Zoeken in de Brabant-Collectie

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Activiteitenverslagen Brabant-Collectie

Jaarlijks presenteert de Brabant-Collectie aan de Provincie Noord-Brabant een verslag van ondernomen activiteiten.

Hieronder leest u een korte weergave van dit verslag over het jaar 2021. Het volledige verslag en dat van de jaren ervoor treft u aan op de archiefpagina activiteitenverslagen.

Activiteitenverslag 2021

Corona

Ook in 2021 heeft het coronavirus een stempel gedrukt op de activiteiten van de Brabant-Collectie, vooral op het vlak van samenwerking met externe partners. Desalniettemin hebben wij in samenwerking met de “Brabantse Hoeders” een aantal onderdelen verzorgd voor de Dag van het Brabantse Boek op 6 november in de Openbare Bibliotheek, de LocHal in Tilburg. De tentoonstelling getiteld Weemoed en Werkelijkheid in Het Groene Woud  in Galerie Pennings is half maart heropend en verlengd tot 8 mei 2021. In Museum Krona heeft onze conservator samen met de conservator van het museum een tentoonstelling Kloosterleven in de jaren ‘60 samengesteld.

De voorbereidingen op en de daadwerkelijke uitvoering van de verbouwing van het bibliotheekgebouw van Tilburg University zijn van invloed geweest op onze interne activiteiten. Van half juni tot eind september 2021 was er geen dienstverlening op locatie vanwege deze verbouwing. Gelukkig hebben de medewerkers vanuit thuis grotendeels hun werkzaamheden kunnen voortzetten, waardoor de dienstverlening aan de gebruikers zo goed als mogelijk kon worden gecontinueerd.

Personeel

Het totale aantal medewerkers in vaste dienst bedroeg 6.70 fte. Verder zijn dit verslagjaar 6 vrijwilligers bij ons werkzaam geweest met een totale omvang van 1.4 fte. Een van de vrijwilligers is vanwege zijn inzet voor behoud en promotie van Brabants Erfgoed voorgedragen voor de Brabant Bokaal in 2020 en toegetreden tot de “Brabantse Hoeders”. De officiële uitreiking van de bokaal is vanwege het coronavirus verschoven naar een gezamenlijk uitreiking voor de jaren 2020 en 2021: op 6 december is in beperkte kring de Brabant Bokaal tegelijk uitgereikt aan de winnaars van beide jaren.

Bibliotheek-Adviescommissie

De Bibliotheek Adviescommissie (BAC) voor de Brabant-Collectie is op 10 december 2021 online bijeengekomen. Jos Swanenberg maakte bekend dat hij wegens andere werkzaamheden niet meer als vertegenwoordiger van Erfgoed Brabant lid kan zijn van de BAC, maar wel nog in zijn hoedanigheid van hoogleraar aan Tilburg University. Patrick Timmermans, directeur van Erfgoed Brabant, heeft zijn plaats overgenomen en is toegetreden tot dit gremium. Daarmee is de BAC uitgebreid naar 7 leden. Over de opvolging van Corno Vromans in de BAC moet nog worden gesproken tijdens de volgende vergadering. 

Beleidsontwikkelingen

In 2021 zijn we verder gegaan met de voorbereidingen voor de migratie van de ARNO-databases. De Brabant-Collectie heeft bijdrages geleverd aan het uitwerken van een programma van eisen voor de restyling van het bibliotheekgebouw en het voorbereiden van de werkzaamheden. November 2021 ontvingen wij de directeur en medewerkers van het Brabants Historisch Informatie Centrum. Ideeën werden uitgewisseld en concrete afspraken gemaakt voor samenwerking op het terrein van onder andere bewegend beeld.

Materieel beheer, conservering en restauratie

Het digitaliseren van prentbriefkaarten van collectie Jegerings en foto’s van de collectie Jan Bijnen binnen de eigen organisatie is dit verslagjaar gecontinueerd.

Collectievorming en -uitbreiding

In totaal groeide de collectie met 655 nieuwe titels, waarvan 524 titels via aankoop en 131 via schenking. Deze publicaties zijn geschonken door 17 personen c.q. instanties. Bijzondere vermelding verdient de schenking van een deel van zijn privécollectie door de voormalige conservator van het Noordbrabants Museum. In 2021 heeft onze conservator opnieuw overleggen gevoerd over de mogelijke verwerving van de collectie Anton Schellens en is er een intentie uitgesproken deze collectie in 2022 over te dragen.

