bachelorkiezers

Masterclasses 'IT-innovatie in Accounting, Finance & Control'


PE 5 button Post Master Accountancy

Verbreed en verdiep uw kennis over IT-innovatie in accounting, finance & control met de masterclasses van Tilburg University. Experts maken voor u de vertaalslag van theorie naar praktijk. De masterclass-serie bestaat in totaal uit 5 sessies. Iedere sessie is ook los te volgen. Alle sessies worden in het najaar in Utrecht gegeven.

Postgraduate banner AFC Transformatie

Investeer in uw kennis


In de masterclasses wordt antwoord gegeven op vragen als:

 • Welke door IT gedreven ontwikkelingen leiden tot een fundamenteel andere bedrijfsvoering?
 • Tot hoever moet mijn kennis reiken om mee te kunnen in die ontwikkelingen?
 • Zijn die ontwikkelingen daadwerkelijk ‘disruptief’ of gaan ze wel weer voorbij?
 • Hoe krijg ik in een sterk veranderende wereld mijn processen onder controle?
 • Hoe ziet de informatievoorziening van de toekomst er uit?
 • Hoe ga ik om met nieuwe wet- en regelgeving die steeds hogere eisen stelt aan mijn systemen?

Masterclasses ‘IT-innovatie in Accounting, Finance & Control’ in het kort

  • Datum: juni en najaar 2018
  • Tijd: 15:30 - 20:00 uur
  • PE-uren: 5 per sessie
  • Kosten: € 450 - € 1.750
  • Locatie: regio Utrecht
  • Vorm: workshops met pre-readings

  Waarom de masterclasses ‘IT-innovatie in Accounting, Finance & Control’ van Tilburg University?

   • De masterclasses slaan een brug tussen theorie en praktijk door middel van aansprekende colleges, herkenbare praktijkvoorbeelden, concrete cases, en stevige discussies – geleid door experts uit het veld.
   • De masterclasses streven een hoge mate van toepasbaarheid na voor de eigen organisatie. Na deelname aan een sessie heeft de deelnemer zijn kennis van de behandelde theoretische concepten opgefrist en kan hij die kennis toepassen in zijn eigen organisatie.
   • Per cursusgroep worden maximaal 30 deelnemers toegelaten. Dit betekent dat het onderwijs altijd kleinschalig is, waardoor iedere deelnemer de kans heeft – en daartoe ook wordt uitgedaagd – om actief te participeren in discussies en groepsopdrachten.

   Programma masterclasses ‘IT-innovatie in Accounting, Finance & Control’


   Blockchain en andere gedistribueerde databases

   Data en locatie:

   • 1 november 2018, Van der Valk Hotel Vianen

   Docent: Daan Kleiman, Bitonic, en Eddy Vaassen, Tilburg University

   Internal control behoort tot de aandachtsgebieden van accountants en andere financieel professionals. Door de opkomst van nieuwe technologieën zal internal control de komende jaren grote veranderingen ondergaan.  Een voorbeeld van dergelijke veranderingen is de ‘distributed ledger technology’ die databases aan elkaar koppelt en synchroniseert. De Blockchain, als de onderliggende technologie van de cryptovaluta Bitcoin, is een bekend voorbeeld van distributed ledger technology. In dit seminar gaan we nader in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van distributed ledger technology en de consequenties die toepassing ervan heeft op de internal control systemen in organisaties.

   Data-analyse en big data

   Data en locatie:

   • 11 oktober 2018, Van der Valk Hotel Vianen

   Docent: Maurice op het Veld, KPMG, en Ruben de Wolf, KPMG

   Data zijn tegenwoordig in grote overvloed beschikbaar en veel organisaties worstelen met de vraag of ze vanuit hun informatiebehoeften moeten blijven redeneren of vanuit het aanbod van data moeten bekijken of ze wellicht strategisch voordeel kunnen behalen door slim om te gaan met al die data. De financieel professional moet in deze wereld heel concreet kunnen aangeven wat hij met die overvloed aan data wil doen, en hoe hij dat denkt te gaan doen. Dit seminar zet uiteen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van data-analyse en geeft een algemeen stappenplan voor toepassing in de praktijk.

   Organisatorische en juridische consequenties van IT

   Datum en locatie:

   • 15 november 2018, Van der Valk Hotel Vianen

   Docent: Erik Vermeulen, Tilburg University / Philips

   Naarmate IT meer en nieuwe mogelijkheden biedt zal de financieel professional een transformatie moeten doormaken. Het doel van dit seminar is de financieel professional bewust te maken van de mogelijkheden die moderne IT biedt om de wijze waarop hij zijn functie vervult te optimaliseren en hem zo inzicht te geven in de gewenste richting waarin zijn functie moet transformeren om toegevoegde waarde te blijven creëren. Daarbij komen o.a. de volgende organisatorische en juridische thema’s aan de orde:

   • Innovatie in IT en recht
   • Corporate venturing
   • IT governance en corporate governance

   Process mining

   Datum en locatie:

   • 29 november 2018, Van der Valk Hotel Vianen

   Docent: Angelique Koopman, Tilburg University / Partner EY

   Process mining is het in kaart brengen van de processen in een organisatie door gebruik te maken van de in haar informatiesystemen aanwezige gegevens. Aldus is process mining een vorm van data-analyse, die inzicht geeft inzicht in het feitelijke verloop van processen, de mate waarin deze processen voldoen aan daarvoor geformuleerde modelprocessen, en de mate waarin er sprake zou kunnen zijn van collisie tussen functionarissen waartussen controletechnische functiescheiding bestaat. Dit seminar zet uiteen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van process mining en geeft een algemeen stappenplan voor toepassing in de praktijk.

