Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Over ons

Academic Forum is dé plaats voor uitwisseling en verdieping van actuele zaken die er in wetenschap, samenleving en mensenlevens toe doen. Uitgangspunt: de universiteit is méér dan een plek waar academische kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. Academische vorming houdt méér in dan enkel kennisoverdracht. Minstens zo belangrijk is het vormen van jonge mensen om verantwoordelijke posities in de maatschappij in te nemen. Met oog voor het algemeen belang en met gevoel voor wie ze zijn en waarvoor ze staan.

Concrete invulling

Wat hoort bij een dergelijk uitgangspunt? Een onafhankelijke en interdisciplinaire blik op actuele maatschappelijke vraagstukken. Een blik die leidt tot verdiepende inzichten in de wereld en de verhouding van de mens tot de wereld. Het in de volle breedte stimuleren van talenten. En volop ruimte bieden voor ontmoeting van verschillende culturen en religies. Voor reflectie en voor levensbeschouwing.

Activiteiten

Academic Forum organiseert symposia, debatten en kleinschalige uitwisselingen rondom wetenschappelijke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke kwesties. Bovendien treedt Academic Forum op als sparringpartner en adviseur, in het bijzonder waar het gaat om kwesties op het snijvlak van waarden en wetenschap. We zijn niet alleen actief op de campus, we bevorderen ook het academisch klimaat in de stad en valoriseren kennis en expertise in de regio.

Nieuwsgierig naar ons volledige programma? Bekijk dan onze agenda .

Samenwerken?

Onze activiteiten richten zich in het bijzonder op studenten, maar ook universitaire medewerkers en andere belangstellenden zijn meer dan welkom om deel te nemen. Hebt u een idee of wilt u met ons samenwerken? Laat het ons hier weten.

Academic Forum werkt samen met o.a.:

Image Academic Forum interne partners Image Academic Forum studentenpartners Image Academic Forum externe partners

Raad van Advies

Academic Forum wordt geadviseerd door een Raad van Advies van Tilburg University.

Contact: tel +31 (0)13 - 466 3217, academicforum@tilburguniversity.edu.

De Raad van Advies over het belang van Academic Forum >>

De Raad van Advies van Academic Forum verklaarde naar aanleiding van de jongste reorganisatie het volgende (december 2015):

1. Elke Nederlandse universiteit heeft een plek waar op een onafhankelijke wijze het academische debat plaatsvindt, waar lezingen gehouden worden voor studenten en externen, waar sprekers van naam en faam een podium geboden kan worden, waar brandende kwesties en afwijkende meningen academisch tegen het licht gehouden worden, waar de actualiteit de universiteit in beweging kan brengen, waar de universitaire gemeenschap een uitdrukking vindt in inhoudelijke betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen. Kortom, een plek waar de betrokken student burger is en de betrokken burger weer even student. Academic Forum is bovendien voor Tilburgse organisaties de entree om hun kwestie bij de universiteit kenbaar te maken, is erop uit de belangstelling van de student voor kunst en cultuur te stimuleren en helpt studenten te reflecteren op hun eigen leven, hun verlangens en hun mogelijkheden. De Raad van Advies van Academic Forum hecht eraan het belang van Academic Forum voor Tilburg University te onderstrepen.

2. In de Wet op het Hoger Onderwijs wordt bepaald dat universitair onderwijs zich behalve op onderwijs in strikte zin in een concrete discipline, zich ook richt op het bevorderen van ‘het inzicht in de samenhang van de wetenschappen’ en dat aandacht wordt geschonken aan ‘de persoonlijke ontplooiing en aan de bevordering van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef’.

In het academisch onderwijs draait het dus niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om Bildung: studenten moeten zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige, betrokken burgers zoals onlangs de huidige minister van Onderwijs onlangs nog benadrukte.

3. Nederlandse universiteiten hebben in de jaren na de oorlog daarom een Studium Generale in het leven geroepen om de algemene kennis van studenten, medewerkers en andere geïnteresseerden te verbreden door middel van vrij toegankelijke programma’s op het gebied van cultuur, techniek, maatschappij en wetenschap. In 2011 is het Tilburgse Studium Generale samengegaan met het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing (CWL) onder de nieuwe naam Academic Forum, met activiteiten die zich inhoudelijk uitstrekken over vier domeinen: Ethics of Science, Reflection of Life, Science& Society en Cultural Diversity.

