Academic Forum

Publicaties Academic Forum

Academic Forum besteedt in allerlei bijeenkomsten aandacht aan actuele wetenschappelijke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke kwesties. Incidenteel worden naar aanleiding hiervan publicaties uitgegeven, welke in onderstaand overzicht staan weergegeven.

2017

Rapport 'A Learning Society: Een universitaire gemeenschap met toekomst'

Redactie: Liesbeth Hoeven en Carine Zebedee; onderzoek Gauwain van Kooten Niekerk m.m.v. Annemarie Hinten, 2017, 'A Learning Society: Een universitaire gemeenschap met toekomst' , Vormgeving en druk: Prismaprint . Een uitgave door het Tilburg Cobbenhagen Center i.s.m. Academic Forum.

Naast een paperback is er ook een online versie (NL) beschikbaar: A Learning Society: Een universitaire gemeenschap met toekomst (pdf).

Een verslag van een onderzoek onder wetenschappers werkzaam aan Tilburg University over hun visie op de universiteit, haar taak in de samenleving en de uitdagingen met het oog op de toekomst.  Hierin wordt een herziene reflectie op de tweeledige doelstelling van het universitaire 'Waarden in de wetenschap' project gegeven:

- In welk opzicht geven gesprekken met medewerkers een nieuwe impuls aan de bezinning op waarden in relatie tot de beoefening van wetenschap aan Tilburg University?

- Welk nieuw perspectief ontstaat hierdoor op het universitaire waardendebat enerzijds en de identiteit van Tilburg University – 'inspired by the Catholic tradition' – anderzijds?

Het onderzoeksrapport laat zien dat academici werkzaam aan Tilburg University behoefte hebben aan een visie op hun taak en functie ten aanzien van de hedendaagse samenleving, maar niet over een consistente visie beschikken. Zij maken zich zorgen over sommige ontwikkelingen, voelen zich klem zitten door de verschillende eisen die aan hen worden gesteld en hebben vooral het gevoel dat zij zelf niet aan het roer staan als het gaat om de ontwikkelingen waar de toekomst van hun vak, hun departement, hun faculteit en hun universiteit van afhangt. Hun blikveld beperkt zich doorgaans tot de concrete ontwikkelingen waar zij zelf direct mee te maken hebben en wordt sterk beïnvloed door de vraag hoe professioneel en existentieel te overleven in de situatie waarin zij zich bevinden.

Erik Borgman, hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg University en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center, concludeert in zijn nawoord dat de ontwikkeling van een publieke opinie onder wetenschappers over de missie, taak en weg naar de toekomst aan Tilburg University van groot belang is. Hij pleit ervoor het zoeken naar vormen die de uitwisseling hierover bevorderen, en zo de ontwikkeling van een publieke opinie, tot een prioriteit van het beleid te maken. Dit om te voorkomen dat de universiteit uit onderdelen bestaat die weinig samenhang met elkaar vertonen. En om het gevoel onder Tilburgse wetenschappers te doorbreken dat zij de speelbal zijn van allerlei ontwikkelingen waarop zij weinig of geen invloed hebben.

Dit geheel in lijn met Martinus Cobbenhagen (founding father van de universiteit), die van mening was dat de academie een bijdrage te leveren had aan de samenleving vanuit een expliciete visie op goed leven, en dat de universiteit hierin een rol kan spelen bij het zicht krijgen hierop en het bevorderen hiervan.

Zie ook Tilburg Cobbenhagen Center.

2016

Cobbenhagen essays

De visie van de grondlegger op de Tilburgse universiteit

Redactie: Academic Forum i.s.m. Studentenpastoraat Maranatha , 2016, 'Cobbenhagen Essays' . Vormgeving en druk: Uitgeverij Valkhofpers 

Naast een paperback is er ook een online versie (EN/NL) beschikbaar: Cobbenhagen Essays (pdf).

“We moeten zelf van ons leven iets maken, levenskunstenaar zijn. We moeten niet alleen de gelegenheden tot het verkeerde vermijden, maar tevens – en zeker niet minder – de mogelijkheden tot het goede zoeken en aangrijpen. De verzuimde mogelijkheden bederven misschien meer in het leven dan het niet vluchten van de verkeerde gelegenheden. Want verzuimde mogelijkheden keren niet gauw, misschien nooit meer, terug.”

Martinus Cobbenhagen (1893-1954), priester en econoom, is onbetwist de grondlegger en ‘vader’ van wat nu Tilburg University is. Vanaf de oprichting van de ‘Rooms Katholieke Handelshoogeschool’ in 1927 tot zijn voortijdige dood in 1954 was hij niet alleen hoogleraar en verschillende keren rector, maar inspireerde hij het beginnende academische en gemeenschapsleven in Tilburg met frequente voordrachten en artikelen. Samen vormen deze teksten de ‘idee’ die Cobbenhagen had van een Tilburgse universiteit. Meteen na de Tweede Wereldoorlog, toen het academische leven in belangrijke mate heruitgevonden moest worden, werden ze voor het eerst gebundeld uitgegeven, op slecht oorlogspapier, in een uitgave die reeds lang niet meer verkrijgbaar is.

