Education Fiscal Institute Tilburg (FIT)

Europees & Nationaal Energierecht

Datum: Locatie: Tilburg

Europese en nationale wet- en regelgeving spelen een cruciale rol in de totstandbrenging van de energietransitie. Het ministerie van Economische Zaken bereidt momenteel nieuwe wetsvoorstellen voor die een grote impact hebben op de energiesector. Deze voorstellen beogen de digitalisering en de verduurzaming van de sector te versnellen.

* update :  Veel dank voor uw interesse in de cursus Europees en nationaal energierecht. Helaas hebben we wegens omstandigheden moeten besluiten de cursus te verplaatsen naar het najaar van 2022. 

Deze cursus behandelt de meest relevante Europese en nationale wetten en wetsvoorstellen waarmee beleidsmakers, bestuurders, politici, bedrijven, toezichthouders, energiecoöperaties, NGOs en financiële en beleggingsinstellingen krijgen te maken indien zij actief zijn in de energiemarkt. Relevante wetten en regels worden uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden. Ook wordt geoefend met de analyse en oplossing van ‘real life’ cases.  

Het betreft een PAO cursus van 6 dagdelen waarbij de relevante Europese wetgeving en nationale wetgeving wordt besproken, zoals het Clean Energy Package, de gasrichtlijn, de Energiewet 1.0 en de concept Wet Collectieve Warmtevoorziening. De onderlinge samenhang tussen de verschillende wetten wordt in kaart gebracht.

Doelgroep zijn ambtenaren van gemeenten/provincies/ministeries/toezichthouders maar ook medewerkers van energiebedrijven, energiecoöperaties en netwerkbedrijven die werkzaam zijn op de juridische/regulering/strategische afdeling.

Leerdoelen cursus

 • De cursisten hebben inzicht in de doelstellingen, inhoud en de onderlinge samenhang tussen Europese en nationale wetten met betrekking tot de energiesector.
 •  De cursisten hebben inzicht in de doorwerking van het Europees recht in de energiesector.
 • De cursisten zijn op de hoogte van alle relevante actuele Europese en nationale ontwikkelingen met betrekking tot de regulering van de energiesector.
 • De cursisten worden gestimuleerd te reflecteren op de rol die het recht kan spelen in de versnelling van technologische innovaties en de energietransitie.
 • De cursisten zijn op de hoogte van alle relevante regels met betrekking tot de rol en verantwoordelijkheden van de systeembeheerder in de energiesector.
 • De cursisten zijn op de hoogte van alle relevante regels met betrekking tot nieuwe marktinitiatieven, zoals prosumers, aggregators en energiegemeenschappen.
 • De cursisten zijn op de hoogte van relevante Europese en nationale regels met betrekking tot databescherming en datadelen.
 • De cursisten hebben inzicht in de rol en verantwoordelijken van de toezichthouders in de energiesector.
 • De cursisten leren de opgedane kennis toe te passen op praktijkcases.

Europees & Nationaal Energierecht in het kort

Waarom cursus Energierecht aan Tilburg University?

 • Door deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van relevante juridische ontwikkelingen in het Europees en nationaal energierecht.
 • Door deze cursus bent u in staat te reflecteren op de invloed van het energierecht op de strategieën voor het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam bent en heeft u voldoende kennis om deze strategieën aan te passen op veranderende omstandigheden.
 • Door deze cursus bent u in staat uw opgedane kennis toe te passen op actuele cases en vraagstukken die spelen in de energiemarkt.

Programma Europees en nationaal Energierecht

Dag 1 – 20 Januari

Actuele ontwikkelingen; een helikopter view

In het eerste deel van de cursus wordt de maatschappelijke en juridische context van de energietransitie geschetst. Hier wordt ingegaan op de relevante technologische ontwikkelingen, zoals smart meters en sociale innovaties. Ook wordt de samenhang tussen Europese en nationale wetgeving in kaart gebracht. Daarbij wordt ook stil gestaan bij de overkoepelende doelstellingen van de energietransitie, zoals duurzaamheid, betaalbaarheid en leveringszekerheid.

