Postacademisch onderwijs Arbeidsrecht

Tilburg Maastricht Arbeidsrecht (TMA)

Na een succesvolle derde leergang bieden de universiteiten Tilburg en Maastricht in het voorjaar 2018  in 10 cursusdagen de Tilburg Maastricht Arbeidsrecht (TMA) aan. De leergang is bedoeld voor de gevorderde arbeidsrechtjuristen, die hun arbeidsrechtelijke kennis verder willen verdiepen op een specialistisch niveau en met bijzondere aandacht voor de praktijk.

De cursus is van hoog academisch niveau maar is bij uitstek ook relevant voor de rechtspraktijk. De docenten zijn geselecteerd op academische kwaliteit en kennis van die praktijk. Een groot aantal van de docenten is in de rechtspraktijk werkzaam.

De leergang zal worden afgesloten  met een schriftelijk examen.

De leergang richt zich primair op advocaten in de regio Brabant, Limburg, Zeeland en Gelderland en zal daarom gegeven worden in het Pullman Cocagne hotel te Eindhoven. De locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer en auto. Ook advocaten uit andere regio’s zijn vanzelfsprekend welkom om zich bij deze leergang aan te sluiten.

TMA is erkend als specialistenopleiding door de VAAN.

Ieder dagdeel bestaat uit drie lesuren, hetgeen betekent dat de opleiding in totaal uit 60 cursusuren bestaat.

  • Tot 15 november 2017 ontvangt u een vroegboekkorting van € 350.

Opzet

TMA bestaat uit tien onderwijsdagen. U hoeft geen opdrachten te maken, maar dient het onderwijsmateriaal wel vooraf grondig door te nemen. Er zal veel interactie zijn tussen docent en cursist. In verband hiermee worden maximaal 25 deelnemers tot TMA toegelaten. Het onderwijsmateriaal wordt vóór elke bijeenkomst (digitaal en in hard copy) toegezonden of uitgedeeld bij een voorgaande bijeenkomst.

Data cursus 2018
Donderdag 11 januari Dagdeel 1: Aard van de arbeidsovereenkomst (arbeid/gezag/loon/vakantie), inclusief de zzp-er, G. Boot. Dagdeel 2: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en afroepcontract, D. de Wolff.
Donderdag 18 januari Dagdeel 3: Ziekte en arbeidsongeschiktheid 1, P. Fluit. Dagdeel 4: Werkgeversaansprakelijkheid en arbeidsongevallen, A.R. Houweling
Donderdag 25 januari Dagdeel 5: Bijzondere bedingen, inclusief concurrentiebeding, F. Grapperhaus. Dagdeel 6: Goed Werkgeverschap, incl. wijziging arbeidsovereenkomst, S. Jellinghaus
Donderdag 1 februari Dagdeel 7: Wet op de Ondernemingsraden, L. Sprengers. Dagdeel 8: CAO-recht, H. van Drongelen
Donderdag 8 februari Dagdeel 9: Ontslagrecht I, M. de Blécourt. Dagdeel 10: Ontslagrecht II, Y. Erkens
Donderdag 15 februari Geen lesdag
Donderdag 22 februari Geen lesdag
Donderdag 1 maart Dagdeel 11: Introductie Europees Arbeidsrecht, F. Grapperhaus. Dagdeel 12: Grensoverschrijdende arbeid, M.Houwerzijl
Donderdag 8 maart Dagdeel 13 : Reorganisatie, sociaal plan, S. F.H. Jellinghaus. Dagdeel 14: Overgang van onderneming, H. Bogaard
Donderdag 15 maart Dagdeel 15: Uitzenden en payrollen, W. Plessen. Dagdeel 16: Concern en statutair directeur, WNT, P. Vestering
Donderdag 22 maart vrij
Donderdag 29 maart Dagdeel 17: Gelijke behandeling, W. Roozendaal. Dagdeel 18: Introductie ambtenarenrecht, P. van der Heijden
Donderdag 5 april Dagdeel 19: Werkloosheid, S.Klosse. Dagdeel 20: Procesrecht in het arbeidsrecht, Y. Erkens
Donderdag 19 april Examen vanaf 14.00 uur – 17.30 uur
Donderdag 24 mei Afsluitend diner vanaf 17.30 uur. Certificaat uitreiking en afsluitend diner (i.v.m. meivakantie en feestdagen is voor deze datum gekozen)

* De volgorde van de onderwerpen is onder voorbehoud.

De lestijden zijn van 10.00 - 17.30 uur.

De cursuslocatie

De cursus wordt gehouden in Pullman Eindhoven Cocagne (Vestdijk 47 te Eindhoven). De locatie beschikt over goede parkeerfaciliteiten en is op loopafstand van station Eindhoven CS.

Kosten

De kosten van TMA bedragen € 5.450,- (incl. lunch, cursusmateriaal, afsluitend diner). Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.


Tot 15 november 2017 ontvangt u bij inschrijving een vroegboekkorting van € 350.

Doelgroep en algemene voorwaarden

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor advocaten die reeds meer dan 5 jaar werkzaam zijn op het gebied van het arbeidsrecht en voor bedrijfsjuristen, hrm-juristen, mits zij aantoonbaar meer dan 5 jaren werkzaam zijn op het gebied van het arbeidsrecht. In geval van twijfel vindt een voorgesprek met de kandidaat plaats en beslist het curatorium over toelating.

Algemene voorwaarden

De universiteiten Tilburg en Maastricht bieden een nieuwe leergang arbeidsrecht aan onder de naam Tilburg Maastricht Arbeidsrecht (TMA). De organisatie van TMA zal door beide universiteiten geschieden.

