Center for Company Law

PwC Pensioenlezing 2023: ‘Een half jaar Wet Toekomst Pensioenen: de stand van zaken en eerste lessen’

Donderdag 7 december 2023 organiseerde het Competence Centre for Pension Research de 19e editie van de pensioenlezing.

Donderdag 7 december 2023 organiseerde het Competence Centre for Pension Research de 19e editie van de pensioenlezing.
De Wet Toekomst Pensioenen is op 1 juli 2023 in werking getreden. Dit betekent een fundamentele wijziging van het Nederlands pensioensysteem. De veranderingen hebben een grote impact op alle betrokkenen; werknemers, gepensioneerden, werkgevers, pensioenfondsen, verzekeraars en pensioenuitvoeringsorganisaties. Een tijdige en correcte implementatie vraagt de komende jaren veel van alle betrokkenen. 

Nu de sector daar mee bezig is, waren de eerste ervaringen, uitdagingen, problemen en successen gedeeld.

 Sprekers:

 • Petra de Bruijn 
 • Ronald Doornbos 
 • Wim Koeleman
 • Bas Werker 

Bastiaan Starink was uw gastheer en zoals elk jaar werd de pensioenlezing op unieke wijze gemodereerd door Michael Visser. 

Verslag

Vorige PwC lezingen

Arbeidsmarkt, Pensioen en Belastingen (2022) + Inaugurele rede prof. mr. dr. Bastiaan Starink

Donderdagmiddag 7 april 2022 om 16.15 uur sprak Bastiaan Starink zijn inaugurele rede uit ter aanvaarding van de bijzondere leerstoel Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting.

Voorafgaand aan deze academische plechtigheid vond de jaarlijkse PwC Pensioenlezing plaats, georganiseerd door het Competence Centre for Pension Research van Tilburg University. De 17e editie alweer, deze keer met als titel "Arbeidsmarkt, Pensioen en Belastingen".

Nederland staat de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen. Het aantal flexwerkers is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit heeft met name grote nadelige effecten op pensioenopbouw en sociale zekerheid van werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En dat terwijl de schaarste op de arbeidsmarkt enorm is.

Tegelijkertijd zitten we midden in het proces om ons pensioenstelsel te hervormen en toekomstbestendig te maken voor de komende decennia. De steeds groter wordende witte vlek behoeft daarbij meer aandacht.

Waar ligt de oplossing? Zijn de voorgestelde maatregelen wel effectief? Of moeten we het probleem zien te vinden in de sturende werking van het belastingstelsel?

Tijdens deze editie van de Pensioenlezing stonden we met sprekers als prof. dr. Ton Wilthagen (Hoogleraar Arbeidsmarkt, Tilburg University), prof. dr. Gerry Dietvorst (em. Hoogleraar Toekomstvoorzieningen, Tilburg University) en prof. mr. Inge van Vijfeijken (Hoogleraar Belastingrecht, Tilburg University) uitgebreid stil bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in het pensioenstelsel en in het belastingstelsel.

Verslag

Duurzame inzetbaarheid & vroegpensioen (2020)

Door het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat werkenden in Nederland gezond hun pensioendatum kunnen halen. Een belangrijk deel van het pakket aan maatregelen ziet op eerder stoppen met werken. Maar ook duurzame inzetbaarheid blijft een hot topic.

Het gaat om wettelijke maatregelen zoals een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd, het tijdelijk schrappen van werkgeversboetes op ‘vroegpensioen’ (RVU) en een uitbreiding van verlofsparen. Maar ook om stimulering van sectorale afspraken via een subsidiepakket van maar liefst 1 miljard euro de komende jaren. En daarbij zijn er verschillende keuzes te maken binnen het pensioendomein. Denk aan de mogelijkheid van deeltijdpensioen, een generatiepact of een hoog-laag constructie. En als klap op de vuurpijl de mogelijkheid om per 2022 tot 10% van je pensioen ineens op te nemen op de pensioendatum. Tijdens deze editie stonden we uitgebreid stil bij deze onderwerpen.

Sprekers

 • Theo Gommer (Gommer & Partners Pensioen Advocaten)
 • Rosa d'Adelhart Toorop (CNV) & Sijtze de Bruine (CNV)
 • Bastiaan Starink (PwC / Tilburg University)

Verslag

Wie zoet is krijgt lekkers, wie oud is de roe? (2019)

Donderdagochtend 5 december 2019 organiseerde het CompetenceCentre for Pension Research van Tilburg University de 15e editie van de pensioenlezing. De titel van deze editie was "Wie zoet is krijgt lekkers, wie oud is de roe?" 

Tijdens deze lustrumeditie stonden we stil bij actualiteiten rond het Pensioenakkoord. Maar ook andere onderwerpen kwamen aan bod, zoals korten, communicatie en het nieuwe wetsvoorstel rond pensioen en echtscheiding.

Sprekers

 • Gerry Dietvorst (Tilburg University)
 • Ben Schuurman (Belastingdienst)
 • Annemarie van Hekken (Joop Henning B.V.)
 • Jan Willem Velthuijsen (PwC / Rijksuniversiteit Groningen)

Verslag

Afschaffing doorsneesystematiek in pensioen: appeltje eitje? (2018)

Donderdagmiddag 6 december 2018 organiseerde het Competence Centre for Pension Research de 14e editie van de pensioenlezing. Het thema van dit jaar was: “Afschaffing doorsneesystematiek in pensioen: appeltje eitje?”. In deze editie stond de afschaffing van de doorsneesystematiek centraal, ongeacht het type pensioencontract. Diverse sprekers lieten hier vanuit verschillende invalshoeken hun licht op schijnen.

Sprekers

 • Bastiaan Starink (Tilburg University / Netspar / PwC)
 • Mark Heemskerk (Radboud Universiteit Nijmegen / HELD Advocaten)
 • Mike Pernot (Philips Pensioenfonds)
 • Lilian van Duijnhoven (PwC)
 • Gisella van Vollenhoven-Eikelenboom (DNB)

Verslag

Een andere kijk op pensioen (2017)

Op donderdagmiddag 7 december 2017 verzamelden ruim tweehonderd genodigden uit alle sectorgeledingen zich in de aula van Tilburg University voor de dertiende editie van de PwC Pensioenlezing.

Het CCP organiseerde deze editie onder het thema ´Een andere kijk op pensioen´. Terwijl het pensioendebat de laatste jaren vooral focust op de techniek achter de
stelselherziening en welke keuze daarbij gemaakt (zouden moeten) worden, sloegen de uitgenodigde sprekers andere wegen in en kleurden buiten de bekende pensioenlijntjes.

Sprekers

 • Bas Jacobs (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Bastiaan Starink (Tilburg University/Netspar/PwC)
 • Raymond Montizaan (Maastricht University)
 • Karina Raaijmakers (Autoriteit Financiële Markten)
 • Wendy van Tol (PwC).

Verslag