Tilburg University Campus

Nieuw onderwijsgebouw en parkeren

Op onze campus aan de zijde van de Hogeschoollaan tegen de spoorlijn realiseren we een nieuw onderwijsgebouw. Het gebouw komt op de locatie van de huidige parkeerplaats tussen de gebouwen CUBE en Tias. De huidige verdiepte parkeerkuil wordt hiervoor opgevuld.

Toelichting

Het nieuwe onderwijsgebouw is nodig omdat het aantal studenten groeit en de manier waarop onderwijs wordt gegeven verandert. Onze huidige gebouwen zijn daar niet allemaal geschikt voor. Omdat we het belangrijk vinden dat met name de omwonenden van de campus goed op de hoogte zijn van onze plannen, hebben wij alle belangrijke informatie hieronder geplaatst en een video gemaakt. Hierin vertellen wij over onze plannen en de onderbouwing daarvoor.

Naast een toelichting op het nieuwe onderwijsgebouw leggen we uit welke maatregelen we nemen rondom het parkeren op de campus.

Het bestemmingsplan

Het plan is op 20 juli 2021 binnen het college van burgemeester en wethouders behandeld. Besloten is om het plan te publiceren, waarmee de zogenaamde ter visie legging start op 2 augustus. De wettelijke periode hiervoor is 6 weken zodat deze eindigt op 13 september. De gemeente verzorgt de publicatie met bijbehorende brief. In deze 6 weken staat het iedereen vrij om reactie te geven, een zienswijze, op het voornemen om het bestaande bestemmingsplan te wijzigen.

Tilburg University

Nieuw onderwijsgebouw

Het gebouw is ongeveer 33 meter breed, 33 meter lang en heeft een hoogte van ongeveer 21 meter. Het gebouw heeft een vierkante vorm, bestaat uit vier bouwlagen en de hoofdentree bevindt zich aan de zijde van het Tias gebouw. In het gebouw bevinden zich met name collegezalen van diverse afmetingen, maar ook (zelf)studieplekken en een foyer.

Het gebouw biedt, als alle collegezalen en studieplekken bezet zijn, ruimte aan zo’n 1.000 studenten en vervangt voor een deel de onderwijsruimtes van het gesloopte gebouw Prisma. Klik hier voor een plattegrond van de campus.

De drie weergegeven afbeeldingen (gemaakt door The Powerhouse Company) geven een impressie van hoe het gebouw er straks uit gaat zien.

Tilburg University

Veel aandacht voor circulariteit

Het wordt een zeer duurzaam gebouw, met veel aandacht voor circulariteit. Zo krijgt het gebouw een nagenoeg geheel herbruikbare houten draagconstructie, uniek voor een onderwijsgebouw. Ook wordt het gebouw bijna energieneutraal. Dat betekent dat het gebouw bijna alle energie die nodig is voor de werking van het gebouw zelf opwekt, onder andere door zonnepanelen.

De omgeving van het gebouw: denk met ons mee

Nadat dit gebouw en een ander gebouw aan de andere zijde van de campus klaar zijn, knappen we het terrein op. Een belangrijk onderdeel daarvan is het groen op onze campus. Studenten, medewerkers maar ook omwonenden waarderen het groene en open karakter. We willen dan ook een betere inpassing van fietsenstallingen, meer berging van regenwater en waar mogelijk meer groen toevoegen. Ook een betere aansluiting voor voetgangers naar het NS-station staat op onze wensenlijst. We willen het groene aanzicht vanaf de Hogeschoollaan in stand houden en misschien wel de verbinding met het parkje ernaast versterken. We nodigen u graag uit hier samen met ons over na te denken en ons uw ideeën te laten weten via nieuwbouw@tilburguniversity.edu

Tilburg University

Bouwwerkzaamheden

De bouwwerkzaamheden starten we bij voorkeur in 2021. We verwachten het gebouw dan na de zomervakantie van 2023 in gebruik te kunnen nemen. Het bouwverkeer rijdt via de Warandelaan, zodat de verkeersveiligheid op de Hogeschoollaan niet in het geding komt. De funderingspalen worden geschroefd: een geluids- en trillingsarme methode, die nauwelijks tot overlast leidt. Het gebouw komt op hetzelfde maaiveldniveau te liggen als alle andere gebouwen. De parkeerkuil wordt daarvoor opgevuld en er zullen meerdere bomen worden gekapt. Deze compenseren we.

