Impact - Patricia Prüfer en Lian Smits

Smart Start

Problemen als geweld, kindermishandeling of grote ontwikkelingsachterstanden ontstaan niet van de ene op de andere dag, maar groeien in de loop der jaren. Ze gaan vaak van generatie op generatie over. Veel problemen in gezinnen kunnen we dan ook al aan zien komen. Toch wachten we nu vaak nog tot problemen heel groot zijn en zetten we pas daarná hulp in. Tilburg University werkt samen met CentERdata, Sterk huis en andere maatschappelijke partners aan deze problematiek.

Betere en effectievere (preventieve) jeugdzorg

Armoede, opgroeien in een eenoudergezin, psychische problemen van de opvoeder of huwelijksproblemen: deze factoren hebben veel invloed op kinderen en kunnen leiden tot ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen. Daarmee zijn ze een belangrijke oorzaak voor ongelijkheid in kansen van kinderen en gezinnen. Hoe signaleer je vroegtijdig waar grote problemen ontstaan, welke risicofactoren de voorloper zijn voor grotere problemen en welke kinderen en gezinnen extra hulp nodig hebben?

Door inzet van datascience vroegtijdig zorgvragen signaleren

Doel van Smart Start is te onderzoeken in hoeverre een combinatie van specialistische kennis én data ervoor kan zorgen dat afwijkende patronen zo snel mogelijk worden herkend, en dat risico’s op problemen zo vroeg mogelijk kunnen worden gesignaleerd en (waar mogelijk) kunnen worden voorkomen. Uiteindelijk moet dat leiden tot betere en effectievere (preventieve) jeugdzorg. Smart Start wil niet alleen de overdracht van problemen van generatie op generatie voorkomen, maar ook inspelen op de schaarste van zorgprofessionals en de stijgende zorgkosten en dalende budgetten.

Datascience-analyses op basis van bestaande registerdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leveren waardevolle inzichten op over (de kans op) bepaalde problemen. Op basis van de geconstateerde risicofactoren wordt vervolgens met design thinking passende ondersteuning samengesteld; bijvoorbeeld voor scholen, huisartsen en in kwetsbare wijken.

Het programma Smart Start organiseert in de regio Hart van Brabant diverse pilots met als doel een werkende, overdraagbare methodiek te realiseren. Pilots worden uitgevoerd met onder andere basisscholen, gemeenten en de voedselbank.

Samenwerking

In het programma werkt CentERdata samen met het Data Science Center Tilburg en het Impactprogramma van Tilburg University, Sterk Huis, Regio Hart van Brabant, Xpect Primair en GGD Hart voor Brabant.

De Smart Start-partners willen graag (langere tijd) de effecten van de pilots meten en daarnaast nog meer pilots (ook in andere vormen) uitvoeren om de methodiek verder te ontwikkelen. Met nieuwe databronnen, naast de CBS-data.

Op zoek naar partners

Daarvoor zoekt Smart Start doorlopend nieuwe partners met wie we pilots kunnen uitvoeren en met wie we samen kunnen leren. Ook zoekt Smart Start samenwerking met onderzoekers met expertise die relevant is voor de pilots, denk aan (effecten van) armoede en onderwijsachterstand.

Resultaten

Ambitie is om de Smart Start-methodiek overdraagbaar te maken naar andere regio’s, inclusief een methodiek voor het meten en monitoren van de effecten.

Een methodiek om met inzet van datascience vroegtijdig zorgvragen te signaleren en daarmee problemen en zorgbehoefte te verminderen. Met collectieve, preventieve oplossingen.

Contact

Vivian Jacobs  - programmamanager Smart Start

Patricia Prüfer - hoofdonderzoeker Smart Start, CentERdata

Lian Smits  - voorzitter stuurgroep Smart Start, bestuurder Sterk Huis

Neem contact op