Christopher, alumnus Klinische Psychologie

Bewijsstukken voor aanvragen LOGO-Verklaring: vragen en antwoorden

Om na je master Psychologie en Geestelijke Gezondheid* als basispsycholoog aan het werk te gaan in de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) of Forensische Zorg, is het in het kader van het Zorgprestatiemodel (ZPM) vanaf januari 2024 verplicht om naast je masterdiploma een LOGO-verklaring te hebben**. Deze LOGO-verklaring heb je ook nodig als je de opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut wilt volgen. De Q&A op deze pagina maakt duidelijk welke stappen je moet zetten om de LOGO-verklaring aan te vragen.

Wat is de LOGO-verklaring en hoe vraag ik die aan?

Aanvragen LOGO-verklaring

Je kunt een LOGO-verklaring aanvragen bij de Vereniging LOGO. Om de LOGO-verklaring aan te kunnen vragen, moet je naast je curriculum vitae, masterdiploma en cijferlijst ook de volgende documenten aanleveren:

 • Bewijsstukken vooropleiding: Verklaring Vooropleidingseisen
 • Bewijsstukken diagnostiek: Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) of  Verklaring Diagnostiek LOGO.

Bezoek de LOGO website 

Bezoek de NIP BAPD website 

Theoretische eisen

De bewijsstukken Verklaring Vooropleiding en BAPD bestaan uit een aantal eisen (ECTS) waaraan je moet voldoen. Aan deze eisen kun je voor een deel voldoen met specifieke vakken die je tijdens een bachelor Psychologie volgt én met vakken die je tijdens een master Psychologie behaalt. De combinatie van beiden laat zien of je voldaan hebt aan alle eisen van het betreffende bewijsstuk. 

Bewijsstukken diagnostiek

Als bewijsstuk diagnostiek kun je gebruik maken van de BAPD of de ‘verklaring diagnostiek LOGO’. De ‘verklaring diagnostiek LOGO’ is door de Vereniging LOGO opgesteld als alternatief voor de BAPD wat betreft het verkrijgen van de LOGO-verklaring. Gezien de strengere eisen voor opzet en uitwerking, alsook een onafhankelijke controle, wordt de BAPD landelijk gezien wel als een sterker kwalitatief diagnostisch keurmerk beschouwd. Het verkrijgen van de 'verklaring diagnostiek LOGO' gaat buiten TiU om. Er zijn geen theoretische eisen specifiek verbonden aan de verklaring diagnostiek van het LOGO. De praktijksupervisor van de stage-instelling (zie verklaring of Declaration_of_diagnostics.pdf) verklaart middels de 'verklaring diagnostiek LOGO' dat ten minste 3 casussen diagnostiek, zelfstandig en op voldoende niveau zijn uitgevoerd, onder diens supervisie. Voor specifiekere richtlijnen zie de veelgestelde vragen op vLOGO | Vereniging Landelijk Overleg Geestelijke gezondheidzorg Opleidingsinstellingen. Omdat de 'verklaring diagnostiek LOGO' buiten de Universiteit omgaat, richt deze Q&A zich met name op de BAPD NIP wat betreft bewijsstuk diagnostiek.

Kijk in onderstaande Q&A - bij de situatie die op jou van toepassing is - wat je moet doen om de beide bewijsstukken op orde te brengen.

* De Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid bestaat uit de mastertracks Klinische Psychologie, Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie, Klinische Forensische Psychologie, Clinical Neuropsychology en Positive Psychology and Well-being. Met uitzondering van Positive Psychology and Well-being bieden alle opleidingen de mogelijkheid om de Verklaring Vooropleidingseisen en de BAPD te behalen, mits tijdens de bacheloropleiding de vereiste vakken zijn gevolgd voor de Verklaring Vooropleidingseisen en BAPD en de klinische stage voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.

**Het ZPM heeft op 31 januari 2023 bekend gemaakt dat het aanvragen van de LOGO verklaring geen vereiste is voor het ZPM. De bestanden die nodig zijn voor de LOGO aanvraag mogen ook ingediend worden bij de werkgever. De werkgever bewaart de vereiste documenten (zoals de verklaring vooropleidingseisen, de verklaring/basisaantekening diagnostiek) in zijn administratie. Wij zullen ons op deze pagina focussen op het behalen van de LOGO-verklaring aangezien de benodigde documenten hetzelfde zijn. 

