Brabant-Collectie Startpagina 2

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Bruikleenvoorwaarden Brabant-Collectie

Regels en voorwaarden bij de uitlening van handschriften, oude drukken, prenten, kaarten en oude en bijzondere werken ten behoeve van tentoonstellingen.

Aanvraag

1. De aanvraag dient schriftelijk en minimaal één maand voor aanvang van het in bruikleen nemen te geschieden onder opgave van de gevraagde werken, plaats, data en reden van bruikleen.

Verzekering

2. De bruikleennemer sluit te zijnen laste een verzekering 'all risks, van spijker tot spijker' af  voor de door de bruikleengever per object aangegeven waarde. Vóór het transport moet een bewijs van verzekering (verzekeringspolis) worden overhandigd.

Vervoer

3. Het vervoer van het bruikleen wordt georganiseerd en bekostigd door de bruikleennemer. Voor het afhalen en terugbezorgen dient tijdig een afspraak gemaakt te worden.

4. De bruikleennemer wordt geacht het bruikleen in goede staat te hebben ontvangen. Eventuele reeds aanwezige schade zal op zijn verzoek in een notitie over de conditie van het bruikleen worden vastgelegd.

Tentoonstelling

5. De objecten worden met grote zorgvuldigheid en alleen door een daartoe bevoegd persoon gehanteerd. Onder geen voorwaarde wordt het bruikleen ter hand gesteld aan derden voor onderzoek of andere doeleinden.

6. De objecten worden tentoongesteld in een door middel van een slot afgesloten en stofdichte vitrine, dan wel in een passe-partout achter glas of perspex.

7. Het opstellen, d.w.z. opbinden, plaatsen op de standaard en leggen in de vitrine, dan wel het achter glas of perspex plaatsen, alsmede het uitruimen, dient te gebeuren door een ervaren persoon. Is een dergelijk gekwalificeerd persoon niet aanwezig, dan kan de hulp van een door de bruikleengever aan te wijzen persoon tot voorwaarde van het bruikleen worden gemaakt.

8. In de ruimte waarin de vitrine c.q. de lijsten zijn geplaatst, dient:

  • zowel overdag als 's nachts een voldoende beveiliging tegen diefstal, inbraak, brand, overstroming e.d. aanwezig te zijn;
  • geen direct zonlicht binnen te komen.

9. Eventuele belichting dient te worden afgegeven door een niet direct op de stukken gerichte lichtbron. Bovendien moet de uitstraling zo weinig mogelijk ultraviolet licht bevatten. In bijzondere gevallen kunnen strengere eisen worden gesteld. Buiten de openingstijden dient de ruimte duister te zijn of moet het bruikleen worden afgedekt.

10. Het gebouw waarin de tentoonstelling wordt gehouden moet voldoen aan de eisen neergelegd in de Brandbeveiligingsverordening van de brandweer of, wanneer deze ontbreekt, aan de eisen die gesteld zijn door de plaatselijke brandweer.

11. Het bruikleen wordt binnen zeven dagen na afloop van de tentoonstelling aan de bruikleengever terugbezorgd.

Algemeen

12. Het bruikleen dient in de Bibliotheek van Tilburg University te Tilburg terug te keren in dezelfde staat als waarin het deze heeft verlaten: onder geen enkele voorwaarde is restauratie of enige verandering aan de staat van de uitgeleende stukken in welke vorm ook toegestaan. Met nadruk wordt erop gewezen, dat het gebruik van een 'dressing' voor boekbanden niet toegestaan is.

13. Het vervaardigen van foto's, dia's, film- of tv-opnamen, fotokopieën, microfilms, elektronische scanopnames of enige andere vorm van reproductie is zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring niet toegestaan.

14. Bij verlies of beschadiging, hoe gering ook, dient de bruikleennemer zich onmiddellijk in verbinding te stellen met de bruikleengever voor overleg over de te nemen maatregelen.

15. De bruikleengever heeft te allen tijde toegang tot de uitgeleende stukken en kan aanwezig zijn bij het transport, het in- en uitpakken en het inrichten van de tentoonstelling. In bijzondere gevallen kan begeleiding van het transport tot voorwaarde van het bruikleen worden gemaakt. Eventuele reis- en verblijfkosten in verband met begeleiding van het transport c.q. bij het inrichten van de tentoonstelling, worden door de bruikleennemer vergoed.

16. De bruikleengever ontvangt gratis één exemplaar van de catalogus van de tentoonstelling, de publicatie die de tentoonstelling begeleidt of elke andere publicatie die mede door de bruikleen tot stand is gekomen. Bij publicatie dienen de in bruikleen gegeven werken met de volledige signatuur te worden geciteerd onder vermelding van: 'Bibliotheek Tilburg University, Tilburg' met in nader te benoemen gevallen de toevoeging 'Brabant-Collectie'.

17. Voordat de afspraak over het vervoer wordt gemaakt, bevestigt de bruikleennemer schriftelijk dat hij akkoord gaat met deze regels en dat zijn instelling aan de gestelde voorwaarden voldoet.

18. In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval van zeer belangrijke of kostbare werken, kunnen extra of afwijkende voorwaarden worden gesteld.