Collegegeld en studiefinanciering

Op deze pagina vind je algemene informatie over:

Collegegeld

Op deze pagina vind je een korte uitleg over de drie verschillende soorten tarieven. Op de hieronder beschreven hoofdregels zijn veel uitzonderingen van toepassing.

Wettelijk tarief: nog geen diploma hoger onderwijs

Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het collegegeld vast voor voltijd- en deeltijdstudies in het Nederlands hoger onderwijs. Dit tarief dient te worden betaald door studenten voor een bacheloropleiding, wanneer ze nog geen bachelordiploma hebben behaald; en voor een masteropleiding wanneer ze nog niet eerder masterdiploma hebben behaald. Dit is het wettelijk tarief.

Dit wettelijk tarief is overal hetzelfde (€ 2006,- in 2017-18; € 2060,- in 2018-19) en hoeft maar één keer betaald te worden, ongeacht hoeveel verschillende studies of vakken je volgt op verschillende instellingen, zolang je voor die opleiding wettelijk tarief betaalt.

Meer weten

Instellingstarief: reeds in bezit diploma of geen EER-nationaliteit

De tarieven voor studenten zonder EER-nationaliteit of daaraan gelijkgesteld, en/of studenten die al een diploma hebben), voor deeltijdse en andere vormen van hoger onderwijs mag de onderwijsinstelling zelf bepalen. Dit heet het instellingstarief. Dit tarief is meestal een flink stuk hoger dan het wettelijk tarief.

Wanneer je instellingstarief betaalt, moet je dat voor iedere inschrijving afzonderlijk betalen.

Het kan voorkomen dat je meerdere tarieven naast elkaar betaalt, wanneer je voor meerdere opleidingen bent ingeschreven.

Tarieven

Voor de meeste bacheloropleidingen is het instellingstarief in 2017-18 € 8.400,- en in 2018-19 € 8.500,-.

Voor de meeste masteropleidingen is het instellingstarief in 2017-18 € 14.500,- en in 2018-19 € 14.600,-.

Voorbeeld

Je bent Nederlander, woont in Nederland en hebt een bachelordiploma. Wanneer je voor een tweede bacheloropleiding en een (eerste) master opleiding inschrijft betaal je instellingstarief voor de bacheloropleiding én het wettelijk tarief voor de masteropleiding. Wanneer je nog geen masterdiploma hebt, betaal je slechts eenmaal het wettelijk tarief voor meerdere masters, ongeacht het aantal.

Meer weten

Pre-master tarief: schakeljaar

Onderstaande tarieven gelden voor 2017-18

Pre-master studenten volgen een schakelprogramma en betalen daarvoor geen collegegeld, maar per collegejaar een vergoeding per vak van het door de examencommissie vastgestelde schakelprogramma. Het totaalbedrag is dus afhankelijk van de omvang van het schakelprogramma. Wanneer het schakelprogramma niet binnen één jaar wordt afgerond, betaalt de student in het volgende collegejaar een vergoeding voor de resterende vakken van het door de examencommissie vastgestelde programma. De vergoeding is een proportioneel deel van het wettelijk tarief (€ 201,- voor 6 ec) voor een programma tot en met 30 ec, plus € 47,- administratiekosten. Het maximum bedrag is € 2006,- voor 54 ec of meer(in 2017-18).

De pre-masterstudent, die in een bacheloropleiding wordt ingeschreven, mag geen andere vakken volgen dan de vakken die door de examencommissie zijn vastgesteld. Als je toch andere vakken wil volgen, moet je je daarvoor als contractcursist inschrijven en ook daarvoor betaalt je een vergoeding per vak.

LET OP: Bij voortijdig uitschrijven ontvangt een pre-masterstudent geen restitutie van (een deel van) de vergoeding.

Meer weten

Waarom verschillende tarieven en waarop zijn ze gebaseerd?

In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd dat een student voor het initieel onderwijs wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd is. Voor de meeste studenten geldt het wettelijk collegegeld. De hoogte daarvan wordt door de minister bepaald.