Q&A bewijsstukken vooropleiding (Verklaring Vooropleidingseisen) en diagnostiek (BAPD-aantekening)

Ik heb toelating gevraagd tot de Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG) én daarover een besluit van de toelatingscommissie ontvangen

Naar aanleiding van jouw toelatingsverzoek tot een track van de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG) heb je van de toelatingscommissie een besluit ontvangen met als uitkomst:

 • Een directe of voorwaardelijke toelating tot de masteropleiding van jouw keuze.

OF

 • Een individuele pre-master opleiding met als doel toegelaten te worden tot de Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG) na afronding van deze opleiding.

Als je tijdens de masteropleiding PGG de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en de Verklaring Vooropleidingseisen (vLOGO) wilt behalen, staat hieronder belangrijke informatie. 

Je hebt een LOGO-verklaring nodig om na de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG) als basispsycholoog aan de slag te gaan in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) of forensische zorg. Voor het aanvragen van een LOGO-verklaring na de master zijn een aantal bewijsstukken verplicht. 

De tracks Klinische Psychologie, Klinische Forensische Psychologie, Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie of Clinical Neuropsychology (deze alleen in combinatie met een externe klinische stage) bieden de mogelijkheid tot het behalen van twee van deze bewijsstukken: Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en Verklaring Vooropleiding (vLOGO).

Let op: de track Positive Psychology and Well-being biedt deze mogelijkheid niet!

Om de bewijsstukken te behalen, moet je rekening houden met onderstaande punten.

 1. Het behalen van de BAPD en vLOGO is geen onderdeel van de opleiding, geen verplichting, noch een garantie, maar een vrije (loopbaan)keuze van de student.
 2. De eisen voor toelating tot de master zijn niet hetzelfde als eisen die voor de BAPD en vLOGO gelden. Voldoen aan de eisen voor de vLOGO en BAPD is niet gegarandeerd door toelating tot de master PGG.
  Ook in het geval van een individuele pre-masteropleiding voldoe je niet automatisch aan de eisen die voor de BAPD en vLOGO gelden. Een individuele pre-masteropleiding bestaat enkel uit vakken die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de toelatingseisen voor de master PGG. In de praktijk betekent dit dat individuele pre-master studenten meestal ook nog deficiënties hebben voor de BAPD en vLOGO.
 3. Studenten die de BAPD en de vLOGO willen behalen tijdens de master zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren of ze aan de eisen kunnen voldoen.

We adviseren je vóór de start van je master of individuele pre-master opleiding uit te zoeken in hoeverre jij zal voldoen aan de gestelde eisen voor BAPD en vLOGO. Op deze webpagina kun je lezen hoe je dit moet doen.

Mocht je tekorten (deficiënties) ontdekken, dan raden we je aan om deze weg te werken vóór het afronden van de master.

 • Master studenten kunnen deficiënties eventueel nog wegwerken tijdens de master opleiding, maar dit is niet aan te raden. Het betekent een verhoging van de studielast omdat dit naast de master opleiding gedaan dient te worden. Daarnaast kan het volgen van extra vakken rooster-technisch moeilijk te regelen zijn.
 • Voor individuele pre-master studenten bestaat eventueel de mogelijkheid om via de route van het contract-/aanschuifonderwijs extra vakken te volgen binnen de inschrijving van de individuele pre-master opleiding. Hiervoor worden wel extra kosten op basis van het pre-master tarief in rekening gebracht. Ook in dit geval betekent dit een verhoging van de studielast bovenop op de verplichte individuele pre-master opleiding dat afgerond dient te worden om met de master te kunnen starten.

In het geval dat je constateert dat er deficiënties zijn, kun je contact opnemen met de onderwijscoördinatoren van de master PGG via ma_pgg@tilburguniversity.edu. Je kunt met hen bespreken wat mogelijk en haalbaar is om deficiënties weg te werken.

Ik volg/start met de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid van Tilburg University

Heb ik na het voltooien van de Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG) aan Tilburg University voldaan aan alle eisen van de Verklaring Vooropleidingseisen? 

Dit hangt af van je bacheloropleiding.