Leerdoelen voor deze sessie:

 • Kennis van en inzicht in innovaties en digitalisering in de energiesector
 • Kennis van en inzicht in Europese en nationale bevoegdheden voor energiebeleid
 • Begrip van het concept ‘energy trilemma’
 • Kennis van de pijlers en doelstellingen van het Clean energy package en de European Green deal
 • Kennis van en inzicht in de doelstellingen en pijlers van de Gasrichtlijn
 • Begrip van de doorwerking van het Europees recht in de nationale rechtsorde
 • Kennis van en inzicht in het Klimaatakkoord en de Klimaatwet
 • Analyse van de implicaties van de Shell-uitspraak
 • Kennis van en inzicht in de concept-Energiewet, de concept Wet Collectieve Warmte voorziening, de Gaswet en de (toekomstige) regulering van waterstof
 • Kennis van en inzicht in de relevantie van de Omgevingswet voor de energietransitie
Energiewet 1.0

In dit dagdeel wordt besproken tot welke veranderingen het Europese Clean energy package zal leiden voor de Nederlandse energiewetgeving. Daartoe wordt nader gekeken naar de concept-Energiewet 1.0, waarbij de belangrijkste begrippen en spelers aan de orde komen. Tevens komt de samenhang met de Gaswet, Warmtewet, Concept Wet Collectieve Warmtevoorziening en de Omgevingswet aan bod.

Leerdoelen van deze sessie:

 • Kennis van en inzicht in de doelstellingen en achtergrond van de concept-Energiewet 1.0.
 • Kennis van en inzicht in belangrijkste begrippen van de concept-Energiewet 1.0. (aansluiting, systeembeheerder, systeemgebruiker, eindafnemer)
 • Inzicht in de belangrijkste actoren die worden gereguleerd door de concept-Energiewet 1.0.
 • Kennis van en inzicht in de pijlers van de concept-Energiewet 1.0.
 • Kennis van en inzicht in de rol en positie van de prosument
 • Kennis van en inzicht in de samenhang tussen de Warmtewet, Energiewet, Gaswet, Omgevingswet
 • Analyse van en oplossen van casestudie inzake aardgasvrije wijken

Dag 2 – 27 Januari

Onafhankelijk systeembeheer

De systeembeheerder speelt een onmisbare schakel in de integratie van duurzaam opgewekte energie in het energiesysteem en het waarborgen van de leveringszekerheid. Onder de invloed van de energietransitie verandert de rol van de systeembeheerder, die steeds meer krijgt te maken met de aansluiting van lokale duurzame energievoorzieningen, oplaadpunten en opslagfaciliteiten op het distributienetwerk. Hierdoor komt de systeembeheerder te staan voor nieuwe uitdagingen wat betreft het balanceren van vraag en aanbod. Het idee dat de systeembeheerder altijd moet zorgen voor maximale capaciteit wordt losgelaten. In de plaats daarvan krijgt de systeembeheerder de mogelijkheid flexibiliteit in te kopen en deze contracten in te zetten voor een optimaal netbeheer. Dit dagdeel bespreekt de juridische randvoorwaarden van de veranderende rol van de systeembeheerder en diens verplichtingen en verantwoordelijkheden ten opzichte van andere systeemgebruikers.

Leerdoelen van deze sessie:

 • Kennis van en inzicht in de rol, taken en verantwoordelijkheden van de systeembeheerder
 • Kennis van en inzicht in de rol, taken en verantwoordelijkheden van het infrastructuurbedrijf
 • Kennis van en inzicht in de positie van de systeembeheerder t.o.v. de markt
 • Kennis van en inzicht in het concept van gereguleerde netwerktoegang
 • Begrip van de positie van de systeembeheerder en de rol van flexibiliteitsmarkten
 • Begrip van de positie van de systeembeheerder en de beperkingen ten aanzien van het beheer van opslagfaciliteiten
 • Analyse en oplossing van casestudie over het gebrek aan netwerkcapaciteit
Nieuwe marktinitiatieven

Door de digitalisering en de liberalisering van de energiemarkt, zijn veel nieuwe spelers actief zoals prosumenten en energiegemeenschappen. Dit dagdeel behandelt welke rechten en verantwoordelijkheden deze nieuwe spelers hebben en op welke wijze zij actief op de energiemarkt kunnen deelnemen door energie op te wekken, te aggregeren, te delen en te verkopen.

