Engage.eu

ENGAGE.EU: Europese proeftuin voor meer samenwerking en uitwisseling

TilburgU & Co 5 min. Swaans Communicatie

Een Europese universiteit waar studenten, onderzoekers en professionals in verschillende samenwerkingsvormen werken aan de aanpak van actuele, relevante maatschappelijke uitdagingen. Dat is ENGAGE.EU in een notendop: een alliantie van zeven samenwerkende universiteiten in Tilburg, Mannheim, Bergen, Rome, Sofia, Toulouse en Wenen. De afgelopen anderhalf jaar is achter de schermen veel werk verzet. We spreken een aantal kartrekkers die hun enthousiasme en optimisme delen en een doorkijkje geven naar het programma voor de komende periode.

Belangrijke stap in internationalisering

Boudewijn Haverkort is vanuit zijn rol als decaan van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences nauw betrokken bij ENGAGE.EU. “Deelname aan ENGAGE.EU is een belangrijke stap in de internationalisering van Tilburg University. Het betekent dat we onze studenten een betere, completere studie-ervaring kunnen bieden. Onze onderzoekers biedt het nieuwe perspectieven in hun onderzoek als zij samenwerken met academici uit andere landen en culturen en met hen kennis uit kunnen wisselen. Voor professionals betekent het verbreding en verdieping van hun kennis. Voor mij persoonlijk is het belangrijk dat ENGAGE.EU internationaal studeren toegankelijk maakt voor een grote groep studenten. Dankzij ENGAGE.EU kunnen zij hun horizon verbreden op een manier die bij hen past.”

Boudewijn Haverkort

We kunnen onze studenten een betere, completere studie ervaring bieden

Boudewijn Haverkort

Verbondenheid en co-creatie

Guido van Leerzem is programmanager ENGAGE.EU. “Internationale samenwerkingsvormen zijn onze universiteit niet vreemd. In ENGAGE.EU geven we ze meer structuur én een stevig fundament. We ontwikkelen en testen nieuwe vormen van samenwerking zodat uitwisseling van studenten en medewerkers gemakkelijker wordt. We bevinden ons in een select gezelschap. Er zijn 41 allianties met in totaal 28 instellingen, dat is zo’n 5 procent van de Europese universiteiten. En hoewel dat percentage in Nederland hoger ligt, doen wij zeker iets bijzonders. De zeven aangesloten universiteiten staan op dezelfde manier in het universitaire leven als wij. ENGAGE.EU zorgt voor verbondenheid tussen universiteiten onderling, bevordert co-creatie tussen alle groepen, de verschillende universiteiten en faculteiten en tussen onderwijs, onderzoek en de samenleving, kwaliteit en aantrekkelijkheid van het Europees Hoger Onderwijs en bevorderen van de Europese waarden en identiteit.”

Guido van Leerzem

Guido van Leerzem

Verbondenheid

Deelname aan ENGAGE.EU leidt ook tot meer samenwerking tussen onze eigen faculteiten. Guido: “En tussen universiteiten en maatschappelijke partners. Daarom is het een katalysator op veel meer vlakken. Al die lijntjes ontstaan en komen samen binnen ENGAGE.EU.”

Innoveren met nieuwe onderwijsvormen

Jörg Raab is als lid van de stuurgroep vanaf het begin betrokken bij het ontwikkelen van onderwijs binnen ENGAGE.EU. Hij vertelt: “Met ENGAGE.EU zetten we de volgende stap in internationale studiemobiliteit. Iets wat is ingezet met de komst van Erasmusbeurzen waarmee studenten een financiële tegemoetkoming krijgen als zij een deel van hun studie in het buitenland volgen. De kracht van ENGAGE.EU is onder andere dat veel verschillende onderwijsvormen mogelijk zijn, online, offline en blended learning. Hiermee kunnen we experimenteren en innoveren. ENGAGE.EU partners gaan nu cursussen aanbieden waarbij een student een online cursus volgt en deze afsluit met een week in één van de steden van onze partneruniversiteiten. Met deze vorm van blended learning verlagen we de drempel voor studenten die misschien niet een half jaar naar het buitenland willen of kunnen.”

