Bachelors Tilburg University

Testimonium Wiskunde

Om met succes de bachelors en premasters van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) te kunnen doorlopen, moet je minimaal kennis van wiskunde (A of B) op het niveau havo hebben. Uit ervaring blijkt dat studenten die hun wiskunde niet goed beheersen vaak problemen hebben met de onderzoeksvakken en daardoor studievertraging oplopen.

Is wiskunde verplicht voor de opleidingen aan TSB?

Alléén studenten met een hbo-propedeuse zonder wiskunde op minimaal havo-eindexamenniveau (Wiskunde A óf B), of studenten die dit vak op havo-eindexamenniveau niet met een voldoende hebben afgerond, zijn verplicht deel te nemen aan de wiskundetoets die de faculteit aanbiedt. Zij krijgen hiervan apart bericht van de Examencommissie.

De afgelopen jaren slaagde ongeveer 90% van de studenten bij de eerste tentamengelegenheid voor deze toets.

Studenten met een afgeronde vwo-opleiding of afgeronde hbo-opleiding bezitten voldoende kennis op het gebied van wiskunde. Zij hebben daarom niet de plicht om het Testimonium Wiskunde te behalen en zijn direct toelaatbaar tot de bacheloropleidingen van TSB.

Hbo-gediplomeerden wordt echter wel dringend geadviseerd om het Testimonium Wiskunde te volgen, omdat dit hen beter voorbereidt op het volgen van de onderzoeksvakken.

Mocht je in het bezit zijn van CCVW of een wiskunde certificaat van Boswell (A of B) Havo óf VWO niveau dan geven deze een ontheffing van de wiskunde eis. Het is niet mogelijk je deze ontheffing automatisch toe te kennen voor het begin van het collegejaar. Je dient deze bewijslast zelf aan te leveren, welke vervolgens door de examencommissie wordt beoordeeld.

Voorbereiding

Twijfel je of je het niveau wiskunde aankunt? Lees alvast het boek van de cursus goed door en/of neem een aantal bijlessen. Sommige aankomende studenten hebben baat bij een voortentamen wiskunde (CCVW), een deelcertificaat vwo wiskunde A of een cursus van het James Boswellinstituut.

Wanneer vindt de wiskundecursus plaats?

De cursus vindt plaats in het eerste onderwijsblok van het collegejaar. Ter voorbereiding van de toets wordt een aantal wiskundecolleges gegeven, waarna er in de tentamenperiode na blok 1, resp. blok 2 gelegenheid is tot deelname aan de toets.

Hoe moet ik mij inschrijven voor de wiskundecursus?

Om deel te nemen aan de wiskundecursus dien je jezelf voor aanvang in te schrijven.

  • Wanneer je de wiskundecursus verplicht moet volgen, krijg je hiervan begin september bericht en kun je je een of twee dagen daarna inschrijven.
  • Wanneer je de cursus vrijwillig wilt volgen, moet je jezelf eveneens inschrijven. Neem hiervoor contact op met het examensecretariaat van het Education Support Team van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, via tsb-eboffice@Tilburguniversity.edu.

Let op: met een vwo-diploma kun je NIET aan de wiskundecursus deelnemen!

Kan ik de wiskundecursus ook gebruiken om aan een andere universiteit te gaan studeren?

Nee, dat is niet mogelijk. De wiskundecursus is alleen voor intern gebruik binnen Tilburg University bedoeld. Voor de cursus wordt géén certificaat afgegeven.