CoRPS

Enhancing Health and Wellbeing

Het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen tijdens hun steeds langere levensloop is een grote maatschappelijke uitdaging. Om gezondheid en welzijn daadwerkelijk te verbeteren, moeten we beslissingen nemen die niet alleen op de korte termijn winst opleveren, zoals vaak gebeurt, maar ook op de lange termijn. Dat is de insteek van het Impactprogramma als het gaat om Enhancing Health and Wellbeing.

Beslis: Hoe verbeteren we besluitvorming die impact heeft op gezondheid en welzijn op individueel en maatschappelijk niveau?

Mensen en organisaties nemen vaak besluiten die op korte termijn winst opleveren, maar op de lange termijn juist nadelig zijn. Verslavingen zijn daar een voorbeeld van. Er zijn nieuwe methoden nodig die ervoor zorgen dat zowel mensen als organisaties besluiten nemen die juist op de langere termijn goede gezondheid en welbevinden bewerkstelligen.  

Verbeter: Hoe ontwikkelen we nieuwe methoden voor betere gezondheid en welzijn?

Zorgpreventie, patient empowerment, gepersonaliseerde behandelingen, preventie en aandacht voor kwetsbare groepen zijn van groot belang om iedereen weerbaar te maken en te houden. We ontwikkelen nieuwe methoden die daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van e-health en verantwoorde datatechnologie. Zo werken we aan modellen die gezondheid voorspellen en zorg optimaliseren op basis van data-analyse.

Maak duurzaam: Hoe dragen we bij aan de duurzaamheid van het gezondheidssysteem?

Om de zorg betaalbaar te houden moeten we werken aan betere preventie, effectievere zorg en uiteindelijk een verschuiving van een zorgsysteem dat vooral gericht is op ziekte, naar een systeem dat vooral gericht is op gezondheid. Onze onderzoekers richten zich bijvoorbeeld op het verkleinen van de verschillen in gezondheid(zorg) tussen bepaalde groepen, op maatschappelijke aspecten en op transformaties in de zorg en ketenzorg (in gezondheidszorg en het sociale domein). Ook onderzoeken we in hoeverre het bevorderen van positieve uitkomsten van interventies (bijv. gericht op groei en zelfredzaamheid) op lange termijn kosten kan besparen.

Impact in actie

Het digitaal volgsysteem voor kankerpatiënten PROFIEL is een voorbeeld van hoe we met partners werken aan kwaliteit van leven voor de lange termijn. Hierin werken we samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) aan het verzamelen van data van overlevers van kanker, wat de basis vormt voor heel veel onderzoek ten behoeve van de kwaliteit van leven van deze mensen. In het project Predict and Recover werken we samen met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis aan verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten bij wie een hersentumor is verwijderd.

Programmaleider

Programmamanager & Contact