Hartslagcafe Studium Generale Tilburg University

Missie Studium Generale (SG)

Studium Generale organiseert extra-curriculaire en publieke lezingen, symposia en debatten op de campus en in de stad voor een breed publiek van studenten, universitaire medewerkers, alumni en overige geïnteresseerden.

Oogpunt

We beogen met onze programmering de samenhang der wetenschappen inzichtelijk te maken, individuele ontplooiing te stimuleren én het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van studenten te bevorderen, ofwel Bildung. Gezien de levensbeschouwelijke inspiratie van deze universiteit is ook het denken over waarden in de wetenschap hier onderdeel van.

Bildung

Basisgedachte van Bildung is dat de universiteit méér is dan een plek waar academische kennis en vaardigheden worden ontwikkeld, maar ook de plaats waar wereldburgers worden gevormd en waar belangrijke democratische waarden worden aangeleerd en aangescherpt. Jonge mensen worden op de universiteit opgeleid om verantwoordelijke posities in de maatschappij in te nemen, met oog voor het algemeen belang en met gevoel voor wie ze zijn en waarvoor ze staan.

Cultuur

In een academische omgeving staat de rede vaak centraal. Karakter wordt ook gevormd door verbeelding van het nog onbekende en expressie van emoties. Studium Generale draagt daaraan bij door cultuur een plaats te geven binnen de programmering. Meestal door culturele ervaringen voor een (studenten)publiek te creëren, maar ook door wetenschappelijke inzichten over cultuur een podium te bieden.

Volg Studium Generale op social media