4. In de geest van deze wettelijke taak houdt Academic Forum zich expliciet bezig met aanvullende interdisciplinaire vorming van studenten die zich, ondanks hun overvolle studieprogramma’s, toch willen inspannen voor activiteiten die niet direct met hun vakstudie te maken hebben.

De Raad van Advies stelt vast dat om een daartoe geëigend programma aan te kunnen bieden, het essentieel is om snel en flexibel te kunnen anticiperen op vragen van studenten en docenten teneinde activiteiten als symposia, lezingen en workshops aan te laten sluiten op het onderwijs en de belangstelling van studenten. 

5. Daarbij kan Academic Forum niet zonder de actieve inbreng van studenten zelf. De regelmatige contacten met de studie- en studentenverenigingen zijn belangrijk voor een goede samenwerking en het bereiken van de doelgroep.  De verenigingen zien Academic Forum in veel gevallen als partner bij uitstek om hun activiteiten inhoudelijk en facilitair mee vorm te geven. Omgekeerd kan Academic Forum vanuit haar eigen expertise en gevoel voor actualiteit de verbinding zoeken met deze partners om draagvlak voor haar programmering te scheppen en de achterban van de verenigingen te mobiliseren.

6. Academic Forum werkt niet alleen samen met studenten maar zoekt en vindt verbindingen met vele partijen binnen en buiten de universiteit.  Zij is onderdeel van een netwerkorganisatie waarin zij snel en doeltreffend verbindingen kan aangaan om activiteiten te organiseren.

Om als  makelaar’ in dit netwerk productief te opereren is het van groot belang zodanig gepositioneerd te zijn dat er direct kan worden geschakeld met wetenschappers van de universiteit. De Raad van Advies is van mening dat om al deze redenen het van belang is dat Academic Forum in de organisatie van Tilburg University wordt ingebed op een manier die ook in de toekomst het zelfstandig functioneren ervan mogelijk maakt.

7. Academic Forum past prima bij het nieuwe Tilburgse Onderwijsprofiel waar het belang van extra-curriculaire activiteiten nog meer wordt benadrukt en voorgesteld wordt deze te koppelen aan onderdelen van het studieprogramma. Ook faculteiten en instituten zijn in toenemende mate geïnteresseerd in discipline-overstijgende programma’s.  In combinatie met de activiteiten van studieverenigingen is Academic Forum de plek waar een podium geboden wordt aan externe sprekers als aanvulling op expertise van de universiteit zelf. Het verder uitbouwen van contacten met de faculteiten en het maken van interdisciplinaire programma’s zijn voor Academic Forum een lonkend toekomstperspectief. Het is daarom volgens de Raad van Advies van groot belang dat Academic Forum in de interne organisatie van de diensten binnen Tilburg University zo geplaatst wordt, dat het contact met de faculteiten op het gebied van onderwijs zo eenvoudig en soepel mogelijk kan verlopen.

Aldus de Raad van Advies (2015): Prof. dr. Erik Borgman, voorzitter  (TSH), Prof. dr. Sylvester Eijffinger (TiSEM/UvT Sociëteit), Prof. dr. Lex Meijdam (TiSEM), Prof. mr. Corien Prins (TLS), Prof. dr. mr. Conny Rijken (TLS), Drs. Pieter Siebers (Gemeente Tilburg), Mark van Wijgerden & Evert Hoogsteen (Asset).


Leden RvA 2017-2018 >>

Prof. dr. Peter Achterberg, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Prof. dr. Eric Borgman (voorzitter RvA), Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Prof. dr. Geert Duijsters, decaan Tilburg School of Economics and Management

Prof. dr. Sylvester Eijffinger, Tilburg School of Economics and Management / Tilburg University Society

Prof. dr. Odile Heynders, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Prof. Conny Rijken, Tilburg Law School / Intervict

Prof.dr.ir. Jantine Schuit, decaan Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Drs. Pieter Siebers, Executive Support

Prof. dr. Geert Vervaeke, decaan Tilburg Law School

prof. dr. Theo de Wit, Tilburg School of Catholic Theology

Studentleden:

Lasse Blazejewski, voorzitter studievereniging Asset Tilburg

Daan Clercx , h.t. Praeses Senatus Tilburg Studenten Corps St. Olof