan Wolswinkel (Bestuursrecht, markt en data) en Maurits Kaptein (Data Science & Health) zijn vanuit Tilburg betrokken.

Corien Prins: “Een wereld die gebaseerd is op algoritmische besluitvorming vereist dat de rechtspraak het gebruik ervan enerzijds omhelst, waaronder zelf ook toepast, en anderzijds garandeert dat deze technologie overal in de samenleving op rechtvaardige wijze gebruikt wordt."

Corien Prins

"Daarom gaan we als Tilburgse onderzoekers onder meer onderzoek doen naar de rol en verantwoordelijkheid van de rechtspraak vanuit twee perspectieven: als gebruikers van algoritmische beslissystemen en als beoordelaar van op algoritmen gebaseerde besluiten door andere overheidsinstellingen, zoals de politie, de belastingdienst en andere overheidsinstanties. Ook leveren we als Tilburg een bijdrage aan het onderzoek binnen de domeinen zorg en media.”

“Een verantwoorde maatschappelijke inbedding van artificiële intelligentie kan niet zonder vernieuwend interdisciplinair onderzoek. Ik vind het inspirerend om met mijn Amsterdamse collega’s Helberger en De Vreese en vele anderen de komende jaren te werken aan wetenschappelijke inzichten die onze digitale samenleving niet alleen verder brengen maar ook rechtvaardiger maken.”

Wim van de Donk, rector magnificus van Tilburg University: “Verantwoord en rechtvaardig gebruik van AI en algoritmes in onze samenleving is essentieel, juist nu deze nieuwe ‘systeemtechnologie’ zich in hoog tempo als nieuwe grondplaat voor ons samenleven ontwikkelt. Ook deze technologische innovaties vragen om gedegen en interdisciplinair onderzoek vanuit onder meer de rechtsgeleerdheid, de economische wetenschappen en de mens- en maatschappijwetenschappen. Dit nu door NWO gehonoreerde Zwaartekracht program past naadloos in de strategische prioriteiten en profilering van Tilburg University. Ik ben dan ook zeer verheugd en trots dat Corien Prins en haar collegae een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan ALGOSOC.”

Over Zwaartekracht

Met het Zwaartekrachtprogramma kunnen onderzoekers gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. Een van de pijlers van het programma is dat over disciplines en universiteiten heen wordt samengewerkt. De wetenschappers zetten gezamenlijk, in consortia, excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op. Doel van Zwaartekracht is het bevorderen van zwaartepuntvorming van internationaal topniveau. Het programma Zwaartekracht wordt in opdracht van het ministerie van OCW door NWO uitgevoerd.

Ruim 142 miljoen

In totaal ontvangen in deze ronde van het Zwaartekrachtprogramma zeven consortia met topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten financiering voor hun onderzoeksprojecten. Bij elkaar wordt ruim 142 miljoen euro toegekend.

Lees hier het persbericht van het ministerie van OCW over alle 7 toekenningen.

Noot voor redacties

Neem voor meer informatie over de Tilburgse bijdrage aan ALGOSOC contact op met persvoorlichter Corine Schouten, tel. 013 – 466 2993, e-mail c.h.schouten@tilburgunversity.edu.