Parkeren en mobiliteit

Door de nieuwbouw verandert de parkeersituatie Het is ons doel om de effecten op de omliggende wijken te minimaliseren, ook al hebben we er geen 100% controle over.  

Het bouwen van een parkeergarage is een van de mogelijke oplossingen. In onze plannen houden we rekening met een parkeergarage voor ongeveer 450 auto’s. Door deze ruimte te reserveren zijn we uitermate flexibel richting de toekomst. We verbeteren ons mobiliteitsbeleid echter, waarmee de parkeerdruk naar verwachting flink vermindert en de bouw van de garage mogelijk niet nodig is. We verlichten de parkeerdruk echter tijdelijk door extra parkeerplaatsen te realiseren op de locatie van het Prisma gebouw dat in de zomer van 2021 gesloopt is.

Mobiliteitsbeleid

Het verminderen van de uitstoot van CO2 is ook voor ons een belangrijke doelstelling. Onze uitstoot wordt in grote mate veroorzaakt door verkeersbewegingen. Denk aan het woon-werk- en woon-studieverkeer, maar ook internationaal reizen. Hoewel het afgelopen jaar niet representatief is, heeft het wel laten zien dat er meer mogelijk is rondom thuiswerken, digitaal onderwijs en minder reizen dan iedereen dacht.

De komende jaren gaan we dan ook meer inzetten op en investeren in duurzame mobiliteit van medewerkers, studenten en bezoekers. Zo hopen we onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en de parkeerdruk te verminderen. We gaan onze arbeidsvoorwaarden rondom mobiliteit aanpassen en medewerkers stimuleren met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Verder maken we thuiswerken gemakkelijker. We nemen onze dienstreizenregeling onder de loep en gaan ervoor zorgen dat vaker gebruik wordt gemaakt van OV, deelauto’s en fietsen. Bovenal gaan we een blijvende vorm van hybride onderwijs onderzoeken waardoor studenten minder vaak naar de campus hoeven te komen.

Bouw garage afhankelijk van effecten

Om op alle scenario’s voorbereid te zijn, houden we in de aanstaande bestemmingsplanprocedure voor de zekerheid rekening met de bouw van een parkeergarage. Wat we willen voorkomen is dat er onnodig een parkeergarage wordt gebouwd. De bouw van de garage laten we daarom afhangen van de effecten van onze mobiliteitsmaatregelen. Daarbij kunnen we wel tussentijdse maatregelen treffen.

Het vervallen van de parkeerplaatsen ten noorden van gebouw Tias, gaan we compenseren door op de plek waar gebouw Prisma stond een tijdelijk parkeerterrein te realiseren. De locatie is op onderstaande figuur weergegeven. Tijdelijk omdat we verwachten dat de parkeerdruk in de komende jaren geleidelijk zal afnemen ten gevolge van bovengenoemde mobiliteitsmaatregelen.

Wij gaan hierover ook graag periodiek met omwonenden in gesprek. We laten het parkeergebruik jaarlijks meten en bespreken daarvan de resultaten.

Locatie en veiligheid parkeergarage

Een locatie aan de zuidzijde van de parkeerplaats aan de kant van het Warandebos is het meest geschikt. Op onderstaande afbeelding is dit weergegeven. Aan de zuidzijde is de logistieke afhandeling het beste en de garage kan, vanwege de al aanwezige dichte begroeiing goed landschappelijk worden ingepast. In het ontwerp wordt rekening gehouden met het beperken van licht- en geluidsoverlast. De garage wordt uitsluitend voor bevoegden toegankelijk en de beveiligers van Safety & Security zullen extra aandacht besteden aan veiligheid rondom de parkeergarage zoals bijvoorbeeld camerabewaking. De garage kan ruimte bieden aan circa 450 auto’s en heeft drie parkeerdekken.

Locaties parkeergarage onderwijsgebouw Tilburg University