Personeelsvereniging Tilburg University

Algemene Ledenvergadering Personeelsvereniging Unifriends

Datum: Tijd: 15:30 Locatie: C 187

Jaarlijks houdt Personeelsvereniging Unifriends een Algemene Leden Vergadering. Leden van de Personeelsvereniging worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag vorige jaarvergadering
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester en verslag kascontrolecommissie
  De kascontrolecommissie heeft de financiele stukken inmiddels goedgekeurd.
 6. Voorstel samenstelling bestuur
 7. Wat verder ter tafel komt
 8. Rondvraag
 9. Sluiting