Tilburg University logo statue

Tilburg Cobbenhagen Center

Het Tilburg Cobbenhagen Center is een universitair centrum dat mensen, organisaties en bedrijven stimuleert te reflecteren op goed samenleven. In samenwerking met maatschappelijke organisaties verzamelen en onderzoeken we concrete verhalen en ervaringen van individuen en groepen. Deze maken zichtbaar hoe op kleine en grote schaal vormen van goed samenleven ontstaan. In het onderwijs, in de zorg, in de politiek en economie, in het gemeenschappelijk vormgeven van het leven in straat, buurt of stad geldt dat de bijdrage van ieder mens telt. Onze samenleving hangt niet aan elkaar van tegengestelde belangen die gebundeld worden tot een visie, vertegenwoordigd door politici, ambtenaren en projectontwikkelaars. Mensen bouwen samen, vanuit de eigen unieke inbreng, aan gemeenschappen die zin en betekenis geven aan het leven.

Kernwaarden

Het Tilburg Cobbenhagen Center ontwerpt haar missie op basis van een viertal kernwaarden:

 • Menselijke waardigheid: ieder mens telt
  Het Tilburg Cobbenhagen Center brengt de eigen kwaliteit of unieke inbreng van mensen, organisaties en bedrijven in beeld.
 • Subsidiariteit: toekomst ontstaat vanuit uiteenlopende inbreng
  Het Tilburg Cobbenhagen Center gelooft dat de samenleving zichzelf organiseert op basis van ontmoeting tussen mensen die van visie verschillen.
 • Solidariteit: blijvende zorg voor elkaar
  Het Tilburg Cobbenhagen Center heeft oog voor de verlangens en noden van concrete mensen en hoe die leiden tot sociale gemeenschap.
 • Bonum commune: niemand leeft voor zichzelf
  Het Tilburg Cobbenhagen Center onderzoekt en versterkt nieuwe vormen van verbinding en gemeenschapsvorming binnen de samenleving.

Deze vier pijlers vormen de grondslag van het Katholiek Sociaal Denken over de samenleving. Een traditie die Martinus Cobbenhagen, founding father van Tilburg University, ter harte nam. In zijn visie heeft wetenschap alles te maken met maatschappelijk engagement. Kennis ontstaat in verbondenheid met het concrete leven van mensen en krijgt van daaruit betekenis.

Visie

Het Tilburg Cobbenhagen Center ziet het Katholiek Sociaal Denken niet als een programma dat de kerk of de katholieke traditie aan de samenleving aanbiedt. Wat 'sociaal' is en goed samenleven betekent dient zich aan in wat mensen zélf doen en laten. Het Katholiek Sociaal Denken is een instrument om dit te articuleren en te evalueren.

Deze gerichtheid op het leven vraagt om een nieuw soort onderzoek. Wetenschappers van het Tilburg Cobbenhagen Center bewegen zich als antropologen door de wereld van het onderwijs, de zorg, de politiek en de economie. Zij houden zich bezig met de vraag hoe mensen met elkaar samenleven en hoe zij dit samenleven kunnen versterken en verbeteren. Dit doen zij in samenspel met maatschappelijke organisaties en met aandacht voor de actualiteit.

"Als bestuurders waren wij ervan overtuigd dat goed onderwijs begint bij de implementatie van een visie. Het Tilburg Cobbenhagen Center heeft laten zien dat onze schoolgemeenschap anders, namelijk bottom-up, tot stand komt. Het zijn de docenten en leerlingen zélf die nieuwe vormen van gemeenschapszin ontwikkelen. Ons verandervermogen blijkt daardoor veel groter dan gedacht." – Bestuurder onderwijswereld

Het onderzoek naar vormen van goed samenleven en de samenwerking met maatschappelijke organisaties vraagt om veldwerk. Alleen zo kan het Tilburg Cobbenhagen Center ervaringskennis op een doeltreffende manier verzamelen en begrijpen. Bent u iemand die het aandurft te kijken wat er in het hart van uw organisatie of bedrijf gebeurt en te doen staat?

Neem dan contact met ons op: cobbenhagencenter@tilburguniversity.edu