Arnold van der Werff_alumnus ULT Nederlands

Programma en vakken Lerarenopleiding Nederlands

In de eerste fase van de opleiding wissel je vakdidactiek en algemene didactiek af met een stage. Daarnaast werk je aan een didactisch leeronderzoek. In de tweede fase van de opleiding ligt de focus op je stage en het uitvoeren van een lesontwerponderzoek.

Het programma van de post-master

 • In de twee blokken van het eerste semester volg je per week:

  • 1 dag colleges
  • 1 dag zelfstudie
  • 3 dagen stage (oriënterend)
 • In de twee blokken van het tweede semester volg je per week:

  • 4 dagen stage (verdiepend)
  • Om de week een terugkomdag

Je start eind augustus met het programma.

Duur van het programma

Deze track van de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen duurt in principe een jaar, echter:

 • je kunt de opleiding in een half jaar afronden indien je eerder al de Educatieve Module Nederlands hebt afgerond.
 • in overleg met de onderwijscoördinator is het eventueel ook mogelijk om de opleiding over twee jaar te spreiden.

Inhoud van het programma

Vakken eerste semester

Semester 1 bestaat uit twee onderwijsblokken van acht weken en loopt van eind augustus/begin september tot januari. In de twee blokken van het eerste semester volg je per week:

 • 1 dag colleges
 • 1 dag zelfstudie
 • 3 dagen stage (oriënterend)

Inhoud eerste semester

 • Algemene didactiek (6 ECTS) en Vakdidactiek Nederlands (6 ECTS)
  Centrale thema’s bij Algemene en Vakdidactiek: ICT, Omgaan met leerlingverschillen, Adolescentie, Leertheorie: leren te leren, Leertheorie: leerpsychologie, Klas als leeromgeving, Reflectie op onderwijs, Theorie curriculumoriëntatie, Toetsing en evaluatie, Werkvormen, Lesvoorbereiding en Ontwerpen van onderwijs.

 • Didactische oriëntatiestage en Opleiden in de School (15 ECTS)

  • Een oriënterende stage, waarbij je stage loopt in een aantal onder- en bovenbouwklassen.
  • Verbinden van theorie met praktijk, intervisie en mentoring.
 • Didactisch Leeronderzoek (3 ECTS)
  Het leeronderzoek heeft het karakter van (pedagogisch-)didactisch/onderwijskundig onderzoek en zal vakoverstijgend zijn. Een belangrijk element van dit onderzoek is het samenwerken met andere onderzoekers in een team dat functioneert als een professionele leergemeenschap (PLG). Doel is het toepassen van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het opzetten en uitvoeren van onderwijsgebonden onderzoek. 

Informatie over het programma en de vakken is onder voorbehoud van wijzigingen.

Vakken tweede semester

Semester 2 bestaat ook weer uit twee onderwijsblokken. Blok 3 duurt tien weken en blok 4 negen weken. In de twee blokken van het tweede semester volg je per week:

 • 4 dagen stage (verdiepend)
 • om de week een terugkomdag met masterclasses en bijeenkomsten in het kader van Didactische Lesontwerponderzoek

Inhoud tweede semester

 • Didactische Verdiepingsstage en Opleiden in de School (18 ECTS)
  • Een verdiepende stage, waarbij je zelf verantwoordelijk bent voor een klas.
  • Verbinden van theorie met praktijk, intervisie en mentoring.
 • Didactisch Lesontwerponderzoek (9 ECTS)
  Je werkt aan het ontwikkelen van eigen onderwijsmateriaal op basis van een vakdidactisch probleem en onderzoekt de effectiviteit ervan.
 • Masterclasses (3 ECTS)
  Colleges aan Tilburg University of op de opleidingsschool over diverse onderwerpen, onder andere afhankelijk van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Informatie over het programma en de vakken is onder voorbehoud van wijzigingen.

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

De lerarenopleiding in deeltijd volgen?

De opleiding is in principe een voltijdprogramma. Dat neemt niet weg dat er mogelijkheden zijn om de lerarenopleiding te combineren met een baan*.

Wil jij de lerarenopleiding combineren met een baan? Dan is dit ons advies:

 • Ga na of je op basis van jouw vooropleiding toelaatbaar bent. De Toelatingscommissie beoordeelt dit nadat je je voor de opleiding hebt aangemeld. Ook als je de lerarenopleiding wil combineren met een baan, meld je je in Studielink aan voor het voltijdprogramma.
 • Plan een afspraak met de onderwijscoördinator. Doe dit zodra je positief bericht hebt ontvangen van de Toelatingscommissie. De onderwijscoördinator kan samen met jou bekijken of de combinatie werk-studie (en stage) voor jou haalbaar is, en hoe lang je dan over de opleiding zult doen. Een verzoek om in contact te komen met de onderwijscoördinator kun je bijvoorbeeld indienen via de 'Neem contact op' button op deze pagina.

* Ter indicatie: zou je de lerarenopleiding willen combineren met een baan, dan is het bijvoorbeeld mogelijk om de studielast te spreiden over twee jaar in plaats van een jaar. Je moet dan wel ten minste anderhalve dag per week beschikbaar zijn voor het volgen van onderwijs + een dag (of twee halve dagen) per week voor de stage.

Lerarenopleiding Nederlands in het kort

 • Theorie en praktijk geïntegreerd in themagericht onderwijs
  Iedere week is de inhoud van de colleges verweven rondom een thema. Deze thema’s komen logisch opeenvolgend aan bod. Een deel van de colleges vindt al vanaf het begin plaats op de opleidingsschool. Docenten van de universiteit en van de opleidingsschool werken daarbij nauw samen, waardoor theorie en praktijk duidelijk met elkaar verbonden zijn.
 • Veel ruimte voor reflectie
  Tijdens een aantal colleges zal een ervaren lerarenopleider dieper ingaan op vragen en ervaringen van studenten. Deze dagen zijn bedoeld voor bezinning, verbreding, verdieping en/of het leggen van verbinding tussen de thema’s die in de opleiding aan bod komen.
 • Werken aan een waardevol portfolio
  Door middel van de opdrachten waar je tijdens de verschillende fasen van je opleiding aan werkt, bouw je een nuttig portfolio op voor de toekomst. Een onderdeel van de opdrachten is het observeren van leraren, klassen, leerlingen en jezelf. Je rapporteert over deze opdrachten en verzamelt hiervoor zowel schriftelijk als videomateriaal in je portfolio.

Geïnteresseerd in de Lerarenopleiding Nederlands?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden