Tilburg University logo statue

Research Ethics and Data Management Committe (REDC) TSHD

Binnen Tilburg School of Humanities and Digital Sciences toetst de REDC een onderzoeksvoorstel waarin menselijke participanten een rol hebben voorafgaand aan de dataverzameling op het gebied van onderzoeksethiek, privacy, en data management.

Daarbij zijn de volgende richtlijnen leidend:

Het is de verantwoordelijkheid van de onderzoeksleider (PI) om na te gaan of beoordeling door de REDC noodzakelijk is en om het onderzoeksvoorstel in te dienen. Bij twijfel of een onderzoeksvoorstel in aanmerking komt voor beoordeling kan een onderzoeker altijd contact opnemen met de secretaris van de REDC via: tshd.redc@tilburguniversity.edu.

Lees de algemene informatie op onze Engelstalige site

Let op! Sinds 21 maart 2022 maakt de REDC van TSHD tijdelijk geen gebruik meer van het online aanvragensysteem GED Started! Aanvragen kunnen gedaan worden via de oude procedure (zie hieronder).

Type evaluatieaanvragen

Toetsingsaanvragen voor regulier onderzoek

Een onderzoeksvoorstel indienen

Een onderzoeksvoorstel kan worden ingediend door het aanvraagformulier in te vullen en te mailen naar tshd.redc@tilburguniversity.edu . Na een eerste toetsing door de secretaris van de commissie, die ook vragen ter verheldering of toelichting kan stellen, wordt de aanvraag voorgelegd aan de leden van de commissie. Indieners ontvangen de uitslag van de toetsing via de secretaris. Aan het indienen en beoordelen van een onderzoeksvoorstel zijn geen kosten verbonden. De beoordelen van een aanvraag neemt ongeveer een maand in beslag.

TSHD heeft per 21 maart 2022 de aanvragenprocedure via G.E.D. Started! gepauzeerd

Vanaf academisch jaar 2021-2022 zou TSHD de G.E.D. Started! applicatie gaan gebruiken voor het evalueren van onderoeksvoorstellen. Helaas bleken er bij ingebruikname van de applicatie te veel technische problemen te ontstaan. Daarom heeft de REDC besloten om tijdelijk weer te werken via het oude formulier en gebruikt daarbij de oude procedure (zie hierboven). Aanvragen lopend in G.E.D. Started! worden verder behandeld en geëvalueerd in de tool.

Bij aanvragen die bijna af zijn en op het punt staan om ingediend te worden via G.E.D. Started! heeft het de voorkeur dat de opgeslagen antwoorden vanuit de applicatie in het formulier worden geplaatst, en het formulier ingediend wordt via de hierboven beschreven weg. Als dit problemen oplevert, kan er contact opgenomen worden met de secretaris van de REDC via: tshd.redc@tilburguniversity.edu.

Goedkeuring onderzoeksvoorstel

Bij goedkeuring van een onderzoeksvoorstel verstrekt de REDC een ‘Declaration of Ethical Clearance’. Deze is geldig voor de duur van het onderzoeksproject die op de aanvraag is aangegeven. Voor veranderingen die wel ethische implicaties hebben, dient een amendement bij de commissie te worden ingediend. Ethische goedkeuring kan niet worden verkregen nadat een onderzoek is begonnen of is afgerond.

Het indienen van een klacht

Aanvragers die het oneens zijn met een beoordeling of andere problemen hebben met de REDC kunnen een klacht indienen via de secretaris van de tshd.redc@tilburguniversity.edu.

Toetsingsaanvragen voor studentenonderzoek

Om te bepalen of het nodig is om studentenonderzoek te laten evalueren door de REDC, kunnen scriptiebegeleiders deze beslisboom gebruiken.

De REDC verwacht van zowel de begeleider als de student dat ze er zelf alles aan doen om verantwoord onderzoek te doen, en moedigt aan dat ethische reflectie, goed data management, en compliance met de AVG onderdeel zijn van het begeleidingstraject. Daarom toetst de REDC in principe geen studentenonderzoek; dat wordt gezien als verantwoordelijkheid van zowel student en onderzoeker. Begeleiders kunnen deze checklist  gebruiken om tijdens een gesprek een ethische zelf-evaluatie uit te voeren.

 • Er zijn twee uitzonderingen:
  • Het studentenonderzoek waarvan de begeleider de data gebruikt voor eigen onderzoek;
  • De begeleider en student zijn van plan om het onderzoek te publiceren in een tijdschrift dat ethische toetsing als voorwaarde ziet voordat er tot publicatie overgegaan kan worden.
 • Als een van de bovenstaande criteria van toepassing zijn, kunnen de student en begeleider een aanvraag doen via het aanvraagformulier.
 • Ethische goedkeuring kan niet verkregen worden als het onderzoek al begonnen of afgerond is.

Voor meer informatie over data management en het gebruik van persoonsgegevens in studentenonderzoek zijn deze handout en deze speciale libguide behulpzaam.

Amendementen

Zodra een onderzoeksproject goedgekeurd is door de REDC kan het onderzoek beginnen. Het kan natuurlijk voorkomen dat gedurende het project het originele plan gewijzigd wordt. Er kunnen bijvoorbeeld andere participanten worden geworven, er worden vragen toegevoegd aan een enquête of een experiment breidt uit met een extra opgave. Zodra er iets veranderd aan het onderzoeksvoorstel dat invloed heeft op de participanten, vragen wij je een amendement in te dienen. Hierin geef je aan wat er veranderd is aan het onderzoeksvoorstel ten opzichte van het originele voorstel.  

Voorstellen ingediend voor 1 september 2021 

Als je een onderzoeksvoorstel hebt ingediend voor 1 september 2021, dan kun je een amendement aanvragen per e-mail. Stuur in deze mail het originele aanvraagformulier mee en geef daarin aan (met tracked changes) wat er verandert en/of toegevoegd wordt. Daarnaast ontvangen we ook graag een begeleidende mail met daarin uitleg waarom er een amendement plaatsvindt en wat deze concreet inhoud.  

Voor amendementen op voorstellen die via G.E.D. Started! zijn ingediend kun je contact opnemen met de secretaris van de REDC via tshd.redc@tilburguniversity.edu.

