Brabant-Collectie Startpagina 2

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Reproduceerregels Brabant-Collectie

De Brabant-Collectie biedt de mogelijkheid om tegen betaling reproducties te laten vervaardigen (in JPEG of TIFF) uit handschriften, oude drukken en Brabantse kranten, als ook van prenten, kaarten, foto’s en prentbriefkaarten. Scans uit recente boekwerken en moderne tijdschriften worden geleverd in PDF.

 1. Voor het vervaardigen van reproducties dient een elektronisch bestelformulier ingevuld te worden
 2. Reproducties worden alleen in digitale vorm geleverd (JPEG of PDF). JPEGs worden standaard via WeTransfer verstuurd. Op verzoek kan, bijvoorbeeld voor drukwerkdoeleinden, een reproductie tevens in TIFF geleverd worden. Deze optie dient u dan aan te geven in het veld Opmerkingen op het bestelformulier. Desgewenst kan uw bestelling ook op DVD aangeleverd worden. Hiervoor betaalt u € 10 per DVD extra, naast de kosten voor het maken van de reproductie. Indien u aanlevering op DVD wenst, dient u dit aan te geven in het veld Opmerkingen van het bestelformulier.
 3. Reproducties worden maximaal 14 werkdagen na ontvangst van het bestelformulier verzonden.
 4. Van bepaalde werken, bijvoorbeeld middeleeuwse handschriften die in de kluis bewaard worden of werken die in kwetsbare staat verkeren, worden geen reproducties vervaardigd. De conservator en/of bibliothecaris Brabant-Collectie zullen dit van geval tot geval vaststellen.
 5. De gebruiker mag zelf, na toestemming van de conservator en/of bibliothecaris Brabant-Collectie, digitale foto's maken van prenten, kaarten, bladzijden uit handschriften, oude drukken, Brabantse kranten en andere oude en bijzondere werken. Zelf fotograferen is uitsluitend toegestaan voor onderzoeksdoeleind én mits de fysieke staat het toelaat. Deze opnames zijn niet bestemd voor openbaarmaking / publicatie. 
 6. Het maken van fotokopieën van prenten, kaarten, bladzijden uit handschriften, oude drukken, Brabantse kranten en andere oude en bijzondere werken is strikt verboden!
 7. Aan het vervaardigen van reproducties uit oude en bijzondere werken zijn kosten verbonden.
 8. Een verzoek tot het reproduceren van grotere hoeveelheden (bijvoorbeeld een volledig boek of handschrift) en een bestelling van bijzondere formaten of reprovormen, worden slechts in bijzondere gevallen gehonoreerd. Indien gehonoreerd, worden speciale afspraken gemaakt over prijzen en levertijd. Deze kunnen afwijken van de hier vastgestelde regels.
 9. Er worden geen reproducties verstrekt van afbeeldingen waarvan met zekerheid bekend is of redelijkerwijs mag worden verondersteld, dat er auteursrecht van de maker op berust, zoals bijvoorbeeld foto's afkomstig van KLM-Aerocarto of Martien Coppens.
 10. Van afbeeldingen waarvan in de Brabant-Collectie een kopie aanwezig is, maar waarvan het origineel elders berust, worden geen reproducties geleverd.
 11. Reproducties in de vorm van een digitale afdruk, een foto of in enig andere vorm, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik (onderzoek of studie) van de aanvrager en alleen voor het aangegeven onderwerp. Dit houdt in dat zij niet (opnieuw) mogen worden gereproduceerd, verkocht of doorgegeven.
 12. Van elke openbaarmaking (uitgave) of letterlijke weergave van het bestudeerde materiaal is de toestemming van de conservator en/of bibliothecaris Brabant-Collectie vereist. Bij publicatie van het door onderzoek verkregen materiaal dienen de geraadpleegde werken te worden geciteerd onder vermelding van 'Universiteitsbibliotheek Tilburg'. Werken uit de Brabant-Collectie worden geciteerd onder vermelding van 'Brabant-Collectie, Tilburg University'. Zo nodig kan de vindplaats van het werk aan de herkomstgegevens worden toegevoegd. Voor het in acht nemen van de op de afzonderlijke werken rustende auteursrechten draagt de gebruiker zelf de verantwoording. Indien verstrekte reproducties voor meerdere publicaties gebruikt worden, is voor elke volgende publicatie eveneens schriftelijke toestemming van de conservator en/of bibliothecaris Brabant-Collectie vereist.
 13. Commerciële uitgevers, die toestemming hebben gekregen reproducties te gebruiken voor hun uitgaven, betalen ten minste een gebruiksrecht van € 25 per reproductie inclusief BTW. In specifieke gevallen kan hiervan afgeweken worden. De prijs per afbeelding kan in voorkomende gevallen zowel hoger dan wel lager zijn dan hierboven aangegeven. In alle gevallen bepaalt de conservator en/of bibliothecaris Brabant-Collectie de hoogte van het bedrag. Niet-commerciële uitgevers, zoals heemkundekringen, archieven en musea, evenals personen die reproducties verkrijgen voor zuiver persoonlijk gebruik (onderzoek of studie), zijn vrijgesteld van het betalen van gebruiksrecht. Indien verstrekte reproducties voor meer dan één publicatie gebruikt worden, dient voor elke publicatie afzonderlijk het auteursrecht en gebruiksrecht betaald te worden.
 14. Zowel commerciële als niet-commerciële uitgevers verbinden zich om, bij het gereed komen van publicaties waarin van één of meer verstrekte reproducties gebruik is gemaakt, een exemplaar 'om niet' aan de Brabant-Collectie te overhandigen.
 15. De Brabant-Collectie stelt met het oog op het belang van haar lopende documentatie en de informatie aan verdere gebruikers, het ter beschikking stellen van een exemplaar of overdruk van alle publicaties, die over haar bezit of door het gebruik van haar collectie(s) tot stand zijn gekomen, zeer op prijs.
 16. In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist de directeur Library & IT Services (LIS) van Tilburg University.