Impact - JOIN - Alle jongeren in beeld

Jongeren in een veerkrachtige samenleving

Het themaprogramma ‘JOIN - Jongeren in een veerkrachtige samenleving’ van de Nationale Wetenschapsagenda ontwikkelt en test nieuwe instrumenten die de deelname van (kwetsbare) jongeren aan de samenleving versterken en daarmee ook de samenleving veerkrachtiger maken. Tilburg University neemt deel in vijf projecten binnen dit programma, gefinancierd met een Startimpuls van NWO.

Onze samenleving wordt met sterke veranderingen en schokken geconfronteerd. Hoe vangen we die zo goed mogelijk op? Voor jongeren, de generatie van de toekomst, is deze vraag cruciaal. Doel van het JOIN programma is uiteindelijk de toekomstbestendigheid van de maatschappij te versterken, door te werken in de positie van jongeren in samenleving, economie en governance. Tilburgse onderzoekers leiden drie projecten die daar een bijdrage aan leveren en is partner in een twee anderen.

Zie de website van JOIN voor het volledige programma.

Een rechtsstaat van jongeren

Hoe kan de positie en participatie van jongeren tussen 12 en 23 in de rechtsstaat worden versterkt en daarmee de legitimiteit van politiek en bestuur? In dit project onderzoekt het Tilburg Institute of Goverance met jongeren en maatschappelijke partners in hoeverre jongeren de rechtsstaat ervaren als inclusief voor jongeren, wat hun verwachtingen en percepties zijn van de rechtsstaat en instanties voor rechtspraak, en hoe de inclusiviteit van de rechtsstaat voor jongeren kan worden verbeterd.

Projectpartners

 • Tilburg Institute of Governance, Tilburg University (prof. dr. Stavros Zouridis, penvoerder)
 • INTERVICT, International Victimology Institute Tilburg, Tilburg University (dr. Kim Lens)
 • University College Roosevelt, Universiteit Utrecht
 • Jheronimus Academy of Data Science (JADS, prof. dr. Arjen van Witteloostuijn)
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Openbaar Ministerie (Breda)
 • Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant
 • Gemeenten Tilburg, Breda, Middelburg
Alle jongeren in beeld

Een grote groep jongeren is vrijwel onzichtbaar voor overheidsinstanties. Deze jongeren hebben geen werk, volgen geen opleiding en doen ook geen beroep op een uitkering. Het CBS schat dat er 134.000 jongeren buiten beeld zijn (cijfers 2013). Gemeentes hebben bovendien slecht zicht op projecten of instrumenten om deze jongeren te bereiken en te helpen. In dit project wordt een inventarisatie gemaakt van best practices in Nederland en daarbuiten. Daarnaast worden ideeën ontwikkeld en getest in field-labs om jongeren te betrekken bij de samenleving. De nadruk ligt op het ontwikkelen van ‘game changing’ interventies die aansluiten bij de digitale belevingswereld van jongeren.

Projectpartners

 • ReflecT, Tilburg University (prof. dr. Ton Wilthagen, dr. Sonja Bekker, penvoerder)
 • Jheronimus Academy of Data Science (JADS)
 • Jongerenpunt Midden Brabant / Midpoint Brabant - Jeugdwerkloosheidvrije zone
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente Eindhoven
 • Buzinezzclub (Eindhoven)
Veerkracht van jongeren: zelfinzicht en betrokkenheid

Dit project onderzoekt hoe jongeren ondersteund kunnen worden bij het vormgeven van hun plek in een maatschappij die gekenmerkt wordt door groeiende scheidslijnen wat betreft opleidingsniveau en etniciteit en die zich ook nog eens vertaalt in een sociale afstand tussen groepen. In het project wordt samen met game-specialisten, jongerenwerkers en jongeren een veerkracht-zelftest ontwikkeld waarmee jongeren bewust gemaakt worden van en versterkt worden in hun individuele veerkracht en publieke betrokkenheid.

Projectpartners

onder meer:

 • Tranzo/ Academische Werkplaats Jeugd (penvoerder Tilburg University, dr. Jolanda Mathijssen)
 • Het PON
 • ContourdeTwern/R-Newt
 • Telos
 • Provincie Noord-Brabant
DELIBERATOR: Jongeren en nieuwe vormen van democratie

Het structureel betrekken van jongeren bij politieke lange termijn vraagstukken in de vorm van een dialoog vergroot de veerkracht van de samenleving, omdat de positie van jongeren wordt versterkt en duurzaamheidsaspecten van politieke besluiten worden gearticuleerd. Daarvoor wordt in dit project de politieke agenda gekoppeld aan het communicatielandschap van jongeren door middel van nieuwe technieken, zoals het verbinden van social media kanalen met blockchain.

Projectpartners

onder meer:

 • Wageningen Environmental Research, WUR (penvoerder)
 • Tilburg Institute of Governance, Tilburg University (prof. dr. Frank Hendriks)
 • Rathenau Instituut
 • Politieke jongerenorganisaties
 • De Stembus, Positief Links, ProDemos
Jonggehandicapten, arbeidsparticipatie en inclusieve organisaties

Om de arbeidsparticipatie van jongeren met een arbeidsbeperking te vergroten, dienen werkgevers bereid en in staat te zijn om hun Human Resource Management beleid inclusiever te maken. Dit project draagt bij aan de co-creatie van vormen van samenwerking tussen publieke en private organisaties die inclusief werkgeverschap kunnen bevorderen.

Projectpartners

 • Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht (dr. Rik van Berkel e.a., penvoerder)
 • Department of Human Resource Studies, Tilburg University (dr. Charissa Freese)
 • ReflecT: Research Institute for Flexicurity, Labour Market Dynamics and Social Cohesion, Tilburg University (dr. Sonja Bekker)
 • Werkgevers- en uitvoeringsorganisaties in Utrecht en Noord-Brabant