Zoeken in de Brabant-Collectie

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Activiteitenverslagen Brabant-Collectie

Jaarlijks presenteert de Brabant-Collectie aan de Provincie Noord-Brabant een verslag van ondernomen activiteiten.

Hieronder leest u een korte weergave van dit verslag over het jaar 2020. Het volledige verslag en dat van de jaren ervoor treft u aan op de archiefpagina activiteitenverslagen.

Activiteitenverslag 2020

Een bijzonder jaar

Coronajaar 2020 week af van voorgaande jaren, aangezien er vanaf maart geen dienstverlening op locatie is geweest omdat de Universiteitsbibliotheek gesloten was voor bezoekers. Gelukkig konden medewerkers vanuit thuis grotendeels hun werkzaamheden voortzetten, waardoor de dienstverlening aan de gebruikers zo goed mogelijk gecontinueerd kon worden. Uitleenbare boeken konden wel aangevraagd en opgehaald worden op een andere locatie. Aangevraagde artikelen zijn zo veel mogelijk digitaal geleverd en vragen zijn telefonisch of via mail beantwoord. Vanaf september 2020 was de Brabant-Collectie weer op locatie beschikbaar. In verband met de veiligheid van bezoekers en medewerkers was raadpleging van de collectie alleen mogelijk op afspraak. Externe activiteiten vonden slechts beperkt plaats, omdat ook andere erfgoedinstellingen, zoals musea, gesloten waren.

Personeel

Het totale aantal medewerkers in vaste dienst bedroeg 6.70 fte. Verder zijn dit verslagjaar 6 vrijwilligers werkzaam geweest met een totale omvang van 1.2 fte.

Bibliotheek-Adviescommissie

De Bibliotheek Adviescommissie voor de Brabant-Collectie is eenmaal online bijeen gekomen, op 17 december 2020. In deze commissie hebben zes leden zitting. Inmiddels zijn alle vacatures ingevuld. 

Beleidsontwikkelingen

Nadat begin 2020 de implementatie van BCfinder is gerealiseerd en de oude interface/zoekmachine iPort is uit gefaseerd, is de migratie van de ARNO-databases weer opgepakt.

Medewerking is verleend aan het opstellen van een programma van eisen voor de restyling van het bibliotheekgebouw van Tilburg University en aan het selectieproces van een architect. Een medewerker heeft meegewerkt aan het formuleren van beleid aangaande de erfgoedcollectie van de Universiteitsbibliotheek Tilburg.

Materieel beheer, conservering en restauratie

In 2020 is in het kader van “Metamorfoze-Krantenvulproject” het digitaliseren van een aantal kranten door de Koninklijke Bibliotheek afgerond. Daarnaast is geparticipeerd in het traject om 74 krantenleggers van Het Weekblad Midden Brabant (en zijn voorlopers) te digitaliseren.

Collectievorming en -uitbreiding

In totaal groeide de collectie met 576 nieuwe titels, waarvan 516 titels via aankoop en 61 via schenking. Wies van Leeuwen heeft het tweede deel van zijn collectie kerkbouw- en architectuurfoto’s geschonken. De Collectie Jan Bijnen is aangevuld met 57 prentbriefkaarten. Het tijdschriftenbestand is doorgenomen op de waarde voor de Brabant-Collectie. Na kritische beoordeling is een tiental abonnementen opgezegd. De conservator heeft verschillende overleggen gevoerd over de mogelijke verwerving van de fotocollectie Anton Schellens.

Beschikbaarstelling, gebruiksbevordering en gebruik

Alle in 2020 verworven boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s zijn via de catalogus (WorldCat Discovery) ontsloten en in de bestaande collectie opgenomen. Van 576 beschrijvingen in de catalogus werden de gegevens aangevuld.

Er werden 3.827 nieuwe beschrijvingen van boeken en tijdschriftartikelen toegevoegd aan BCfinder. De publicaties die in het kader van het Google Bezem-project zijn gedigitaliseerd, zijn in 2020 full text beschikbaar gesteld in WorldCat. Voor de Brabant-Collectie betreft dit 1.835 titels.

In totaal zijn de webpagina’s van de Brabant-Collectie 16.304 keer bezocht. Het aantal gebruikers was 5.680, een toename van 351 ten opzichte van 2019. BCfinder is ook raadpleegbaar via de website Brabants Erfgoed. In 2020 is er via die weg 11.492 keer naar een pagina van de Brabant-Collectie gekeken.

Dienstverlening, communicatie en promotie

In 2020 zijn 36 tweets geplaatst, 32 berichten op Facebook gezet en 30 blogberichten verschenen. Het aantal volgers op Twitter bedraagt 226. Facebook kent 188 volgers. Deze aantallen vertonen een lichte stijging ten opzichte van de cijfers uit 2019. De blogberichten zijn in totaal 22.366 keer opgevraagd, een forse stijging ten opzichte van 2019.

19 februari 2020, nog net voor de lockdown, heeft in Het Huis van Waalre de presentatie plaats gevonden van de publicatie ‘Je kunt niets meer krijgen, nog geen schoenveter': het dagelijks leven van de familie Bijnen in Waalre in '40-'45 onder redactie van Tony Vaessen en Ad van Pinxteren.

Voor het tijdschrift In Brabant is de conservator van de Brabant-Collectie gedurende het gehele verslagjaar hoofd- en eindredacteur ad interim geweest. Beeldredactionele werkzaamheden zijn verricht en foto’s geleverd voor o.a. de tijdschriften In Brabant, Brabeau en Brabants Landschap, evenals voor een aantal publicaties. Artikelen zijn geschreven voor De Gildetrom, Devotionalia, In Brabant en Brabeau evenals voor verschillende heemkundebladen.

In het verslagjaar is begonnen met de voorbereidingen voor het maken van een korte promotiefilm over de Brabant-Collectie. Deze zal gebruikt gaan worden voor vertoning via de website en andere kanalen, en tijdens rondleidingen.

Vanwege Corona is alleen aan de cursisten van de college-reeks van Arnoud-Jan Bijsterveld van Tilburg University in januari 2020 nog een rondleiding gegeven. Ook zijn er geen interne tentoonstellingen geweest. Eén externe tentoonstelling is nog gerealiseerd in het kader van de Landschapstriënnale: ”Weemoed en werkelijkheid in Het Groene Woud” in Galerie Pennings. Medewerking is verleend aan de volgende tentoonstellingen:

  • Van pest tot corona”, Peerke Donders Park, Tilburg. Opening 1 november 2020.
  • Het oog van Vincent”, Museum de Vier Quartieren, Oirschot. Opening oktober 2020.
  • Tentoonstelling van het NIOD omtrent 75 jaar bevrijding.
  • Tentoonstelling over Lucas Gassel in Museum Helmond

Voor publicaties, onderzoek, exposities, individuele klanten, communicatiedoeleinden, ontsluiting en conservering zijn 3.137 reproducties gemaakt.