Tilburg University logo statue

Catholic Inspiration | Community of Practice (CoP)

De Community of Practice (CoP) Catholic Inspiration richt zich op de voortgang van de katholieke cq. christelijke traditie in de Nederlandse samenleving.

De overkoepelende onderzoeksvraag is: Hoe kan de katholieke traditie verschijnen als vitale kracht, van betekenis voor de omgang met actuele vraagstukken? Bij de case studies binnen deze CoP zijn uiteenlopende maatschappelijke partners betrokken. Zij doen kennis en inspiratie op.


Nieuw verschenen in de CoP Catholic Inspiration

Op de agenda
Waarom de CoP Catholic Inspiration?

Zelf een artikel over Catholic Inspiration schrijven?

Of laat je inspireren door de bijdragen van anderen en lees alle artikelen.


Case studies Catholic Inspiration

Het fundamentele document alsnog geschreven

Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) pleitte theoloog Edward Schillebeeckx ervoor de betekenis van deze kerkvergadering voor de Nederlandse context fundamenteel te doordenken. Schillebeeckx' prestige was groot, maar het document dat hij wenste, kwam er niet. Daarmee is de 'oogst' van het concilie voor Nederland nooit goed doordacht en ontsloten. Het leidde ertoe dat de katholieke presentie vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw geen duidelijk profiel heeft gekregen. In samenspraak met het actuele veld van katholiek maatschappelijke organisatie wordt dit 'nooit geschreven document' alsnog geschreven. Het verschijnt in het najaar van 2016, ruim vijftig jaar na het concilie, onder de titel: Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving. Een aanzet tot hernieuwde profilering.

Een theologische visie voor de 21ste eeuw

Er ontbreekt in Nederland een overtuigende intellectuele verantwoording van de verhouding tussen de christelijke cq. katholieke overlevering en de hedendaagse situatie. Rond het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zijn hiertoe belangrijke aanzetten gegeven, die echter niet structureel verder zijn ontwikkeld en doordacht. Wil de katholieke traditie opnieuw als levende kracht kunnen functioneren, dan is het essentieel dat er weer zicht komt op de inhoud en de actuele betekenis van de katholieke geloofstraditie. In 2017 verschijnt in dit kader een grensverleggende boekpublicatie onder de titel: Alle dingen nieuw: Een theologische visie voor de 21ste eeuw. De christelijke visie op God, mens en wereld wordt in deze publicatie in discussie gebracht met actuele filosofische en wetenschappelijke posities

Delen ervaringsverhalen

Hoe verwoordt je je eigen engagement, drijfveren, perspectieven en visie? Hoe verhoudt je dagelijkse inspiratie zich tot de religieuze onderstroom waarin je staat? Voor veel professionals in katholiek maatschappelijke organisaties zijn dit belangrijke en tegelijkertijd moeilijke vragen. Temeer daar veel professionals relatief geïsoleerd werken en weinig ruimte ervaren om hier met anderen op te reflecteren. De CoP Catholic Inspiration creëert uitdrukkelijk ruimte om over fundamentele vragen in gezamenlijkheid na te denken. Zo kunnen professionals hun ervaringen delen, van elkaar leren, en taal vinden voor hun inzet. Eindresultaat van dit traject is een boek waarin zij uitgedaagd worden om hun eigen drijfveren te verwoorden. De bundeling van verhalen in dit ervaringenboek dient tegelijkertijd als inspiratie voor het bredere werkveld van katholieke en christelijke organisaties.

 

Leden van deze CoP
Wil je meedoen of heb je vragen?