Tilburg University logo statue

Project implementatie TEP

Resultaten enquête Tilburgs Onderwijsprofiel

In juni 2018 hebben studenten en medewerkers van Tilburg University een vragenlijst over het Tilburgse onderwijsprofiel ingevuld. Het doel was te inventariseren in hoeverre men al bekend was met dit profiel, maar ook om meningen en suggesties over het Tilburgse Onderwijsprofiel te verzamelen. In totaal hebben 1.232 personen gereageerd op een bruto steekproef van 7.681 personen. De respons van 16% is relatief goed, rekening houdend met het feit dat de enquête in een examenperiode is gehouden. De meest in het oog springende conclusies zijn:

  • De bekendheid van het TEP is nog steeds laag onder de verschillende stakeholders, in het bijzonder onder studenten. Het percentage respondenten dat aangeeft precies of ongeveer te weten wat TEP inhoudt, varieert van 10 % onder de studenten tot 52 % onder de docenten en 54 % voor het ondersteunend personeel. Relatief gezien was het bewustzijn het grootst bij TSHD, waarschijnlijk door de pioniersactiviteiten van Herman de Regt en Alkeline van Lenning.
  • De stakeholders die precies wisten wat TEP inhoudt, konden zich de pijlers van TEP herinneren: kennis, kunde, karakter.
  • Het is niet verwonderlijk dat alle respondenten het belang van kennis op de eerste plaats zetten, gevolgd door kunde (positie 2) en karakter op de derde plaats.
  • Stakeholders hadden verschillende associaties met karakter. Studenten associëren karakter met persoonlijkheid, individualisme en jezelf leren kennen, terwijl docenten en ondersteunend personeel karakter associëren met ethiek, moraal en kritische houding.
  • Suggesties van studenten over de integratie van karaktervorming in het onderwijs varieerden van het inbouwen van relevante maatschappelijke thema's tot meer persoonlijke aandacht. Sommige docenten waren kritisch over de rol van Tilburg University met betrekking tot karaktervorming en vroegen zich af of dit een taak van de universiteit is.
  • Onder studenten scoorden de voorbereiding op de arbeidsmarkt en de mogelijkheid om een stage te lopen relatief laag.

Voor een  gedetailleerd overzicht van de resultaten klik hier.

Projectgroep TEP

De projectgroep TEP bestaat uit de volgende personen:

Status

In totaal zijn er tien acties geformuleerd, die de ambities van de faculteiten weerspiegelen. De acties zijn
onderverdeeld in centrale, universiteitbrede acties en faculteit-specifieke acties.  Onderstaand dashboard geeft de status per september 2018 weer.

Download het dashboard

 

TEP vocabulary

De terminologie die binnen het Tilburgse onderwijsprofiel gebruikt wordt, is vastgelegd in een
woordenlijst, waarin tevens de definities van de termen zijn beschreven. Een ieder die over het
Tilburgse onderwijsprofiel communiceert, wordt verzocht gebruik te maken van deze terminologie,
om te voorkomen dat er spraakverwarring ontstaat.

Download de TEP vocabulary

More information