News and events Tilburg University

Wendy van der Valk benoemd op leerstoel Purchasing & Supply Chain Management

Gepubliceerd: 25 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 02 juli 2020

Wendy van der Valk is benoemd tot bijzonder hoogleraar Purchasing & Supply Chain Management aan de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg University. De leerstoel is ingesteld door Nevi, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. De leeropdracht betreft het bevorderen van onderzoek en onderwijs op het gebied van inkoop- en leveranciersmanagement op drie specifieke thema’s.

Contracting

Van der Valk onderzoekt hoe organisaties kunnen komen tot effectievere vormen van contracteren, met andere woorden: wat voor contracten tussen klant en leverancier leiden tot betere prestaties. Meer specifiek gaat het hier om de ontwerpkenmerken van effectieve contracten en om de vraag hoe dergelijke contracten op een goede manier gemanaged kunnen worden. Dit uiteraard in samenhang met de onderliggende relatie. Zij doet dit voornamelijk in de context van uitbesteding van bedrijfskritische dienstverlening, zoals bijvoorbeeld ICT of onderhoud. Trends als servitization en prestatiegericht contracteren brengen veel vraagstukken met zich mee, o.a. met betrekking tot differentiatie van het dienstaanbod, passende vergoedingsstructuren en een goede samenwerking met leveranciers. Ook onderzoekt zij hoe contracten door de tijd heen (zouden moeten) veranderen om hun effectiviteit te behouden: veel contracten hebben immers een lange looptijd, en binnen die tijdspanne kunnen er veel veranderingen optreden.

Smart supply chains

Vraagstukken gerelateerd aan de opkomst van (big) data en de impact daarvan op klant-leveranciersrelaties komen tevens aan bod. Internet of Things, big data intelligence, blockchain en 3D-printing leiden tot het ontstaan van ‘smart supply chains’. Data zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in klant-leveranciersrelaties, en zal daarmee een drijvende kracht zijn voor het ontwikkelen van waardeproposities. Er is echter nog weinig duidelijkheid over de manier waarop en onder welke omstandigheden deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat organisaties effectiever kunnen opereren. Er zal veel intelligence ontstaan door de hele keten, maar hoe ontsluit een organisatie de voor haar benodigde data/informatie; hoe verstandig gaat ze om met het beschikbaar stellen van data/informatie aan anderen en wat verandert er aan het speelveld waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers opereren?

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Het thema Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) tenslotte betreft het integreren van duurzaamheid in inkoopprocessen en -beslissingen. Daarbij wordt er naast de standaard aspecten van het inkoopproces ook rekening gehouden met sociale- en milieuaspecten. MVI kan bijdragen aan waardecreatie en innovatie, en kan leiden tot lagere in plaats van hogere kosten. Daarnaast heeft het onderwerp servitization raakvlakken met de circulaire economie.

De leerstoel draagt aldus bij aan een beter begrip van de implicaties van digitalisering en duurzaamheid voor de contractuele en relationele besturing van klant-leveranciersrelaties. Daarnaast is er aandacht voor de rol van inkopers als ‘change agents’ op bovengenoemde gebieden digitalisering en duurzaamheid.

Onderwijs

Jaarlijks wordt er binnen het vak Supply Chain Management (SCM) een module inkoop verzorgd voor zo’n 100 tot 150 bachelor- en minorstudenten. Verder is het vak Purchasing Management een van de drie (verplichte) kernvakken van de master SCM, voor jaarlijks ruim 200 studenten. Ook worden jaarlijks 6 tot 10 studenten begeleid bij het schrijven van hun afstudeerscriptie op een inkoop-gerelateerd vraagstuk. Bovendien levert de leerstoel een bijdrage aan de module Purchasing van de TIAS Master of Operations & SCM en aan onderwijs in Nevi programma’s.

Prof. dr. ir. Wendy van der Valk (1979) studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na haar afstuderen in 2003 startte zij haar promotieonderzoek naar de inkoop van zakelijke dienstverlening aan RSM Erasmus University, Rotterdam. Na het behalen van haar doctorsgraad in 2007 keerde zij als Universitair Docent terug naar de TU Eindhoven. In 2012 voegde zij zich bij het Departement Management van de Tilburg School for Economics and Management, waar zij in 2018 Universitair Hoofddocent werd. In de periode 2015-2019 was zij Academic Director van de master SCM.

Noot voor de pers