Zoeken in de Brabant-Collectie

"Een snoepwinkel voor wie van Brabants cultureel erfgoed houdt"

Raadpleegregels Brabant-Collectie

Regels voor het raadplegen van handschriften, oude drukken, prenten, kaarten en andere oude en bijzondere werken.

Voor het aanvragen en inzien van deze oude en bijzondere materialen heeft u een lenerskaart nodig.

 1. Alle gedrukte werken van vóór 1901 inclusief (post)incunabelen, alsmede andere waardevolle werken in de bibliotheek, zoals handschriften, losse insteken en brieven, prenten en kaarten en oude en bijzondere werken, kunnen alleen in de daarvoor bestemde raadpleegruimte op niveau 0 van de bibliotheek worden ingezien. Inzage is mogelijk van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur tijdens openingstijden van de Brabant-Collectie.
 2. Voordat de genoemde materialen geraadpleegd kunnen worden, dient de bezoeker een aanvraagformulier in te vullen. Hierop wordt aangegeven met welk doel het aangevraagde werk wordt geraadpleegd. Bij overhandiging van dit formulier aan de dienstdoende bibliotheekmedewerker, dient de bezoeker ter controle zijn/haar lenerskaart te overhandigen. Vervolgens kan de bezoeker plaats nemen in de raadpleegruimte, waarna de aangevraagde werken worden overhandigd.

 3. Voor de te raadplegen werken dient een aanvraagformulier ingevuld te worden.
 4. Bepaalde werken kunnen slechts onder specifieke voorwaarden geraadpleegd worden. De conservator of bibliothecaris Brabant-Collectie zal dit van geval tot geval vaststellen.
 5. Aan de bezoeker worden maximaal vijf objecten tegelijkertijd ter beschikking gesteld. Bij vaststelling van beschadigingen of omissies in de uitgereikte werken door de bezoeker, wordt deze verzocht dit, liefst meteen na uitgifte, onder de aandacht van de dienstdoende bibliotheekmedewerker te brengen.
 6. De ter inzage gegeven werken dienen door de bezoeker met zorg behandeld te worden, aangezien deze in de regel uniek en onvervangbaar zijn. Het volgende dient de bezoeker hierbij in acht te nemen:
  • De te raadplegen werken mogen alleen op de tafels in de raadpleegruimte worden bestudeerd.
  • De bezoeker wordt verzocht de werken niet onnodig aan te raken en met schone handen te werken.
  • De bezoeker dient tijdens het gebruik steeds de aanwijzingen van de dienstdoende bibliotheekmedewerker op te volgen, bijvoorbeeld omtrent het gebruik van boek ondersteunende materialen.
  • Het is volstrekt verboden enig merkteken dan wel aantekeningen in de te raadplegen werken aan te brengen.
  • In de raadpleegruimte mag alleen met potlood geschreven worden. Ieder ander schrijfmateriaal is verboden. Indien gewenst, kan een potlood worden verstrekt.
  • Het schrijven op vellen die men op een bladzijde van een werk legt en het vervaardigen van doordruktekeningen vanaf het origineel, is ten strengste verboden.
  • Het met kracht openbuigen van een strakke band en het in het werk leggen van beschreven vellen papier of andere voorwerpen dient achterwege gelaten te worden.
  • De aangetroffen ordening van losse vellen, ook wanneer de volgorde niet juist zou zijn, mag niet veranderd worden. Het wordt wel op prijs gesteld wanneer men een dergelijk voorval aan de dienstdoende bibliotheekmedewerker kenbaar maakt.
 7. Na het afronden van de werkzaamheden en het verlaten van de raadpleegruimte, dient de bezoeker al het ter inzage verleende materiaal volledig en onbeschadigd bij de dienstdoende bibliotheekmedewerker in te leveren. Deze medewerker kan de bezoeker ertoe verplichten dat dit in zijn/haar tegenwoordigheid wordt gecontroleerd.
 8. Wil men ter inzage gevraagde werken op een later tijdstip, bijvoorbeeld de volgende dag, wederom inzien, dan dient dit aan de dienstdoende bibliotheekmedewerker te worden gemeld. De geraadpleegde werken worden dan tijdelijk apart gehouden voor betreffende bezoeker.
 9. Indien de bezoeker tussentijds de raadpleegruimte verlaat, dient men dit aan de dienstdoende bibliotheekmedewerker te melden.
 10. Het maken van fotokopieën is strikt verboden. Voor het aanvragen van reproducties dient het  bestelformulier ingevuld te worden.
 11. Voor elke openbaarmaking van het bestudeerde materiaal heeft men de toestemming nodig van de bibliothecaris van Tilburg University. Bij publicatie van het door het onderzoek verkregen materiaal dienen de geraadpleegde werken te worden geciteerd onder vermelding van: 'Bibliotheek Tilburg University, Tilburg' met in bepaalde gevallen de toevoeging 'Brabant-Collectie'. Voor het naleven van de op de afzonderlijke werken rustende auteursrechten draagt de gebruiker zelf de verantwoording.
 12. De bibliotheek van Tilburg University stelt, met het oog op het belang van haar lopende documentatie en de informatie aan verdere gebruikers, het ter beschikking stellen van een exemplaar of overdruk van alle publicaties, die over haar bezit of door het gebruik van haar collectie(s) tot stand zijn gekomen, zeer op prijs.

Bezoekersinformatie Brabant-Collectie