 • Als je de bachelor Psychologie/Psychology hebt gevolgd aan Tilburg University met een toelating gevende major, kun je ervan uitgaan dat je hiermee voldoet aan de Verklaring Vooropleidingseisen-eisen uit de bachelor. 
 • Voor vakken die je tijdens de bachelor psychologie van Tilburg University hebt gevolgd, kun je in  dit overzicht zien welke cursussen voor welke eisen van de Verklaring Vooropleidingseisen meetellen.
 • Heb je jouw bachelor afgerond aan een andere universiteit, dan moet je bij jouw bacheloruniversiteit opvragen aan welke eisen je voldaan hebt tijdens de bachelor. Die universiteit moet het Verklaring Vooropleidingseisen-formulier invullen op basis van jouw bachelor. 

 De combinatie van Verklaring Vooropleidingseisen bachelor + Verklaring Vooropleidingseisen master laat zien of je voldaan hebt aan alle eisen van de Verklaring Vooropleidingseisen. Toelating tot de master geeft geen garantie dat je na afronding van de master voldoet aan de verklaring 'vooropleiding'. 

 • In dit overzicht kun je zien welke vakken van de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid voor welke eisen van de Verklaring Vooropleidingseisen meetellen. Bij je afstuderen ontvang je een Verklaring Vooropleidingseisen die gebaseerd is op de vakken in de master. Als je de vakken zoals aangegeven in het overzicht hebt behaald en je aan de eisen voldoet, ziet de verklaring voor de master er zo uit.

Heb ik na het voltooien van de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG) aan Tilburg University de BAPD behaald?

Dit hangt af van je bacheloropleiding, masteropleiding, masterstage en de beoordeling van de 3 casusverslagen.

 • In dit overzicht kun je zien welke bachelor en mastervakken van Tilburg University voor welke theoretische eisen van de BAPD meetellen. Indien de vakken zoals aangegeven in het overzicht behaald zijn én aan de eisen is voldaan, zien de checklist theoretische eisen voor de bachelor en de master aan Tilburg University er zo uit.
 • Heb je jouw bachelor afgerond aan een andere universiteit, dan moet je bij jouw bacheloruniversiteit vragen om de checklist theoretische eisen in te vullen op basis van jouw bachelorvakken.
  • De opleidingen Psychologie van de volgende universiteiten zijn geaccrediteerd voor het verzorgen van onderwijs t.b.v. de theoretische eisen BAPD NIP en voor het aftekenen van de casusverslagen: Tilburg University, Erasmus Universiteit, Maastricht University, Open Universiteit, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Leiden, Universiteit Groningen, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, en de Vrije Universiteit.
  • Mocht jouw bacheloropleiding niet door het NIP zijn geaccrediteerd om deze checklist in te vullen, dan kun je het NIP vragen om jouw bachelor te beoordelen. Deze aanvraag loopt via de Open Universiteit via het aanmeldformulier. Voor de aanvraag moet je ook het Aanvraagformulier beoordeling theoretische eisen invullen. Dit vind je op deze webpagina van het NIP. Kijk ook bij Veelgestelde vragen - "BAPD voor aanvragers" op de NIP website.

Als je als master student bij het afstuderen de BAPD aanvraagt, is de procedure als volgt:

 • Bij de BAPD-aanvraag wordt beoordeeld of de checklist BAPD bachelor + aanvulling vanuit de master voldoet aan de theoretische eisen van de BAPD.
 • Daarnaast wordt beoordeeld of jouw stage voldoet aan de eisen van de BAPD (zie stagesyllabus) en of de casusverslagen voldoen aan de eisen. 

Er wordt gekeken of er aan de eisen gesteld door Tilburg University voldaan is.

Als de aanvraag voldoet aan alle eisen, wordt het BAPD-certificaat opgemaakt.


Ik heb de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG) afgerond na 2017 en vóór 2022

Ik wil de LOGO-verklaring aanvragen. Zou ik een verklaring vooropleidingseisen LOGO (Verklaring Vooropleidingseisen) kunnen ontvangen?

 • Deze verklaring heb je meegekregen bij je diploma en kun je terugvinden in je diplomamap. 
 • Mocht je deze verklaring kwijt zijn, dan kun je contact opnemen met BAPD-vLOGO@tilburguniversity.edu. Stuur ook je cijferlijst en een kopie van je diploma mee.  

Ik heb de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG) afgerond vóór 2021

Ik heb de BAPD (volgens mij) behaald tijdens mijn master maar ik ben mijn BAPD-certificaat kwijt


Ik heb de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG) minder dan 10 jaar geleden afgerond maar tijdens de opleiding niet de BAPD behaald

Graag zou ik de checklist BAPD ingevuld willen hebben.


