Arnold van der Werff_alumnus ULT Nederlands

Programma en vakken Lerarenopleiding Nederlands

In de eerste fase van de opleiding wissel je vakdidactiek en algemene didactiek af met een stage. Daarnaast werk je aan een didactisch leeronderzoek. In de tweede fase van de opleiding ligt de focus op je stage en het uitvoeren van een lesontwerponderzoek.

Duur van het programma

Deze track van de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen start eind augustus en duurt in principe een jaar, echter:

 • je kunt de opleiding in een half jaar afronden indien je eerder al de Educatieve Module Nederlands hebt afgerond.
 • in overleg met de onderwijscoördinator is het eventueel ook mogelijk om de opleiding over twee jaar te spreiden.

Inhoud van het programma

Vakken eerste semester

Semester 1 bestaat uit twee onderwijsblokken van acht weken en loopt van eind augustus/begin september tot januari. In de twee blokken van het eerste semester volg je per week:

 • 1 dag colleges (altijd op woensdagen)
 • 1 dag zelfstudie
 • 3 dagen stage (minimaal 5 dagdelen)

Inhoud eerste semester

 • Didactiek en Pedagogiek (6 ECTS)
 • Vakdidactiek Nederlands (6 ECTS)
 • Didactische oriëntatiestage & Intervisie NL (15 ECTS)
 • Praktijkonderzoek Onderwijs (3 ECTS)

Informatie over het programma en de vakken is onder voorbehoud van wijzigingen.

Vakken tweede semester

Semester 2 bestaat ook weer uit twee onderwijsblokken. Blok 3 duurt tien weken en blok 4 negen weken. In de twee blokken van het tweede semester volg je per week:

 • 1 dag colleges (altijd op woensdagen)
 • 1 dag zelfstudie
 • 3 dagen stage (minimaal 6 dagdelen)

Inhoud tweede semester

 • Didactische Verdiepingsstage & Intervisie NL (18 ECTS)
 • Didactisch Lesontwerponderzoek Nederlands (9 ECTS)
 • Masterclasses (3 ECTS)

Informatie over het programma en de vakken is onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer over de stage

De stages beslaan het hele schooljaar en vinden in principe het gehele schooljaar op dezelfde stageschool plaats.

De stagedagen/dagdelen kunnen worden ingevuld in overleg met de stageschool op alle andere weekmomenten dan de dag waarop de colleges plaatsvinden.

 • De oriëntatiestage begint met praktijkobservatie en mondt via één-op-één-gesprekken met leerlingen, begeleiding van groepjes leerlingen en het verzorgen van deellessen uit in minimaal dertig zelfstandig verzorgde leeractiviteiten/lessen in de onderbouw, waarvan minstens vijftien zelfstandig verzorgde leeractiviteiten/lessen in de bovenbouw.
 • In de verdiepingsstage ben je verantwoordelijk voor les- en niet-lesgebonden taken in minimaal één bovenbouwklas. Tot de niet-lesgebonden taken behoren bijvoorbeeld vergaderingen, oudergesprekken en excursies.
 • Parallel aan de stages volg je bijeenkomsten Opleiden in de School. Hier werk je in kleine groepen met elkaar samen onder leiding van ervaren schoolopleiders. Je bezoekt onder meer elkaars scholen en lessen, brengt videofragmenten in, denkt na over goede lessen (vakdidactisch, pedagogisch), bereid je voor op gesprekken met ouders, en wordt geïnformeerd over de verschillende facetten van een baan als leraar op een school in het voortgezet onderwijs. De eigen praktijk komt volop aan bod. Daarnaast worden verschillende thema’s van de cursus Algemene Didactiek in de context van de eigen lessen en scholen bekeken.

Een stagecoördinator gaat voor je op zoek naar een stageschool*. Indien er binnen het netwerk van samenwerkingspartner OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) geen stageplaats gevonden wordt, spreekt de opleiding haar bredere netwerk aan. Als je al werkzaam bent op een school, kan deze - in overleg en onder bepaalde voorwaarden - ook als stageschool dienen. 

* mits je je vóór 1 juni hebt aangemeld en toelaatbaar bent tot de opleiding

De lerarenopleiding in deeltijd volgen?

De opleiding biedt in principe een voltijdprogramma. Dat neemt niet weg dat er mogelijkheden zijn om de lerarenopleiding te combineren met een baan*.

Wil jij de lerarenopleiding combineren met een baan? Dan is dit ons advies:

 • Ga na of je op basis van jouw vooropleiding toelaatbaar bent. De Toelatingscommissie beoordeelt dit nadat je je voor de opleiding hebt aangemeld. Ook als je de lerarenopleiding wil combineren met een baan, meld je je in Studielink aan voor het voltijdprogramma.
 • Plan een afspraak met de onderwijscoördinator, Liesbeth Bluekens. Doe dit zodra je positief bericht hebt ontvangen van de Toelatingscommissie. De onderwijscoördinator kan samen met jou bekijken of de combinatie werk-studie (en stage) voor jou haalbaar is, en hoe lang je dan over de opleiding zult doen. Een verzoek om in contact te komen met de onderwijscoördinator kun je bijvoorbeeld indienen via de 'Neem contact op' button op deze pagina.

* Ter indicatie: zou je de lerarenopleiding willen combineren met een baan, dan is het bijvoorbeeld mogelijk om de studielast te spreiden over twee jaar in plaats van een jaar. Je moet dan wel ten minste anderhalve dag per week beschikbaar zijn voor het volgen van onderwijs + een dag (of twee halve dagen) per week voor de stage.

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Lerarenopleiding Nederlands in het kort

 • Docenten van Tilburg University vormen met de lerarenopleiders van Opleiden in de School (OidS) het opleidingsteam van de lerarenopleiding. Samen zorgen zij voor een samenhangend programma waarin theorie en praktijk duidelijk met elkaar verbonden zijn.
 • Door de kleinschaligheid en een persoonlijke aanpak is er volop aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Het portfolio dat je tijdens de opleiding opbouwt is daarbij een waardevol instrument.
 • Je leert de link te leggen tussen de wetenschappelijke onderbouwing van onderwijsonderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk. Daarmee kun je bijdragen aan verbetering van het onderwijs in brede zin: het schoolvak, het beroep én de school.

Geïnteresseerd in de Lerarenopleiding Nederlands?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden