LUCE

Centre for the Study of Early Christianity (CPO)

Aan het interuniversitair Nederlandse centrum voor de studie naar het Vroege Christendom van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Tilburg School of Catholic Theology (TST) werken theologen, filologen en godsdienstwetenschappers samen om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de vroege kerk in haar historische en culturele context.

Veel van de discussies en ontwikkelingen van toen zijn ook nu nog van belang, ofwel omdat ze funderend zijn voor het begrip van het christendom ofwel omdat ze een verrassend en vaak kritisch licht werpen op hedendaagse vraagstukken en problematieken.

De oorsprong van het netwerk ligt in 2008: toen startte prof. dr. Paul van Geest (Tilburg School of Catholic Theology) het Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO). Vanaf het begin is het CPO een samenwerking tussen de TST en de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU.

In februari 2019 veranderde de naam van het CPO in Centre for the Study of Early Christianity, met als directeuren prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte (VU) en prof. dr. Bart Koet (TST). In 2023 werd er voor gekozen de Nederlandstalige naam weer te gaan voeren, met de Engelse naam als toevoeging en duiding.

In de afgelopen periode lag de nadruk op mystagogiek in de vroege kerk en in de nieuwe opzet wordt de onderzoeksfocus verlegd naar paradosis en paideia in het vroege christendom.

Sinds 2019 is de VU penvoerder van het centrum. Dr. Nienke M. Vos (Faculty of Humanities, Art and Culture, History, Antiquity, VU) is de acting director.

De leden van het Centre for the Study of Early Christianity publiceren de resultaten van hun onderzoek in internationale wetenschappelijke tijdschriften, (congres-)bundels, lexica en boeken. Voorts organiseert het centrum regelmatig lezingen, symposia en congressen.


Actuele informatie over het CPO, Centre for the Study of Early Christianity,  kunt u vinden op de Engelstalige website.