TSB - Jorg Raab

Met ENGAGE zetten we de volgende stap in internationale studiemobiliteit

Jörg Raab

Thematische modules

Jörg: “De ENGAGE.EU partneruniversiteiten richten thematische modules op Bachelor en Master niveau in, bijvoorbeeld ‘Marketing in the age of sustainability’, ‘Futures of Europe’, ‘Smart cities’ en ‘Climate Justice’. Actuele thema’s die we in de cursussen vanuit verschillende internationale, maar ook culturele en politieke perspectieven kunnen belichten.”

Inschrijven voor ENGAGE.EU modules en online exchange cursussen

“In juli organiseert de universiteit LUISS in Rome de eerste ENGAGE.EU Summer School rond het thema ‘Digitalisation of society’. Daarnaast starten met ingang van komend collegejaar tien modules; zes op masterniveau en vier op bachelorniveau. Inschrijven voor de modules en online cursussen is mogelijk vanaf 1 juni bij de verschillende partneruniversiteiten. De informatie daarvoor zoals alle onderwijs gerelateerde informatie is online beschikbaar. En er komt een gezamenlijk honours programma op masterniveau over Digital Transformation. Masterstudenten kunnen dit naast hun reguliere master volgen. Daarnaast zijn veel programma’s op dit moment volop in ontwikkeling, bijvoorbeeld die over klimaatverandering en sustainable management. We verwachten dat deze vanaf leerjaar 2023-2024 en 2024-2025 gaan lopen.”

Common course catalog als richtingaanwijzer

Naast de onderwijsprogramma’s komt ook de Common Course Catalog online. “Hier kunnen studenten zien welke opleidingen, webinars, conferenties etcetera waar te volgen zijn. Hiermee verlagen we de deelnamedrempel en maken we inschrijven gemakkelijker.”

Onderzoek en innovatie

James Small is als taakleider nauw betrokken bij het opzetten van een netwerk voor onderzoekers rondom maatschappelijke thema’s.

“ENGAGE startte aanvankelijk als een platform voor onderwijs. Al snel kwam het besef dat onderwijs en onderzoek hand in hand gaan. Binnen ons team willen we een klimaat creëren dat nieuwe verbindingen op onderzoeksgebied mogelijk maakt. We brengen onderzoekers samen om oplossingen te vinden voor internationale maatschappelijke uitdagingen. Dat samenbrengen willen we niet alleen doen vanuit verschillende landen en culturen, maar ook vanuit verschillende disciplines. Door samen te werken aan onderzoek, versnellen we verandering.
Op dit moment zijn er urgente uitdagingen die we het hoofd moeten bieden, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en migratie. Als we samenwerken via een platform als ENGAGE.EU, kunnen we sneller stappen zetten richting een oplossing en beschikken we over de slagkracht om het internationale debat te voeden.”

James Small

James Small

Onderwerpen sluiten aan

De onderzoeksonderwerpen sluiten aan bij de disciplines van de verschillende universiteiten. “Je kunt denken aan economische vragen over juridische ongelijkheid tussen Europese landen, over eerlijke beloning, een eerlijke verdeling van welvaart, digitalisering en de impact op werk en privacy. Maar ook meer sociologische onderwerpen als vergrijzing en welzijn. En onderzoek naar juridische onderwerpen en artificial intelligence, digitalisering en klimaat.”

Digitale infrastructuur

Een deel van James’ werk is het opzetten van een digitale infrastructuur voor onderzoekers. “Hiermee willen we bewustwording creëren, zaadjes planten om zo de internationale, multidisciplinaire samenwerking op gang te brengen en innovatie te versnellen. Het is ook de plek om data te delen en waar we onderzoekers de weg wijzen richting financiering. Daarnaast komt er een kalender zodat te zien is welke webinars, denktanks en conferenties op stapel staan. Bovendien betrekken we maatschappelijke partners, die op het platform hun vragen kunnen stellen.”

