Bachelor algemene pagina

Colloquium Doctum (toelatingsexamen)

Aankomende studenten van 21 jaar en ouder, die niet op grond van hun vooropleiding rechtstreeks kunnen worden toegelaten, kunnen een toelatingsonderzoek naar kennis en ervaring afleggen bij de faculteit. In de praktijk geldt dit dus voor personen vanaf 21 jaar zonder VWO- of HBO(-propedeuse)-diploma of een daaraan gelijkgesteld diploma.

In de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) staan in artikel 7.29, tweede lid, de eisen vermeld waaraan het zogenoemde Colloquium Doctum moet voldoen.

De uitwerking van het Colloquium Doctum is per faculteit geregeld in het Onderwijs- en Examenreglement.