Ik heb de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG) meer dan 10 jaar geleden afgerond

Graag zou ik de verklaring vooropleidingseisen ingevuld willen hebben.

 • Alumni die langer dan 10 jaar geleden zijn afgestudeerd mogen zich direct wenden tot de vereniging LOGO

Graag zou ik de checklist BAPD ingevuld willen hebben.

Ik volg de Bachelor Psychologie / ik heb een bachelordiploma Psychologie van Tilburg University

Ik doe op dit moment de bachelor Psychologie/ Psychology aan Tilburg University.

Aan welke eisen van de Verklaring Vooropleidingseisen heb ik voldaan na het afronden van de bachelor Psychologie?

 • In dit overzicht kun je zien welke vakken uit jouw bacheloropleiding voor welke eisen Verklaring Vooropleidingseisen meetellen. Als je de vakken zoals aangegeven in het overzicht behaald hebt, én je voldoet aan de eisen, ziet de verklaring voor de bachelor er zo uit. Je ontvangt de Verklaring Vooropleidingseisen op basis van de bachelor bij het bachelordiploma.

Als je voor de toelating bij een master bij een andere universiteit de verklaring eerder nodig hebt, dan kun je op het moment dat alle vakken die relevant zijn voor de Verklaring Vooropleidingseisen zijn afgerond, dit overzicht al opvragen via de BAPD-vLOGO@tilburguniversity.edu.

Aan welke theoretische eisen van de BAPD heb ik voldaan na het afronden van de bachelor Psychologie?

 • In dit overzicht kun je zien welke cursussen voor welke theoretische eisen van de BAPD meetellen. Als je de vakken zoals aangegeven in het overzicht behaald hebt én je voldoet aan de eisen, ziet de verklaring voor de bachelor er zo uit. Je ontvangt de checklist BAPD die is ingevuld op basis van jouw bachelor bij je bachelordiploma.

Ik ben in 2016 begonnen aan de bachelor psychologie/psychology aan Tilburg University en heb deze bachelor inmiddels afgerond.

Ik zou graag een Verklaring Vooropleidingseisen willen hebben op basis van mijn bachelorvakken. 

 • Deze verklaring is meegegeven bij jouw bachelordiploma en zit in jouw diplomamap.
 • Mocht je de verklaring kwijt zijn, dan kun je een nieuwe verklaring aanvragen via BAPD-vLOGO@tilburguniversity.edu.

Ik zou graag een checklist BAPD willen hebben op basis van mijn bachelorvakken.  


Ik ben vóór 2016 begonnen aan de bachelor psychologie aan Tilburg University en heb deze opleiding niet langer dan 10 jaar geleden afgerond.

Ik zou graag een Verklaring Vooropleidingseisen willen hebben op basis van mijn bachelorvakken.

 • Stuur een mail naar BAPD-vLOGO@tilburguniversity.edu inclusief je cijferlijst en een kopie van je diploma. Er wordt vervolgens gekeken of voor jouw opleiding nog te achterhalen is aan welke eisen je destijds hebt voldaan. 

Ik zou graag een checklist BAPD willen hebben op basis van mijn bachelorvakken.


Ik heb de bachelor psychologie aan Tilburg University meer dan 10 jaar geleden afgerond.

Graag zou ik de verklaring vooropleidingseisen ingevuld willen hebben op basis van mijn bachelorvakken.

 • Alumni die langer dan 10 jaar geleden zijn afgestudeerd mogen zich direct wenden tot de vereniging LOGO

Ik zou graag een checklist BAPD willen hebben op basis van mijn bachelorvakken.

Ik heb een bachelor Psychologie afgerond aan een andere Nederlandse universiteit dan Tilburg University

Ik heb een bachelor Psychologie afgerond aan een andere universiteit dan Tilburg University.

Aan welke eisen van de Verklaring Vooropleidingseisen heb ik voldaan met mijn bachelor Psychologie?

 • Als je jouw bachelor hebt afgerond aan een andere Nederlandse universiteit, dan moet je bij jouw bacheloruniversiteit opvragen aan welke eisen je voldaan hebt tijdens de bachelor. Die universiteit moet het vLOGO-formulier invullen op basis van jouw bachelor.

Aan welke theoretische eisen van de BAPD heb ik voldaan na het afronden van mijn bachelor Psychologie?