Studenten die een tweede bachelor-of masteropleiding gaan volgen nadat ze eerder een bachelor-of masterdiploma hebben behaald, alsmede studenten van buiten de Europese Economische Ruimte, betalen instellingscollegegeld. Deze tarieven worden vastgesteld door het College van Bestuur na advies van de Universiteitsraad.

In principe zijn de instellingstarieven van Tilburg University gebaseerd op de integrale kosten van het initieel onderwijs in de bachelor- en masteropleidingen. Uit marketingoverwegingen kan daarvan voor sommige opleidingen worden afgeweken. Daarnaast kunnen faculteiten aan zeer veelbelovende studenten een korting (waiver) aanbieden. Het instellingstarief mag niet lager zijn dan het volledige wettelijke tarief. De inkomenspositie van studenten speelt geen rol bij de hoogte van de tarieven. Hiervoor bestaan beursverstrekkende organisaties waar studenten terecht kunnen.

Studenten die in het bezit zijn van een HBO-bachelor diploma en die voor de doorstroming naar een verwante masteropleiding een deficiëntieprogramma moeten volgen, betalen een vergoeding. De hoogte daarvan is afhankelijk van de studielast in EC en bedraagt maximaal de hoogte van het wettelijk tarief collegegeld.

Studenten ontvangen na het behalen van hun masterdiploma aan Tilburg University kennisbonnen voor in totaal 12 EC. Hiermee kunnen tot vijf jaar na afstuderen gratis aanschuifcursussen worden gevolgd die deel uitmaken van het reguliere studieprogramma.


Studiefinanciering

Om te mogen studeren aan Tilburg University, betaal je collegegeld. De hoogte van het collegegeld wordt voor elk collegejaar landelijk vastgesteld. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Student Desk.

Heb jij recht op studiefinanciering?

Iedereen met een Nederlandse nationaliteit (of daaraan gelijkgesteld) en jonger dan 30 jaar heeft recht op studiefinanciering voor een erkende voltijds opleiding. Deeltijdstudenten en contractcursisten zijn uitgesloten.

Studenten die in september 2015 voor het eerst studiefinanciering voor hoger onderwijs ontvangen, kunnen bij DUO een lening afsluiten voor de nominale opleidingsduur (bachelor plus master) plus drie jaar. Gedurende de duur van de opleiding plus één jaar hebben studenten recht op een reisvoorziening (studenten-OV-kaart). Afhankelijk van het inkomen van de ouders kunnen studenten aanspraak maken op een aanvullende beurs voor de nominale opleidingsduur. Voor meer informatie, raadpleeg de website van DUO.

Premaster studenten worden in een bacheloropleiding ingeschreven en behouden op grond daarvan hun resterende studiefinancieringsrechten.

Kom jij in aanmerking voor een beurs en/of subsidie?

Behalve reguliere studiefinanciering en eigen inkomen zijn er nog tal van financieringsbronnen voor actieve en betere studenten. Zo kun je in aanmerking komen voor speciale beurzen, scriptieprijzen en fondsen die de bekostiging van je studie kunnen vergemakkelijken. Kijk op administratie, geld en studiefinancieringspagina of jij hiervoor in aanmerking komt.

Tweede master

De overheid acht zich niet verantwoordelijk voor de subsidiëring (ofwel "bekostiging") van een tweede mastergraad. Omdat de universiteit geen bekostiging van de overheid ontvangt voor een student die een tweede masteropleiding volgt, mag de universiteit zelf de hoogte van het collegegeld vaststellen. Meer informatie over een tweede master.

Inschrijven

Om je in te kunnen schrijven voor een (pre)master moet je in het bezit zijn van een toelatingsbewijs. Hiervoor dien je een verzoek tot toelating in voor de master of premaster van je keuze. De School bepaalt of je wordt toegelaten. Wanneer dit het geval is, ontvang je een toelatingsbewijs waarna je je kunt inschrijven.Alle masteropleidingen

Meer weten?