   Transformatie in verslaggeving

   Datum en locatie:

   • 13 december 2018, Van der Valk Hotel Vianen

   Docent: Hans Verkruijsse, Tilburg University / xBRL Nederland

   Wat is de juiste wijze van verslaggeving en hoe ziet deze er in het nieuwe informatietijdperk eigenlijk uit? Nieuwe functies zoals de business analist en de data analist doen hun intrede in organisaties. De financiële functie moet de stap zetten naar business intelligence. Business intelligence staat voor het verzamelen en analyseren van gegevens met het doel deze te gebruiken voor de informatieverzorging ten behoeve van bedrijfsbeslissingen, waarbij geavanceerde IT in alle fasen wordt ingezet, van gegevensverzameling tot informatieverzorging. Continue rapportage via dashboards is een vanzelfsprekende toepassing van moderne business intelligence. Dit seminar behandelt de IT-innovaties die nieuwe vormen van verslaggeving mogelijk maken en zet uiteen wat de consequenties zijn voor de financiële functie.

   Voor welke masterclass(es) schrijft u zich in?


   Praktische info masterclasses ‘IT-innovatie in Accounting, Finance & Control’

   Locaties

   De masterclasses vinden plaats in het Van der Valk Hotel Vianen.

   Tijd

   De masterclass serie bestaan uit 5 sessies. Aankomst voor elke masterclass is vanaf 15.00 uur. Iedere masterclass start om 15.30 uur en eindigt om 20.00 uur. Rond 17.30 uur is er een pauze met een lichte maaltijd. De pre-readings die ter voorbereiding op elk seminar moeten worden gedaan, worden via een elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld. In die leeromgeving zitten steeds enkele toetsvragen. De benodigde tijd voor pre-readings per sessie is ongeveer één uur.

   Kosten

   De masterclass-serie bestaat uit 5 sessies en iedere sessie is ook los te volgen.

   • 1 sessie € 450
   • 2 sessies € 850 (€ 425 p/sessie)
   • 3 sessies € 1.200 (€ 400 p/sessie)
   • 4 sessies € 1.500 (€ 375 p/sessie)
   • 5 sessies € 1.750 (€ 350 p/sessie)

   Bij meerdere deelnemers van één organisatie geldt een kortingsregeling op maat. Neem hiertoe contact op met de Programmacoördinator; Joanne Taminiau.

   De facturering vindt plaats exclusief btw.

   Uw profiel

   De masterclasses zijn primair bestemd voor controlerend accountants, intern accountants, (financieel) directeuren, controllers, (financieel) managers, hoofden administratie en andere financieel professionals die betrokken zijn bij de besturing en beheersing van organisaties. De deelnemers hebben praktijkervaring binnen accounting, finance & control. Registeraccountants en Registercontrollers krijgen door hun beroepsorganisatie erkende PE-uren voor deelname aan de masterclasses.

   Onderwijsmethode

   De masterclasses slaan een brug tussen theorie en praktijk door middel van aansprekende colleges, herkenbare praktijkvoorbeelden, concrete cases, en stevige discussies. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de te behandelen literatuur en cases voorafgaand aan elke sessie doornemen zodat tijdens de sessie de nodige diepgang kan worden bereikt. Alle onderwerpen worden in een praktijkkader geplaatst en worden besproken aan de hand van het uitwisselen van kennis en ervaringen van de deelnemers.

   Per cursusgroep worden maximaal 30 deelnemers toegelaten. Dit betekent dat het onderwijs altijd kleinschalig is waardoor iedere deelnemer de kans heeft – en daartoe ook wordt uitgedaagd – om actief te participeren in discussies en groepsopdrachten.

   Algemene voorwaarden

   Inschrijving

   Inschrijving voor deze cursus kan alleen elektronisch geschieden. Gaarne aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u onmiddellijk een digitale bevestiging van uw aanmelding. Uw deelname is geldig na toelating en betaling van het cursusgeld.

   Cursusgeld

   Betaling van het cursusgeld dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De kosten zijn vrijgesteld van btw.

   Wijzigingen

   In verband met onvoorziene omstandigheden of actuele ontwikkelingen behoudt de organisatie zich het recht voor cursusonderdelen te wijzigen. Indien van toepassing zult u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

   Annulering

   Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Bij verhindering is restitutie van het cursusgeld mogelijk indien u uiterlijk vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag schriftelijk annuleert. Bij onvoldoende belangstelling behoudt de organisatie zich het recht voor de cursus te annuleren.

   Evaluatie

   Na iedere cursusdag wordt aan de cursisten een evaluatieformulier uitgereikt. Het is voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van het aanbod van postacademische opleidingen van groot belang via deze evaluatieformulieren de reacties van de cursisten te vernemen. De aldus verkregen informatie wordt zo veel mogelijk verwerkt in de organisatie en opzet van toekomstige cursussen.

   Klachtenregeling

   De cursist kan eventuele klachten schriftelijk bij de organisatie melden. Deze klacht dient nauwkeurig omschreven te zijn. Het in behandeling nemen van de klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de klacht door de organisatie gegrond wordt verklaard, zal de cursist een prijsreductie ontvangen.


   Contact

   Voor meer informatie over de masterclasses ‘IT-innovatie in Accounting, Finance & Control’ of kortingsafspraken kunt u contact opnemen met:

   Taminiau-Cook, J.
   Name Taminiau-Cook, J.
   Division Academic Support
   projects
   Position Onderwijscoordinator
   Room T 624
   Phone +31 13 466 4549
   E-mail j.taminiau@tilburguniversity.edu

   Voor meer informatie over de mogelijkheid van in-house trainingen kunt u contact opnemen met:

   prof.dr. Eddy Vaassen RA (Academic Director)

   E-mail: e.h.j.vaassen@tilburguniversity.edu

   Alle masteropleidingen

   Meer weten?