 • Vraag je bacheloruniversiteit om de checklist theoretische eisen in te vullen op basis van jouw bachelorvakken. 
  • De opleidingen Psychologie van de volgende universiteiten zijn geaccrediteerd voor het verzorgen van onderwijs t.b.v. de theoretische eisen BAPD NIP en voor het aftekenen van de casusverslagen: Tilburg University, Erasmus Universiteit, Maastricht University, Open Universiteit, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Leiden, Universiteit Groningen, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, en de Vrije Universiteit.
  • Mocht jouw bacheloropleiding niet door het NIP zijn geaccrediteerd om deze checklist in te vullen, dan kun je het NIP vragen om jouw bachelor te beoordelen. Deze aanvraag zal lopen via de Open Universiteit via het aanmeldformulier. Voor de aanvraag zal je ook het Aanvraagformulier beoordeling theoretische eisen moeten invullen. Dit vind je op deze webpagina van het NIP. Kijk ook bij Veelgestelde vragen - "BAPD voor aanvragers" op de NIP website.
 • De combinatie van BAPD bachelor + BAPD master laat zien of je voldaan hebt aan alle eisen van de BAPD. Toelating tot de master geeft geen garantie dat je na afronding van de master voldoet aan de BAPD eisen.
  • Als je na jouw bachelor van een andere universiteit de PGG master in Tilburg gaat doen, moet je op basis van jouw ingevulde BAPD bachelor checklist van je eigen universiteit nagaan of je hieraan voldoet. 
  • In dit overzicht kun je zien welke mastervakken van Tilburg University voor welke theoretische eisen van de BAPD meetellen.
  • In het geval dat je ontdekt dat je niet aan alle eisen voldoet, kun je per mail contact opnemen met BAPD-vLOGO@tilburguniversity.edu. Voeg aan de mail de ingevulde lijst van de BAPD-checklist van de bachelor toe en geef aan welke onderdelen je denkt te missen. 
Ik heb (als bijvakstudent) major/minor vakken gedaan van de bachelor Psychologie aan Tilburg University

Ik heb (als bijvakstudent) major/minor vakken gedaan van de bachelor Psychologie aan Tilburg University.

Ik wil weten welke vakken meetellen voor de Verklaring Vooropleidingseisen.

 • In dit overzicht kun je zien welke vakken voor welke eisen Verklaring Vooropleidingseisen meetellen.
 • Mocht je vakken gedaan hebben die meetellen, dan kun je nadat de vakken zijn afgerond een Verklaring Vooropleidingseisen op basis van deze vakken aanvragen via de BAPD-vLOGO@tilburguniversity.edu.

Ik wil weten welke vakken meetellen voor de theoretische eisen van de BAPD.

 • In dit overzicht kun je zien welke bachelor- en mastervakken voor welke theoretische eisen van de BAPD meetellen. 
 • Mocht je vakken gedaan hebben die meetellen, dan kun je nadat de vakken zijn afgerond een checklist BAPD op basis van deze vakken aanvragen via BAPD-vLOGO@tilburguniversity.edu.
Ik volg een individuele premaster opleiding Psychologie en Geestelijke Gezondheid van Tilburg University

Ik volg op dit moment een individuele premaster opleiding Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG) aan Tilburg University.

Heb ik na het voltooien van deze individuele premaster opleiding voldaan aan alle eisen van de Verklaring Vooropleidingseisen?

 • In dit overzicht kun je zien welke vakken uit jouw premasteropleiding voor welke eisen Verklaring Vooropleidingseisen meetellen. 
 • Daarnaast moet je aan jouw bachelor universiteit vragen om de Verklaring Vooropleidingseisen in te vullen op basis van jouw bachelorvakken. De combinatie van Verklaring Vooropleidingseisen bachelor, Verklaring Vooropleidingseisen premaster en de aanvulling vanuit jouw toekomstige master van Tilburg University (zie het koppelingsbestand Verklaring Vooropleidingseisen) laat zien of je voldaan hebt aan alle eisen van de Verklaring Vooropleidingseisen.
 • De combinatie van Verklaring Vooropleidingseisen bachelor, de vakken van jouw individuele premaster en de aanvulling vanuit jouw toekomstige master van Tilburg University (zie het koppelingsbestand Verklaring Vooropleidingseisen) laat zien of je voldaan hebt aan alle eisen van de Verklaring Vooropleidingseisen.

Heb ik na het voltooien van deze individuele premaster opleiding en de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG) voldaan aan alle theoretische eisen van de BAPD?