Beleid

Werkprincipes
 1. De Research Ethics and Data Management Committee (REDC) helpt onderzoekers bij het beschermen van de waardigheid, de rechten, de veiligheid en het welzijn van onderzoeksparticipanten. Ook helpt de REDC onderzoekers binnen de faculteit bij het naleven van de Code of Ethics for Research Involving Human Participants, de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast geeft de REDC onderzoekers advies over principes van FAIR data management.
 2. De REDC geeft wetenschappers de mogelijkheid om hun onderzoeksvoorstellen te laten beoordelen voordat de data verzameld zijn, middels een aanvraagformulier waarin onderzoeksethiek, privacy, en data management aan bod komen. Ten minste twee commissieleden van de REDC beoordelen iedere aanvraag met grote precisie. De REDC geeft geen post-hoc ethische toestemming voor onderzoek dat al is uitgevoerd.
 3. De REDC moedigt bij de beoordeling van aanvragen onderzoekers aan om zich te houden aan de principes van open wetenschap, omdat het er vanuit gaat dat onderzoeksoutput het resultaat is van samenwerking en uiteindelijk toebehoort aan de gehele academische en niet-academische gemeenschap.
 4. De REDC stelt zich op het standpunt dat onderzoekers zelf eindverantwoordelijk zijn voor hun onderzoek en ziet zichzelf hierin als ondersteunend en instructief. In plaats van voor te schrijven hoe onderzoekers hun onderzoek wel of niet moeten uitvoeren, geeft de REDC advies over de voorgenomen onderzoeksopzet en onderzoeksprocedures van de aanvrager.
 5. De REDC verwacht en vertrouwt erop dat alle onderzoekers hoge professionele standaarden hebben als het gaat om onderzoeksethiek en academische integriteit en bij vragen of zorgen hieromtrent advies inwinnen bij de REDC. Daarom ziet de commissie geen noodzaak om achteraf te controleren hoe onderzoekers hun onderzoek hebben uitgevoerd.
 6. De REDC ziet zichzelf vooral als een denktank en niet als de integriteitspolitie. Desondanks heeft de REDC de mogelijkheid om zich te onthouden van het geven van ethische toestemming, als het van oordeel is dat een onderzoek dat ter beoordeling is voorgelegd onoverkomelijke bezwaren oproept.
Procedureel regelement
 1. De Research Ethics and Data Management Committe van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences heeft het mandaat van de decaan om te beoordelen of onderzoeksvoorstellen compliant zijn met juridische en ethische uitgangspunten van de faculteit (zie hierboven).
 2. De decaan stelt een gewoon hoogleraar aan als voorzitter van de commissie voor een periode van drie jaar. De voorzitter nomineert in overleg met de vice-decaan onderzoek commissieleden die alle departementen van de faculteit representeren. Deze commissieleden worden voor twee jaar benoemd door de decaan. De formatie (in FTe) voor deze functies is berekend op basis van de verwachte ontwikkeling van het aantal evaluatieverzoeken, en het verwachte totaal aan onderzoekstijd van de faculteit. Deze tijd wordt door het faculteitsbestuur verdeeld over de departementen op basis van het respectieve aandeel in het verwachte totaal aan onderzoekstijd. 
 3. De decaan  bepaalt of de benoeming van de voorzitter hernieuwd wordt; de voorzitter bepaalt in overleg met de departementsvoorzitters en de vice-decaan onderzoek of de benoeming van reguliere commissieleden hernieuwd wordt als de termijn er op zit.
 4. De voorzitter, vice-decaan onderzoek, en het hoofd van het Research Support Team benoemen een secretaris van de commisie die verantwoordelijk is voor een pre-evaluatie van aanvragen, de administratie rondom de commissie organiseert, en het jaarverslag van de commissie schrijft.
 5. Onderzoekers kunnen enkel een evaluatieverzoek indienen voordat de dataverzameling plaatsgevonden heeft. De REDC bekijkt geen aanvragen wanneer de dataverzameling al heeft plaatsgevonden. De Commissie geeft dan ook geen post-hoc goedkeuring.
 6. In principe evalueert de REDC geen studentenonderzoek met een onderwijsdoel.
 7. De secretaris pre-evalueert ieder evaluatieverzoek binnen een week na indiening. Op het moment dat een aanvraag ontvankelijk is verklaard door de secretaris, zal de aanvraag verstuurd worden naar twe onafhankelijke commissieleden die geen belang hebben bij de uitslag van de beoordeling. De commissieleden reageren binnen twee weken op het evaluatieverzoek van de secretaris en geven aan of en eventueel op welke voorwaarden de aanvraag goedgekeurd kan worden. De secretaris informeert de indiener vervolgens binnen een week over de uitslag. Wanneer een verzoek is goedgekeurd kan de dataverzameling beginnen. De secretaris en de voorzitter ondertekenen vervolgens een 'letter of ethical clearance' om de goedkeuring te formaliseren. Bij aanvragen waarbij de voorzitter is betrokken, ondertekenen de vice-decaan onderzoek en de secretaris de 
 8. Onderzoekers kunnen een amendement indienen om een eerder goedgekeurde aanvraag te verlengen of te veranderen. De secretaris bepaalt of nieuwe ethische of juridische knelpunten ontstaan als gevolg van de aanpassingen of verlenging en beoordeelt of het amendement direct goedgekeurd kan worden of dat het opnieuw moet worden geëvalueerd door de commissie. De secretaris en voorzitter tekenen bij goedkeuring een 'letter of ethical clearance' om de goedkeuring van het amendement te formaliseren.
 9. Wanneer een onderzoeker het oneens is met de evalautie van de commissieleden, kan een klacht schriftelijk ingediend worden bij de secretaris. De voorzitter beoordeelt vervolgens of een eerdere beslissing moet worden heroverwogen en onder welke voorwaarden. Op het moment dat het meningsverschil blijft bestaan, beslist de decaan hoe met het voorval omgegaan moet worden en licht dit besluit schriftelijk toe aan de commissie.
Commissieleden
prof. dr. Juliëtte Schaafsma Voorzitter

Monica Lensink MA

Secretaris en contactpersoon
dr. Filip Buekens Lid
dr. Martijn Goudbeek Lid
Michal Klincewicz Lid
dr. Sanneke de Haan Lid
dr. Supraja Sankaran

Lid

dr. Loes Janssen Lid