Bachelor algemene pagina

Colloquium Doctum Bsc Humanities and Digital Sciences

In kader van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft elke opleiding de toelating tot de examens vastgelegd in haar onderwijs- en examenregeling (OER). Voor personen die niet in het bezit zijn van de vereiste diploma's en bovendien 21 jaar of ouder zijn, bestaat de mogelijkheid om een toelatingsexamen te doen: het Colloquium Doctum. De leeftijd van 21 jaar moet bereikt zijn vóór men aan het Colloquium Doctum kan deelnemen.

Zij die menen volgens de Colloquium Doctum-regeling te kunnen worden toegelaten tot één van de bacheloropleidingen Online Culture / Communicatie- en Informatiewetenschappen / Liberal Arts and Sciences / Filosofie, moeten daartoe met behulp van het aanvraagformulier een verzoek indienen.