De checklist BAPD bachelor, de checklist BAPD premaster en de aanvullingen vanuit de master bepalen of je voldoet aan alle theoretische eisen voor de BAPD.

 • In dit overzicht kun je zien welke bachelor- en mastervakken voor welke theoretische eisen van de BAPD meetellen. 
 • Na het afronden van je individuele premaster kun je via BAPD-vLOGO@tilburguniversity.edu een checklist BAPD opvragen die is ingevuld op basis van je premastervakken.
 • Daarnaast moet je aan je bacheloruniversiteit vragen om de checklist theoretische eisen in te vullen op basis van jouw bachelorvakken. 
  • De opleidingen Psychologie van de volgende universiteiten zijn geaccrediteerd voor het verzorgen van onderwijs t.b.v. de theoretische eisen BAPD NIP en voor het aftekenen van de casusverslagen: Tilburg University, Erasmus Universiteit, Maastricht University, Open Universiteit, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Leiden, Universiteit Groningen, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, en de Vrije Universiteit.
  • Mocht jouw bacheloropleiding niet door het NIP zijn geaccrediteerd om deze checklist in te vullen, dan kun je het NIP vragen om jouw bachelor te beoordelen. Deze aanvraag zal lopen via de Open Universiteit via het aanmeldformulier. Voor de aanvraag zal. Je ook het Aanvraagformulier beoordeling theoretische eisen moeten invullen. Dit vind je op deze webpagina van het NIP. Kijk ook bij Veelgestelde vragen - "BAPD voor aanvragers" op de NIP website.

Toegang tot de master PGG betekent niet noodzakelijkerwijs dat je voldoet aan de eisen van de Verklaring Vooropleidingseisen en BAPD.

Ik ben een Fontys Toegepaste Psychologie of Fontys Pabo Convenantstudent aan Tilburg University

Ik ben een Fontys Toegepaste Psychologie of Fontys Pabo Convenantstudent aan Tilburg University.

Heb ik na het voltooien van dit traject en de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG) voldaan aan alle eisen van de Verklaring Vooropleidingseisen?

 • Ja, als je een masterstage doet die voldoet aan de eisen voor de Verklaring Vooropleidingseisen

Kan ik de BAPD behalen tijdens de master Psychologie en Geestelijke Gezondheid (PGG)?

 • Het is voor jou mogelijk om de BAPD te behalen via de master. Hiervoor moet je wel een stage doen die voldoet aan de eisen van de BAPD (zie de stagesyllabus). Daarnaast moet je 3 voldoende casusverslagen schrijven en aan de gestelde eisen van Tilburg University voldoen.
 • Fontys convenantstudenten die de BAPD wel behalen tijdens de master, moeten bij het indienen van de BAPD-aanvraag een verklaring toevoegen dat ze Fontys convenantstudent zijn. 
 • Fontys convenantstudenten die de BAPD niet behalen tijdens de master, moeten na het behalen van de master contact opnemen met BAPD-vLOGO@tilburguniversity.edu. De studenten krijgen een volledig ingevulde checklist theoretische eisen mee na het afronden van de master. 
Ik heb een bachelor Psychologie afgerond aan een buitenlandse universiteit

Ik heb een bachelor Psychologie afgerond aan een buitenlandse universiteit

 • Als je jouw bachelor of andere vooropleiding in het buitenland hebt behaald, moet het diploma gewaardeerd worden via de Internationale diplomawaardering. Vervolgens beoordeelt het vLOGO het door jou gevolgde academische opleidingstraject. Het vLOGO beoordeelt alleen volledige aanvragen (bachelor en master). Het is dus niet mogelijk om een ingevulde verklaring vooropleidingseisen te verkrijgen van enkel de bachelor. 

BAPD

 • Beoordeling van buitenlandse opleidingen gaat via de Open Universiteit en het NIP. Er gelden specifieke theoretische eisen voor het vakkenpakket. Dit wordt individueel beoordeeld. Zorg dus voor een vakkenlijst, vakbeschrijvingen en het aftekenen van het aanvraagformulier beoordeling theoretische eisen. Dit vind je op deze webpagina van het NIP.
 • De aanvraag kan gedaan worden via: Aanmeldformulier Basisaantekening Psychodiagnostiek - Open Universiteit
  Zie voor meer informatie: Veelgestelde vragen - NIP