WeCare ETZ

We Care biedt samenwerking een podium

Impact 2 min.

Tilburg University en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) werken al jaren samen aan diverse onderzoeksprojecten. Bijvoorbeeld binnen het onderzoek ‘predict and recover’ op het gebied van cognitieve schade na een neurologische aandoening. Het ETZ en de universiteit verbreden de samenwerking nu via programma We Care.

‘Interdisciplinair onderzoek om patiëntenzorg te verbeteren’

Binnen samenwerkingsverband We Care is jaarlijks €500.000 beschikbaar voor onderzoek. Vanuit Tilburg University zijn alle vijf de faculteiten betrokken. Professor Jantine Schuit is decaan van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). Aangezien de faculteit al langer samenwerkt met het ETZ, coördineert deze faculteit het programma We Care. “Alle faculteiten kunnen meedingen naar onderzoeksgeld, onder de voorwaarde dat ze samenwerken met partijen binnen het ETZ.”

Focus on Impact - Jantine Schuit - project We Care

‘Onze onderzoekers bekijken vraagstukken vanuit verschillende perspectieven; juridisch, sociaal, psychologisch en economisch.’

-  Jantine Schuit

Patiëntenzorg verbeteren

“We hebben een topklinisch ziekenhuis in onze achtertuin, daar moet je iets mee”, vindt Schuit. “Het doel van We Care is in de eerste plaats om patiëntenzorg te verbeteren. Daarnaast is het voor Tilburg University een mooie gelegenheid om te laten zien wat de toegevoegde waarde is van ons onderzoek bij het ontwikkelen van goede zorg. De verschillende perspectieven vanuit onze disciplines maken ons een zeer geschikte onderzoekpartner voor ziekenhuizen.” Professor Bart Berden, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ETZ is ook enthousiast over het bundelen van expertise. “Tilburg University heeft oog voor maatschappelijke thema’s binnen zorg en gezondheid. Dat het geen medische faculteit heeft, biedt juist kansen.”

 

‘Er zit een mens achter de zorg die wij leveren.’ 

- Bart Berden

Focus on Impact - Bart Berden - Project We Care

Meerdere perspectieven

Waarom We Care? Berden: “Zie het als een podium dat de kans op samenwerking vergroot. We hebben een aantal sessies belegd om te praten over ideeën. Daar hebben artsen en wetenschappers elkaar gevonden. Eigenlijk is het een soort ‘match making’.” Schuit: “Binnen We Care werkt de universiteit samen met artsen aan onderzoek. Bovendien stimuleren we om een onderzoeksvraag interdisciplinair te bekijken. Een vraagstuk heeft namelijk vaak meerdere kanten zoals juridisch, sociaal, psychologisch en economisch. De verwachting is dat interdisciplinair onderzoek tot meer impact leidt. De manier van onderzoeken verschilt per vakgebied. Onderzoekers vanuit de faculteit rechten onderzoeken bijvoorbeeld ‘mag dit?’ en ontwikkelen juridische kaders, terwijl onderzoekers vanuit TSB vaker onderzoeken ‘werkt dit?’ en maken gebruik van empirisch onderzoek. Door over de grenzen heen te kijken en te leren van elkaar, kom je tot nieuwe inzichten.”

Shared decision making

Binnen We Care staan twee thema’s centraal: shared decision making en data science. Berden: “Dat eerste thema draait om kwaliteit van leven. Je kunt bij de keuze van een behandeling naar de harde parameters zoals kans op complicaties en overleving kijken, maar er is veel meer relevant. Er zit een mens achter de zorg die wij leveren. Neem bijvoorbeeld de keuze om níet te behandelen. Die klinkt eenvoudiger dan het is. De patiënt verwacht actie en de arts is opgeleid om in actie te komen. Tegelijkertijd is het van belang dat je een patiënt goed informeert. Het blijkt dat een derde van de patiënten een ontoereikend besluitvermogen heeft. Stel bijvoorbeeld dat iemand niet weet wat percentages zijn en betekenen, dan moet je dit toelichten. Dat doen we bijvoorbeeld door het te visualiseren: tien van de honderd poppetjes zijn rood, negentig groen.”

Data science

Het tweede thema is data science. Waarom? Schuit: “Aan de ene kant is het een actuele ontwikkeling waar we in de gezondheidszorg en als universiteit in mee willen gaan. Ten tweede is het een andere manier van onderzoek doen en kunnen we hiermee nieuwe behandelingsmethoden ontwikkelen en op hun effectiviteit onderzoeken. Dat is erg interessant. Nieuwe behandelingen worden nu pas geïntroduceerd na jarenlang onderzoek waarbij de behandeling of medicijn wordt uitgetest, allereerst bij dieren en later bij mensen. Veel van deze studies zijn gebaseerd op onderzoek bij mannen van middelbare leeftijd.” “Data verandert en verrijkt continu”, vult Berden aan.

“Maar het moet wel omgezet worden naar betekenisvolle informatie. Daarvoor moet je data verzamelen en analyseren.”

Toekennen subsidies

De financiering van We Care is ‘fifty fifty’: het ETZ betaalt € 250.000 per jaar, Tilburg University doet dat ook. Schuit: “Inmiddels is de eerste beoordelingsronde achter de rug en is een aantal aanvragen geselecteerd om een uitgebreidere aanvraag te schrijven. Vervolgens gaan we over tot het toekennen van de subsidies. Dat doet een commissie waarin drie vice-decanen deelnemen en twee vertegenwoordigers vanuit het ETZ.” De bedoeling is dat We Care met deze subsidies samenwerking tussen artsen en onderzoekers stimuleert die later met eigen, of op andere manier verworven financiering, wordt voortgezet.

Op eigen benen

Berden hoopt dat het lukt om binnen We Care in de toekomst een aantal onderzoekslijnen te hebben die op eigen benen kunnen staan met behulp van Europese of andere subsidies. “We Care maakt een hoop enthousiasme wakker. Het ETZ is een plaats van zorg, onderzoek en kennisoverdracht. Samenwerking in onderzoek brengt het ziekenhuis tot bloei.” Schuit: “We Care wordt een soort proeftuin voor interdisciplinair onderzoek. Daarbij is het idee dat het onderzoek duurzaam wordt opgepakt.”

Contact