De compacte, groene campus van Tilburg University

Campusontwikkelingen Tilburg University

Tilburg University werkt toe naar een circulaire campus in verbinding met de stad. De gebouwen en terreinen dragen direct bij aan het welzijn van studenten, medewerkers en bezoekers en scheppen daarmee de randvoorwaarden voor excellent onderwijs en onderzoek.

Het vastgoed is meer dan een ‘omhulling’ van kennis. Het biedt nieuwe plekken waar studenten, wetenschappers en docenten worden uitgedaagd met hulp van innovatieve en digitale technologie. Het biedt ruimte aan evenementen en ontmoetingen die de academische banden versterken en er ontstaan nieuwe inzichten bij onderzoekers door het delen van faciliteiten. De campus zorgt voor een vitaliserende werk- en studieomgeving die mensen aantrekt om de onderlinge verbondenheid te ervaren en inspiratie op te doen.

Campusvisie 2040

De campus moet mee kunnen bewegen in een veranderende wereld en de voedingsbodem vormen voor onverwachte kansen. De campus weerspiegelt ook waar Tilburg University voor staat: een bijdrage leveren aan het oplossen van de belangrijkste sociaalmaatschappelijke vraagstukken. De keuzes die we maken over nieuw- of verbouw hebben grote impact. Uitgangspunt daarbij is het genereren van positieve effecten op mens, dier en milieu. We streven ook naar een campus die gemeenschapsgevoel, ontmoeting en verbinding koestert, stimuleert en faciliteert.

Vier pijlers voor een succescolle campus

Hoe wij de toekomst van onze campus zien hebben we beschreven in onze Campusvisie 2040 –  Naar een circulaire campus in verbinding met de stad. Het toont vergezichten, twee decennia vooruit, en geeft de koers aan die we gaan varen bij het ontwikkelen van gebouwen en terreinen. We laten ons daarbij mede leiden door onze instelling strategie en de vier waarden die daarin centraal staan: curious, caring, connected en courageous. Maar bovenal laten we onze besluiten over onze campus ontwikkeling mede rusten op vier pijlers, vier pijlers waarvan wij vinden dat ze randvoorwaardelijk zijn voor een succesvolle campus:

  1. Een campus in verbinding met haar omgeving
  2. Duurzame gebouwen en terreinen
  3. Een uitnodigende plek om te ontmoeten
  4. Slimme concepten

Dowload de Campusvisie 2040

Focusgebieden

Het is evident dat het zwaartepunt van onze activiteiten in Tilburg ligt en dat de verbinding met de ecosystemen van de stad daarin zwaar weegt. Bij de realisatie van de campusvisie maken we gebruik van focusgebieden langs de Kennis-as van Tilburg, grofweg het gebied van het Warandebos tot het centrum.

We onderscheiden daarbij de locaties Warande, Sport & Living en de Spoorzone, ieder met zijn eigen ontwikkelstrategie. Deze focusgebieden vormen onze Tilburgse campus. Utrecht (TST) en Den Bosch (JADS) beschouwen we als externe locaties waar we onze aanwezigheid consolideren, vanuit de historische context en vanuit de samenwerking met regionale partners.

Warande

Op de Warande locatie consolideren we ook, maar investeren we nog wel in vervangende nieuwbouw en hebben we een grote opgave in het verduurzamen van bestaande gebouwen. We gaan de groenstructuur ook versterken, van oudsher een van de meest gewaardeerde kenmerken van deze locatie.

Sport & Living

De Sport & Living locatie is de plek waar we onze sportfaciliteiten uitbreiden. De rol die sport speelt in de ontwikkeling en het sociale leven van studenten is heel erg belangrijk. We gaan hier sport combineren met andere functies op het gebied van welzijn en gezondheid en sluiten nog meer aan met de directe omgeving. We gaan hier ook posities inzetten voor het laten realiseren van studentenhuisvesting, het tekort daarop blijft nijpend.

Spoorzone

De Spoorzone is de locatie waar we gaan uitbreiden met functies die aansluiten bij het aanwezige ecosysteem. We richten ons hierbij niet op het verplaatsen van functies van de Warandelocatie maar grijpen de kans om toe te werken naar een Stadscampus Tilburg University.

Mis je nog informatie? Of heb je een vraag die er niet bij staat?

Laat dat gerust weten.

Stuur een mail naar nieuwbouw@tilburguniversity.edu