Beschikbaarstelling, gebruiksbevordering en gebruik

Alle in 2021 verworven boeken, tijdschriften, cd-roms en dvd’s zijn via de catalogus (WorldCat Discovery) ontsloten en in de bestaande collectie opgenomen. Van 524 beschrijvingen in de catalogus zijn de gegevens aangevuld. Er werden 2.274 nieuwe beschrijvingen van boeken en tijdschriftartikelen toegevoegd aan BCfinder. De beschrijvingen van de fotocollectie Bart Gijsbers (328 records) zijn afgerond, maar deze collectie was in het verslagjaar nog niet zichtbaar via BCfinder. De fotocollectie Jan van Giersbergen (90 records) daarentegen is wel ter beschikking gesteld via deze website.

In 2021 is een nieuwe release van de Instant Website van Erfgoed Brabant, de basis software van BCfinder, geïnstalleerd en geconfigureerd. Veel van onze aanpassingen aan de vorige versie waren in deze release opgenomen en beschikbaar gekomen voor alle deelnemers aan de Brabant Cloud, die ook deze software gebruiken.

In totaal zijn de webpagina’s van de Brabant-Collectie dit verslagjaar 13.261 keer bezocht. Het aantal gebruikers was 4.789. Dit is een afname van 891 t.o.v. 2020, nadat we juist in dat jaar een toename zagen t.o.v. 2019. Mogelijk heeft het coronavirus hier een rol in gespeeld. BCfinder is ook raadpleegbaar via de website Brabants Erfgoed. In 2021 is er via die weg 10.372 keer naar een pagina van de Brabant-Collectie gekeken.

Dienstverlening, communicatie en promotie

In het verslagjaar was inzage in bijzondere en kostbare publicaties in de raadpleegruimte van de Brabant-Collectie in verband met het coronavirus alleen op afspraak mogelijk. De collectie in de open opstelling was vrij toegankelijk, met uitzondering van de zomerperiode toen de universiteitsbibliotheek werd verbouwd. Uitleenbare boeken konden wel aangevraagd en opgehaald worden op een andere locatie.

Door deze verbouwing konden minder verzoeken voor een rondleiding worden gehonoreerd en werden een aantal hiervan doorgeschoven naar 2022.

In 2021 zijn 36 tweets geplaatst, 33 berichten op Facebook gezet en 28 blogberichten verschenen. Het aantal volgers op Twitter bedroeg 237, iets meer vergeleken met 2020. Facebook kende 238 volgers, hetgeen ook een lichte stijging betekende. De blogberichten zijn in totaal 19.239 keer opgevraagd.

Ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Tilburg (3 november 2021 - 31 januari 2022) verscheen de publicatie Made in Brabant: bijzondere banden en boeken. Deze catalogus biedt een mooi overzicht van een aantal parels uit de Brabant-Collectie. Een lezing over bijzondere boekbanden is verzorgd door de conservator van de Brabant-Collectie op 6 november 2021 tijdens een evenement over het Brabantse boek in de LocHal in Tilburg. De tentoonstelling Made in Brabant in de beide vitrines van de Universiteitsbibliotheek in het kader van het project van de “Brabantse Hoeders” werd op 3 november 2021 geopend door de voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University, Wim van de Donk.

Beeldredactionele werkzaamheden zijn verricht en foto’s zijn geleverd voor o.a. de tijdschriften In Brabant, Brabeau en Brabants Landschap, evenals voor een aantal publicaties. Voor het tijdschrift In Brabant was de conservator van de Brabant-Collectie gedurende geheel 2021 lid van de redactie. Gelukkig is het ook in 2021 mogelijk geweest het voortbestaan van dit tijdschrift te realiseren. Artikelen zijn geschreven voor De Gildetrom, Devotionalia, In Brabant en Brabeau en voor verschillende heemkundebladen.

In 2021 de Brabant-Collectie meegewerkt aan de totstandkoming van enkele tentoonstellingen, zoals:

  • Fototentoonstelling Weemoed en werkelijkheid in Het Groene Woud. Georganiseerd in het kader van de Landschapstriënnale samen met Pennings Foundation en Brabants Landschap. Na de opening op 13 december 2020 moesten de deuren helaas direct weer gesloten worden vanwege strengere corona-maatregelen. Gelukkig werd de tentoonstelling verlengd en ging de tentoonstelling maart 2021 weer open voor het publiek.
  • Vrijheid en Verwarring: kloosterleven in de jaren ‘60. Museum Krona (5 november 2021 – 15 mei 2022).

Daarnaast zijn bruiklenen verstrekt voor de tentoonstellingen GOTH – Designing Darkness  (Design Museum ’s-Hertogenbosch) en Brabantse Zaligen en Heiligen (Peerke Donders Paviljoen, Tilburg).

Voor publicaties, onderzoek, exposities, individuele klanten, communicatiedoeleinden, ontsluiting en conservering zijn 6.612 reproducties gemaakt.