Impact

Impactprogramma

Het Impactprogramma van Tilburg University verbindt wetenschappers en belanghebbenden bij maatschappelijke thema’s, om samen te werken aan oplossingen met impact.

Vergrijzing en pensioenen

We worden steeds ouder en de samenleving vergrijst. Dat heeft economische en sociale gevolgen. Hoe gaan we voor steeds meer mensen pensioen en ouderenzorg financieren? Heeft langer doorwerken zin? Sparen we genoeg? Hoe bevorderen we pensioenbewustzijn? Op deze en talloze andere vragen zoekt Netspar antwoorden.

Netspar: voor een oude dag met toekomst

Beter begrip en kennisdeling

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk dat gestart is vanuit Tilburg University. Al sinds 2005 is Netspar gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Met kennisontwikkeling door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, evenementen en onderwijs draagt Netspar actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen beleidsmakers, academici en de pensioen- en verzekeringspraktijk.

Multidisciplinair

Netspar is een netwerkorganisatie, gevormd door partners vanuit wetenschap, pensioensector en overheid. De partners spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de onderzoeksagenda en de prioritering van onderzoek. Het uitgangspunt is een integrale visie op de financiering van de oude dag. Dit houdt in dat het pensioen wordt bezien in samenhang met de andere pijlers van de oude dag: werk, wonen, uitgavenpatronen, ouderenzorg. Naast de ‘harde’ financieel-economische vraagstukken hebben nadrukkelijk ook de ‘zachte’ gedragskanten en communicatie een volwaardige plaats binnen het Netspar programma. Dat betekent dat de inbreng van andere wetenschappelijke disciplines zoals sociologie, psychologie, recht en communicatie voor beleidsrelevant onderzoek geborgd wordt.

Pensioendebat

Netspar heeft een belangrijke rol in het Nederlandse pensioendebat als neutraal platform, door het aandragen van bouwstenen, het bij elkaar brengen van mensen, het verbinden van uiteenlopende visies en het inzichtelijk maken van keuzes, zonder zelf standpunten in te nemen. Netspar baseert zich op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelt scenario’s, en biedt met gerichte analyses inzicht in de voor- en nadelen van alternatieve oplossingen. De bijdrage aan het debat wordt vergroot door de resultaten van onderzoek op een inzichtelijke wijze voor een breder publiek van pensioenprofessionals te ontsluiten. En daarbij explicieter aandacht te geven aan de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten.

Klaas Knot, President De Nederlandse Bank (DNB): Netspar kan een belangrijke rol spelen als 'honest broker' in het pensioen debat

Logo - Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement

Website: www.netspar.nl