Leerdoelen van deze sessie:

 • Kennis van en inzicht in rechten en verantwoordelijkheden van energiegemeenschappen
 • Kennis van en inzicht in rechten en verantwoordelijkheden van actieve consumenten, prosumenten en de mogelijkheden voor peer to peer trading
 • Kennis van en inzicht in rechten en verantwoordelijkheden van aggregators
 • Kennis van en inzicht in rechten en verantwoordelijkheden van opslagbedrijven
 • Analyse en oplossing van casestudy over Energiehubs.

Dag 3 – 10 Februari

Regels voor dataverzameling en datadeling in de energiesector

Door de digitalisering van de energiesector komt steeds meer data beschikbaar. Data en datadeling spelen een grote rol in het efficiënt integreren van duurzame energie in het energiesysteem. Daarnaast speelt data een belangrijke rol bij het inzichtelijk maken van energieverbruik  en energieopwekking door consumenten en vergroot data hun mogelijkheden om actief aan de energiemarkt deel te nemen. Data biedt ook kansen voor nieuwe businessmodellen en voor de ontwikkeling van nieuwe energiediensten. De Elektriciteitsrichtlijn, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de concept- Energiewet 1.0. bevatten regels over de gronden op basis waarvan data mag worden verwerkt,  gedeeld en over wie toegang heeft tot welke data. Dit dagdeel zoemt nader in op de algemene en sectorspecifieke regels over datadeling, dataverwerking en de bescherming van persoonsgegevens in de energiesector.

Leerdoelen van deze sessie:

 • Inzicht in het belang van data voor de energietransitie
 • Kennis van en inzicht in verschillende soorten data
 • Kennis van en inzicht in algemene en sectorspecifieke databeschermingsregels
 • Kennis van en inzicht in gronden voor dataverwerking
 • Kennis van en inzicht in regels omtrent toegang tot data
 • Kennis van en inzicht in het recht op dataportabiliteit
 • Kennis van en inzicht in nieuwe uitwisselingsstelsel voor energie gerelateerde data
 • Begrip van de rol van de systeembeheerders bij datamanagement en dataverwerking
 • Analyse van en oplossing van casestudie inzake datadeling van klantgegevens
Toezicht en regulering

Verschillende toezichthouders zijn betrokken bij het toezicht op de energiesector. Dit dagdeel bespreekt de rol en verantwoordelijkheden van de belangrijkste toezichthouders; De Autoriteit Consument en Markt, Staatstoezicht op de Mijnen, Inspectie Leefomgeving en Transport en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Leerdoelen van deze sessie:

 • Begrip van belang van onafhankelijk toezicht en recente Europese ontwikkelingen
 • Kennis van rol en positie van relevante Europese en nationale toezichthouders
 • Kennis van en inzicht in de rol en bevoegdheden van de Autoriteit Consument en Markt, Staatstoezicht op de Mijnen, Autoriteit Persoonsgegevens
 • Kennis van en inzicht in procedures voor de aanname van de netwerkcodes
 • Kennis van en inzicht in handhavingsbevoegdheden van de toezichthouders
 • Kennis van en inzicht in mogelijkheden voor rechtsbescherming voor eindafnemers en andere systeemgebruikers
 • Analyse en oplossing casus ministeriële aanwijzing

Een leven lang leren voor Tilburg University alumni

Een leven lang leren is nodig in onze steeds veranderende omgeving. Bij Tilburg University willen we een leven lang leren aanmoedigen en stimuleren. Om deelname aan Professional Learning programma's nog aantrekkelijker te maken geeft Tilburg University 10% korting op elk  Een leven lang leren | Tilburg University programma.

