LUCE

Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie heeft tot taak het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming ten dienste van pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek. Daarnaast ontwikkelt het lezingen, studiedagen, congressen en cursussen voor andere geïnteresseerden in theologie, kerk en samenleving.

Agenda symposia en studiedagen


Levensvragen in eerstelijns palliatieve zorg. Schakels tussen professionals en betekenisvolle dialoog met cliënten

 

De eerstelijns zorg richt zich op de thuissituatie van patiënten. Zeker als het gaat om zorg in de palliatieve fase, zal van professionele zorgverleners aandacht gevraagd worden voor de impact op het sociale en psychische welbevinden. Patiënten en hun naasten zullen vragen en zorgen hebben rond het ziekteverloop maar ook vragen die van doen hebben met het leven zelf, vragen naar zingeving.

Het is belangrijk dat zorgverleners oog en oor hebben voor ook die vragen. Het zijn al te menselijke vragen, die herkenbaar zijn en waar professionele zorgverleners, mede op basis van ervaring, zinvol over in gesprek kunnen gaan. Daarnaast is het van belang dat zorgverleners weet hebben van de specifieke aard van vragen die gerelateerd zijn met psychisch of existentieel welbevinden en met zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing.

Aandacht voor spiritualiteit en levensvragen is de inzet van de ABC-richtlijn van spirituele zorg op drie niveaus en onderscheiden rollen voor medische professionals, psychologen en maatschappelijk werkers en voor geestelijk verzorgers.

Het onderkennen van het belang van religieuze of spirituele waarden en overtuigingen en komt ook tot uiting in de nieuwe gezondheidsdefinitie van arts-onderzoeker Machteld Huber. Met name de existentiële dimensie geeft ruimte aan levensvragen, zingeving, religiositeit en spiritualiteit.

Het aanbod Levensvragen in eerstelijns palliatieve zorg heeft als doel om de aandacht voor zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase te versterken. Het gaat dan om het versterken van het bewustzijn van de relevantie van deze eerder helende dan genezende zorg bij de professionals die in de eerste lijn actief zijn, zoals de huisarts, de oncologisch verpleegkundige of de medewerkers van de thuiszorg. Verder gaat het om handreikingen om de verbinding van zorgprofessionals met de geestelijke verzorging te versterken. Tenslotte gaat het om het professionaliseren van het gesprek over levensvragen zelf. Enerzijds geeft dit een idee van wat bij levensvragen in de palliatieve vragen speelt, anderzijds is het een aanbod aan met name geestelijke verzorgers om het gesprek zin- en betekenisvol te kunnen voeren.

Levensvragen in eerstelijns palliatieve zorg is het product van de drie onderzoeksprogramma’s Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke Verzorging (PLOEG).

  • PLOEG 1: Spirituele zorg dicht bij huis
    Penvoerder: Rijks Universiteit Groningen. Meer informatie via deze link.
  • PLOEG 2: In dialoog met je levensverhaal
    Penvoerder: TST. Meer informatie via deze link.
  • PLOEG 3: Integratie GV in eerste lijn vanuit drie multidisciplinaire praktijken
    Penvoerder: Universiteit voor Humanistiek. Meer informatie via deze link.

De programma’s zijn gefinancierd door ZonMw. Zie ook de informatiepagina's op palliaweb.

Ontdekken?

Op 20 juni 2022 tijdens de VGVZ-dag.

Op 30 september 2022 tijdens de Publieksdag.

In het najaar van 2022: nieuw cursusaanbod.