Data-Driven Auditing

Professional Learning

Data-Driven Auditing

Data-Driven Auditing

Datum: Tijdstip volgt Locatie: Utrecht

Sinds de opkomst van computers heeft een nieuwe vorm van statistiek geleidelijk aan zijn intrede gedaan in organisaties: data science. De term data science is tekenend voor de nieuwe inhoud die aan statistiek wordt gegeven, waarmee tevens nieuwe vaardigheden worden gedefinieerd voor de data scientist.

Accountants werken als vanouds met data, maar ze doen dat vooral vanuit het perspectief van de inhoud van die data en de daaruit voortkomende informatie in de vorm van allerlei rapportages. Het technologische perspectief is vaak onderbelicht en wordt – nog steeds – door velen als een specialisme beschouwd. De vraag is in hoeverre accountants over data science vaardigheden moeten beschikken.

Een data driven audit heeft niet enkel betrekking op het gebruiken van IT-instrumenten en data in de audit (‘auditing with IT and data’) maar ook op het auditen van data (‘auditing of IT and data’) wat traditioneel het domein is van de IT auditor. Naarmate processen bij cliënten meer gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie zal een data driven audit effectiever kunnen worden uitgevoerd doordat meer data elektronisch kunnen worden ontsloten en systemen beter (continu, op afstand) kunnen worden gemonitord. Dit betekent dat een data driven audit vanuit effectiviteitsoogpunt aantrekkelijker wordt. De keerzijde hiervan is dat in de audit uitgebreider aandacht moet worden besteed aan de audit van allerlei IT innovaties omdat daar zwaar op gesteund zal worden. Een logisch gevolg daarvan is dat ook aan cybersecurity in de audit steeds meer aandacht moet worden besteed. Tenslotte ontstaat ook een nieuw aandachtgebied voor de accountant op het raakvlak tussen ethiek en recht aan de ene kant en IT en data aan de andere kant. Al deze nieuwe audit elementen komen in het programma aan de orde.

Tijdens de colleges zal steeds een docent aanwezig zijn die de vertaalslag kan maken vanuit de colleges van de IT- en data-deskundigen naar de belevingswereld van de accountant (de ‘auditing’ component).

Data-Driven Auditing

Raamwerk

We hanteren een raamwerk, het data driven audit raamwerk (zie Figuur 1) als de leidraad voor het programma. In dit raamwerk wordt een aanzet gegeven voor een beroepsprofiel van de nieuwe auditor waarin hij/zij in de audit intensief gebruik maakt van IT en de daarop gebaseerde data-analyse instrumenten, en die tevens een zodanige kennis op het terrein van de traditionele IT audit heeft dat hij het werk van de IT auditor in zijn team inhoudelijk kan beoordelen en daarover in dialoog met de IT auditor alsmede de cliënt kan gaan. Hiermee wordt impliciet aangegeven dat het deskundigheidsniveau van de data driven auditor zowel het onderdeel ‘auditing with IT and data’ als het onderdeel ‘auditing of IT and data’ betreft.

Scope

Als de financial auditor meer deskundigheid van IT systemen en de audit daarvan wil verwerven, dan vormt de data driven auditing opleiding zoals die hier wordt voorgesteld een stevige basis, maar is zij niet toereikend omdat het programma géén IT audit opleiding is waarin het accent ligt op ‘auditing of IT’. Als de IT auditor meer deskundigheid van de financial audit wil verwerven dan is de data driven auditing opleiding evenmin toereikend omdat dit géén financial audit opleiding is waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan onder andere controlemethodieken en de daartoe ontworpen standaarden, verslaggevingsstandaarden, financiering, boekhouden, management accounting, fiscaal recht en ondernemingsrecht.

Onderwijsmethode

Korte theoriesessies worden afgewisseld met (mini-)cases en practica waarin met concrete datasets wordt gewerkt. Per sessie wordt enige voorbereiding verwacht in de vorm van leeswerk (max. 1 uur per sessie). De onderwijsmethode is sterk praktijkgericht waarbij de deelnemers bij elke bijeenkomst een concreet probleem oplossen waartoe tijdens de bijeenkomst en in te bestuderen literatuur de nodige theorie wordt aangereikt.

Programma: sessies van 14:00-20:00 uur

Data-Driven Auditing