Om in aanmerking te komen voor de korting hoef je alleen maar in het inschrijfformulier van het programma waarin je geïnteresseerd bent aan te geven dat je alumnus van Tilburg University bent.

Praktische informatie Europees & Nationaal Energierecht programma

Locatie

De lessen zullen plaatsvinden bij The Faculty Club, Tilburg University Campus Routebeschrijving

Tijdschema

Elke les begint om 10.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. Het volledige programma Europees & Nationaal Energierecht staat gelijk aan 15 NovA-uren. Aan het einde van het programma ontvangt u op verzoek een certificaat met vermelding van de sessies/modules en bijbehorende uren.

Kosten

Het lesgeld voor Europees & Nationaal Energierecht bedraagt € 1.995 voor het 3-daagse programma. Het lesgeld is inclusief alle cursusmaterialen en catering, maar exclusief verblijfskosten. Tilburg University alumni ontvangen een korting van 10%.

Doelgroep

De doelgroepen van de PAO Europees en Nationaal Energierecht zijn:  ambtenaren van gemeenten/provincies/ministeries/toezichthouders maar ook medewerkers van energiebedrijven, energiecoöperaties en netwerkbedrijven die werkzaam zijn op de juridische/regulering/strategische afdeling. 

Leermethoden

De cursus Europees en nationaal energierecht bestaat uit interactieve colleges, waarin kennis wordt overgedragen en waarin voldoende ruimte is voor discussie en vragen.  De toepassing van het Europees en nationaal energierecht wordt geoefend aan de hand van de bespreking van praktijkvoorbeelden.

Het programma zal fysiek worden aangeboden. Indien overheidsmaatregelen omtrent COVID-19 het onverhoopt niet toelaten om fysiek deel te nemen, dan zal de cursus worden verplaatst naar een ander moment waar de maatregelen het wel weer toelaten fysiek deel te nemen.

COVID-19 

Het programma zal fysiek worden aangeboden. Indien overheidsmaatregelen omtrent COVID-19 het onverhoopt niet toelaten om fysiek deel te nemen, dan zal de cursus online gegeven worden op dezelfde data.

Algemene voorwaarden Professional Learning

Registratie

U kunt zich voor deze cursus alleen inschrijven door het online inschrijfformulier op de website in te vullen. U ontvangt direct een digitale bevestiging van uw toelating.

Cursusgeld

Het cursusgeld is betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Er wordt geen BTW aangerekend voor deze cursus.

Wijzigingen

Tilburg University behoudt zich het recht voor om onderdelen van de cursus te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden of recente ontwikkelingen. U wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen.

COVID-19 

Het programma zal fysiek worden aangeboden. Indien overheidsmaatregelen omtrent COVID-19 het onverhoopt niet toelaten om fysiek deel te nemen, dan zal de cursus online gegeven worden op dezelfde data.

Annulering

Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Bij schriftelijke annulering tot uiterlijk vier weken voor de eerste cursusdag wordt het cursusgeld gerestitueerd. Tilburg University behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren als zich onvoldoende deelnemers hebben aangemeld.

Evaluatie

Na de cursus krijgen de cursisten een evaluatieformulier. Het is voor de verdere ontwikkeling van de postacademische cursussen van groot belang om via deze evaluatieformulieren feedback van de cursisten te ontvangen. De verkregen informatie zal zoveel mogelijk worden gebruikt bij het organiseren en ontwerpen van toekomstige cursussen.

Klachten

De cursist kan eventuele klachten schriftelijk melden bij Tilburg University. De klacht dient gedetailleerd omschreven te worden. Klachten schorten de verplichting tot betaling van het cursusgeld niet op. Indien de klacht door Tilburg University wordt gehonoreerd, ontvangt de cursist een reductie op het cursusgeld.