Samen innoveren

Als de samenwerking leidt tot intensieve samenwerking, komen daar ook on-site events bij. “Welke vorm het meest geschikt is  - een conferentie, seminar, denktank - bekijken we per onderzoeksproject. Op dit moment zijn we vooral bezig om een stabiel systeem te ontwikkelen. We geven een nieuwe, innovatieve manier van samenwerken vorm die relevant is voor de onderzoekers van alle partners. Waar zij bij willen zijn, de waarde van inzien. Met ENGAGE.EU bouwen we aan de toekomst van internationaal onderzoek en het is fantastisch om daar onderdeel van te zijn.”

Maatschappelijke betrokkenheid

Marieke Schoots is werkpakketleider ‘Societal outreach’ gericht op versterking van  maatschappelijke betrokkenheid.

Marieke Schoots

Marieke Schoots

“Het is geen toeval dat wij binnen dit onderdeel van het programma een leidende rol hebben. Dit omdat wij als universiteit hier al langer intensief mee bezig zijn. Wij zoeken voortdurend naar manieren om de maatschappij te betrekken bij onderwijs en onderzoek. ENGAGE.EU heeft naast waarde voor studenten en onderzoekers, ook een duidelijke meerwaarde voor de samenleving, waaronder professionals. Via ENGAGE.EU is het ook voor hen mogelijk om zich internationaal te ontwikkelen en kennis op te bouwen.” De afgelopen periode werkte het team van Marieke aan een raamwerk waarbinnen studenten zich kunnen ontwikkelen en dat studenten helpt een ‘innopreneurial’ mindset te ontwikkelen; een mix van innovatiegerichtheid en ondernemerschap. “Nu het raamwerk staat, gaan we verder met gerichte activiteiten.”

Op Expeditie

Marieke: “We hebben verschillende labs opgezet waarin onderwijs, wetenschap en samenleving samenkomen en samen werken aan verschillende maatschappelijke vraagstukken. Binnen de ENGAGE.EU labs ontwikkelen we diverse activiteiten, waaronder de ENGAGE.EU expedities. De eerste staat gepland in Tilburg, van 10 tot en met 15 juli 2022. Dan komen studenten van de verschillende universiteiten bij elkaar om zich een week lang onder te dompelen in het thema ‘Social & just energy transition’. Aan de hand van echte vraagstukken, ingebracht door onze maatschappelijke partners werken zij - samen met experts vanuit de universiteit als experts vanuit het werkveld - aan oplossingsrichtingen. De onderzoekers geven input. Naast dat studenten veel leren over de thema’s, leren ze ook nieuwe vaardigheden als bijvoorbeeld design thinking, prototyping en pitchen. Het is een andere manier van leren dan regulier college volgen. Dat is, naast de internationale ervaring, ook meteen de grote meerwaarde van een Expeditie.”

Betrokken maatschappelijk partners

De maatschappelijke partners voor de Tilburgse Expeditie zijn de Gemeente Tilburg, onderzoeksbureau Het PON TELOS en economisch ontwikkelpartner Midpoint Brabant. “Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: zij profiteren van de frisse – internationale en multidisciplinaire – blik van onze studenten. Wij profiteren van hun kennis en expertise als het gaat om de verschillende onderwerpen.”

Unieke leerervaring

Tot 10 juni 2022 is het mogelijk om in te schrijven voor de Tilburgse ENGAGE.EU Expeditie. In het najaar volgen twee Expedities in Toulouse en Mannheim. Marieke is enthousiast en vertrouwt erop dat studenten dat ook zijn. “Het is een compleet andere manier van leren en daarom zo waardevol. De Expeditie is bedoeld voor derdejaars bachelor- of masterstudenten van alle disciplines. Hoe meer disciplines vertegenwoordigd zijn, hoe beter! Voor studenten die graag out of the box denken, popelen om een nieuwe leerervaring op te doen en een internationaal netwerk willen opbouwen is het een absolute aanrader.”

logo ENGAGE.EU

Ontdek ENGAGE.EU

ENGAGE.EU brengt meer dan 100.000 studenten, academici en medewerkers van zeven toonaangevende universiteiten samen. De alliantie biedt unieke kansen om een ​​nieuwe generatie burgers op te leiden en te inspireren en om de basis te leggen voor meer betrokken en effectievere onderzoeks- en innovatie-ecosystemen.

Ontdek ENGAGE.EU

Publicatiedatum: 2 juni 2022