Inschrijving

Inschrijving voor TMA kan alleen elektronisch geschieden. Gaarne aanmelden via de website.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u onmiddellijk een digitale bevestiging van uw aanmelding. Het curatorium zal u schriftelijk op de hoogte stellen van uw toelating tot de cursus.

Uw deelname is geldig na toelating door het curatorium en betaling van het cursusgeld.

Annulering

Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Bij verhindering is restitutie van het cursusgeld mogelijk indien u uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag schriftelijk annuleert.

Bij onvoldoende belangstelling behoudt het curatorium zich het recht voor de cursus te annuleren.

Wijzigingen

In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt het curatorium zich het recht cursusonderdelen te wijzigen. Indien van toepassing zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

Cursusgeld

Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Evaluatie

Na iedere cursusdag wordt aan de cursisten een evaluatieformulier uitgereikt. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van TMA van groot belang via deze evaluatieformulieren de reacties van de cursisten te vernemen. De aldus verkregen informatie wordt zoveel mogelijk verwerkt in de organisatie en opzet van een volgende TMA.

Klachtenregeling

De cursist kan eventuele klachten schriftelijk bij het curatorium melden. Deze klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door het curatorium gegrond wordt verklaard zal de cursist een prijsreductie ontvangen.

Certificaat en Onderhoud vakbekwaamheid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

De cursisten krijgen na het behalen van het examen een certificaat waaruit blijkt dat zij TMA met succes hebben afgerond. Tenminste 9 van de 10 onderwijsdagen dienen volledig bijgewoond te zijn om toegelaten te worden tot het examen.

TMA voldoet aan de criteria die de Nederlandse Orde van Advocaten heeft vastgesteld voor aanbieders van cursussen aan advocaten in het kader van de Onderhoud vakbekwaamheid (voorheen de Permanente Opleiding). TMA levert punten op voor de Onderhoud vakbekwaamheid. Er kunnen maximaal 60 PO-punten worden behaald. Het aantal behaalde punten wordt vermeld op het certificaat.

Studiebelasting

Studiebelasting

Naast het bijwonen van de onderwijsdagen dient men rekening te houden met een voorbereidingstijd van ongeveer 5-10 uur per week (exclusief de examenvoorbereiding).

TMA is erkend door de VAAN.

Examen

Op 19 april 2018 (van 14.00 – 17.30 uur) zal een schriftelijk examen worden afgenomen. Tenminste 9 van de 10 onderwijsdagen dienen volledig bijgewoond te zijn om toegelaten te worden tot het examen.

Certificaat

De cursisten ontvangen na het behalen van het examen een certificaat waaruit blijkt dat zij TMA met succes hebben afgerond.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met M. Sprengers: marlie.sprengers@maastrichtuniversity.nl tel. 043-3883273.

Docenten

Mw.Mr. M. de Blécourt, advocaat bij Baker & McKenzie te Amsterdam.
 
Mw.Mr. H. Bogaard, advocaat bij DLA Piper te Amsterdam.

Prof.Mr. G.C. Boot, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden en kantonrechter Rechtbank Amsterdam.
 
Mr.Dr. J. van Drongelen, universitair hoofddocent sociaal recht en sociale politiek Tilburg University.

Mw.Mr. M.Y.H.G. Erkens, universitair docent sociaal recht Universiteit Leiden, tevens kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg.

Mr.Dr. P. Fluit,  advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht, tevens bestuurslid NISZ en auteur van de Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (NDSZ) – deel Werkloosheid.

Prof.Mr. F.B.J. Grapperhaus, advocaat bij Allen & Overy te Amsterdam, hoogleraar Europees arbeidsrecht Universiteit Maastricht.

Drs. P. van der Heijden, juridisch adviseur arbeidsvoorwaarden bij de Beleidsdirectie HRM van de nationale politie.

Prof.Mr. A.R. Houweling, hoogleraar arbeidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mw.Prof.Mr. M.S. Houwerzijl, hoogleraar arbeidsrecht Tilburg University en buitengewoon hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht Rijksuniversiteit Groningen.

Mr.Dr. S.F.H. Jellinghaus, de Voort advocaten|mediators te Tilburg, tevens universitair docent Tilburg University.

Mw.Prof.Mr. S. Klosse, hoogleraar sociaal recht Universiteit Maastricht.

Mr.Dr. W. Plessen, universitair hoofddocent arbeidsrecht Tilburg University.

Mw.Prof.Mr. W. Roozendaal, hoogleraar arbeidsrecht Vrije Universiteit Amsterdam.

Mr.Dr. L.C.J. Sprengers, advocaat bij Sprengers advocaten te Utrecht.

Mr. P. Vestering, advocaat bij Stibbe te Amsterdam.

Mw.Prof.Mr. D.J.B. de Wolff, advocaat Stadhouders advocaten te Utrecht.

Curatorium

Het curatorium bestaat uit:

Mw. prof. mr. M.S. Houwerzijl
Hoogleraar arbeidsrecht aan Tilburg University en buitengewoon hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dhr. mr. dr. S.F.H. Jellinghaus
De Voort advocaten te Tilburg, tevens universitair docent aan Tilburg University.

Mw. prof. mr. S. Klosse
Hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Maastricht.

Dhr. mr. dr. W. Plessen (voorzitter)
Universitair hoofddocent arbeidsrecht Tilburg University.Tilburg Maastricht Arbeidsrecht