Nu, 70 jaar later, zijn deze bijdragen – op enkele zeer tijdgebonden stukken na – opnieuw gepubliceerd: in de nieuwe spelling, met een notenapparaat, en, met het oog op de huidige samenstelling van de academische gemeenschap, met een Engelse vertaling. Zo is Cobbenhagens visie opnieuw beschikbaar voor al degenen die de Tilburgse universiteit vandaag ter harte gaat. Want je kunt iets pas ontwikkelen en vernieuwen als je je eerst vereenzelvigd hebt met de oorspronkelijke idee ervan.

2015

Klerx, H. , 2015, 'Stadslucht - Beloften en paradoxen van de stad' ,

Uitgeverij Valkhofpers 

Bundel waarin vanuit verschillende maatschappijwetenschapelijke disciplines en uit filosofische kring extra kleur gegeven aan het denken over de stad. Concrete voorbeelden uit het stedelijke leven worden afgewisseld met reflectie op de beloften en paradoxen van de stad. De auteurs van Stadslucht stellen ons met hun verhelderende analyses in staat de stad beter te begrijpen. Met bijdragen  van antropoloog-sociolinguïsten Jan Blommaert en Max Spotti, cultuurfilosoof René Boomkens, architectuurfilosoof Jacob Voorthuis, theoloog Erik Borgman, jurist Anton van Kalmthout, bestuurskundige Julien van Ostaaijen, socioloog Ton Wilthaven, vrijetijdswetenschappers Nienke van Boom en Hans Mommaas, cultuursocioloog Merijn Oudenampsen, mediafilosoof Marijn de Waal en filosoof Arthur Kok. Samengesteld naar aanleiding van de programmareeks 'Stadslucht' (Academic Forum - 2014).

2013

Klerx, H. en Hinten-Nooijen, J.M. , 2013, 'Twee zielen in één borst' , 

Uitgeverij Valkhofpers .

Bundel waarin een aantal denkers een uiteenzetting geeft over de spanning tussen rationaliteit en irrationaliteit, tussen verstand en gevoel, tussen eigenheid en universalisme. Met bijdragen van Ger Groot, Christian Krijnen, Hans Dooremalen, Paul Cobben, Arnon Grunberg, Herman de Regt, Ad Verbrugge, Rene Boomkens, Theo de Wit en Liesbeth Noordegraaf-Eelens. Samengesteld naar aanleiding van de ´Dag van de Filosofie 2012´.

2013

Jeurissen, L., 2013, artikel Asset Magazine (juli 2013)

2012

van Iersel, F., m.m.v. Annemarie Hinten-Nooijen, J.M. , 2012, De waarden van de wetenschap (Wetenschappers en studenten Tilburg University in gesprek) , Vormgeving en druk: Prismaprint.

Naast een paperback is er ook een online versie (NL) beschikbaar: De waarden van de wetenschap (pdf).

Dit rapport neemt de draad op van het boekje Met het oog op goed leven: Cobbenhagen en onze universitaire cultuur (2011) van prof. Erik Borgman. Het is een resultaat van het project ‘Waarden in de Wetenschap’ van Academic Forum, waarmee Tilburg University het debat wil stimuleren over haar fundamentele waarden.

2012

Klerx, H. en Hinten-Nooijen, J.M. , 2012, 'Lust & het Goede Leven' , 

Uitgeverij Valkhofpers

Bundel waarin een aantal denkers uiteenzet hoe we vandaag de dag omgaan met het spanningsveld 'Lust en het Goede Leven'. Samengesteld naar aanleiding van de ´Dag van de Filosofie 2011´.

2011

Klerx, H. en Hinten-Nooijen, J.M. , 2011, 'Wet van de vrijheid' , 

Uitgeverij Valkhofpers

Bundel waarin een aantal denkers ingaat op maatschappelijke vraagstukken rondom het thema ‘vrijheid’. Samengesteld naar aanleiding van de ´Dag van de Filosofie 2010´.

2010

Klerx, H. en Hinten-Nooijen, J.M. , 2010, 'Religie, Politiek & Civil Society - Verzoening of verzet?'

Uitgeverij Valkhofpers

Bundel waarin een aantal denkers ingaat op het spanningsveld tussen religie en politiek in Europa, dat is ontstaan na de aanslagen van 11 september 2001. Samengesteld naar aanleiding van de ´Dag van de Filosofie 2009´.