Center for Company Law

Onderzoek Competence Centre for Pension research (CCP)

Pensioen is bij uitstek een multidisciplinair vakgebied. Het heeft onder andere belangrijke juridische, fiscale, economische en sociaal-maatschappelijke raakvlakken. Ondanks dat pensioenen voornamelijk nationaal georiënteerd zijn, neemt het internationale component ervan toe, met name aan de institutionele en beleggingskant. Ook mobiliteit van werknemers speelt een belangrijke rol in de internationale aspecten van pensioen. Het functioneren van de arbeidamarkt heeft grote raakvlakken met het pensioenstelsel.

Stelselherziening

Het huidige onderzoek van het Competence Centre for Pension Research (CCP) staat in het teken van de grootscheepse stelselherziening van de collectieve tweede pijler in Nederland. Door maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, mondialisering, de-risken van pensioen door internationale boekhoudregels als IFRS en US GAAP, lijkt na jaren van maatschappelijk debat en polderen het pensioenstelsel per 2020 (drastisch) gewijzigd te gaan worden. De verwachting is dat het systeem individueler wordt, zowel qua eigendomsrechten als de verdeling van risico’s. De contouren van dit nieuwe stelsel worden langzaam duidelijker.

Fiscaliteit

Tegelijkertijd wordt het belastingstelsel naar verwachting herzien. Een meer of minder gelijktijdige herziening van het pensioen- en belastingstelsel wordt ingezet door grote wijzigingen in wet- en regelgeving en vraagt om onderzoek naar de optimale fiscale inbedding van het nieuwe pensioenstelsel.

De primaire aandachtsgebieden van het CCP zijn de fiscale en civielrechtelijke aspecten van collectief pensioen, waarbij de fiscale kant de belangrijkste plaats inneemt. De pensioenverplichtingen van de drie pensioenpijlers, de bijbehorende belaste uitkering en de jaarlijkse premie inleg in de tweede pijler door middel van de omkeerregel maakt pensioen een budgettair, politiek, maatschappelijk en wetenschappelijk interessant vakgebied met grote onderzoeksvragen.

Multidisciplinair onderzoek

Gezien het multidisciplinaire karakter is multidisciplinair onderzoek op pensioengebied wenselijk. Dat betekent niet dat CCP-onderzoekers zich gaan begeven op vakgebieden waarin ze niet thuis zijn, maar dat in samenwerking met andere onderzoekers, onder andere via Netspar, multidisciplinair onderzoek zal worden verricht.

Publicaties

Publicaties van onze onderzoekers zijn te vinden op de profielpagina van onze medewerkers:

Overige pensioen gerelateerde publicaties vindt u via de themapagina Vergrijzing en de website van  Netspar.