Bachelor LAS

Advies en begeleiding University College Tilburg: Liberal Arts and Sciences

Als je gaat studeren bij Tilburg University, sta je er nooit alleen voor. Gedurende je hele studieperiode kun je een beroep op ons doen als het gaat om advies en begeleiding. Je kunt hiervoor terecht bij de volgende personen of instanties.

Opleidingscoördinator

Elke opleiding heeft een eigen opleidingscoördinator. Aan het begin van het jaar zal hij of zij je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Wanneer je studiegerelateerde vragen hebt over bijvoorbeeld onderwijsprogramma's, roosters en tentamens, kun je contact opnemen met de coördinator van je opleiding. Je kunt met hem of haar praten over studieplanning, studiemethodes, teleurstellende resultaten, bindend studieadvies, maar ook over persoonlijke zaken zoals ziekte, je weg vinden in het studentenleven of problemen thuis. Tijdens je verdere studieperiode kun je bij deze opleidingscoördinator terecht met praktische vragen over bijvoorbeeld keuzevakken, vrijstellingen of examenregelingen.

Studentendecaan

We hebben voor alle studenten verschillende studentendecanen in dienst. Deze decaan informeert en adviseert bij alle problemen waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen. Afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem, kan de studentendecaan je helpen met informatie en coaching. De studentendecaan lost het probleem niet op, dat zul je zelf moeten doen. Hij of zij kan je wel adviseren, bemiddelen en doorverwijzen naar andere hulp- of dienstverleners of instanties.

De studentendecaan is er niet alleen voor studenten waarmee het niet goed gaat. Wanneer je meerdere studies wil combineren of naast je studie extra activiteiten wil ondernemen, dan kun je met de studentendecaan bespreken hoe je dit moet aanpakken.

Studentenpsycholoog

We hebben verschillende studentenpsychologen in dienst bij wie je terecht kunt met vragen, twijfels of problemen met betrekking tot je studie of je privéleven.

Tutoraatsgroep

In het eerste jaar worden alle studenten ingedeeld in een tutoraatsgroep. De tutor is een ouderejaarsstudent die jullie tijdens het eerste jaar van je studie begeleidt. Hij of zij zorgt ervoor dat je je snel thuis voelt op de universiteit en binnen de opleiding. Wekelijks kom je bijeen met je tutoraatsgroep, waarbij je extra wordt getraind in academische vaardigheden zoals kritisch lezen en luisteren, feedback geven, discussiëren en presenteren. Ook buiten de tutoraatsbijeenkomsten kun je altijd een beroep doen op je tutor, bijvoorbeeld wanneer je behoefte hebt aan een gesprek over studievoortgang, planning of motivatie.

Student Career Center

Het Student Career Center bereidt je voor op je overstap naar de arbeidsmarkt. Je kunt er terecht vanaf het moment dat je aan je studie begint tot een jaar na afstuderen (mits werkzoekend). Deze studiekeuze- en loopbaanadviseurs van het  kunnen je coachen en advies geven bij vragen over je studiekeuze, studieplanning en beroepskeuze. Denk daarbij aan heroverweging van je studiekeuze, aanpakken van studieproblemen, de keuze voor een masteropleiding of masterspecialisatie en andere loopbaangerichte vragen (zoals sollicitaties en controle van je C.V. of voorbereiding op een sollicitatiegesprek).

Studeren met bijzondere omstandigheden

Een deel van de studenten bij Tilburg University heeft een functiebeperking of chronische ziekte die hen hindert bij het studeren. Soms is dat duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld wanneer iemand blind is of in een rolstoel rijdt. In de meeste andere gevallen valt de handicap niet op, bijvoorbeeld bij dyslexie, epilepsie of een psychische aandoening.

Als je een functiebeperking hebt, ondersteunen wij je met enkele bijzondere regelingen en treffen we op jou toegespitste voorzieningen.

Mocht je op hoog niveau een sport- of cultuurcarrière hebben of ondernemer zijn, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de  talentstatus. Tilburg University  biedt studenten met de talentstatus onder andere extra studiebegeleiding, mogelijke flexibiliteit in het onderwijs en eventueel financiële compensatie voor o.a. door de duale carrière opgelopen studievertraging.

Workshops en cursussen

Tijdens je studie biedt de universiteit je verschillende begeleidingstrajecten en cursussen aan via het Student Desk en het Language Center.

Bindend studieadvies

Om ervoor te zorgen dat je jouw universitaire studie samen met gemotiveerde studenten volgt, maakt de universiteit gebruik van het bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat alle studenten aan het einde van het eerste jaar, op grond van de tot dan toe behaalde resultaten, een advies krijgen over het al dan niet voortzetten van de studie.

Als je minimaal 70% van de eerstejaarsvakken (42 ECTS) hebt gehaald, kun je zonder meer aan je tweede jaar beginnen.  Als je minder dan 42 ECTS hebt behaald en er voor jou geen bijzondere omstandigheden gelden, dan mag je de studie niet voortzetten. Bovendien mag je je gedurende drie jaar niet opnieuw voor dezelfde opleiding inschrijven.

Bij een negatief advies krijg je hulp bij het vinden van een andere, passende studie.